Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

STATUT GMINY WSCHOWA

STATUT GMINY  WSCHOWA

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała określa: 

 1. 1)ustrój Gminy Wschowa, 
 2. 2)zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,  
 3. 3)organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej we Wschowie i komisji Rady Miejskiej we Wschowie, 
 4. 4)zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Miejskiej we Wschowie,
 5. 5)zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz korzystania z nich.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

 1. 1)Gminie  – należy przez to rozumieć Gminę  Wschowa, 
 2. 2)Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską we Wschowie, 
 3. 3)Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie,
 4. 4)komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej we Wschowie, 
 5. 5)Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Wschowie, 
 6. 6)Burmistrzu  – należy przez to rozumieć Burmistrza Wschowy, 
 7. 7)Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Wschowa,
 8. 8)Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy we Wschowie.

 

 

Rozdział II. Gmina

 

§ 3

 1. 1.Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium oraz realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do jej zakresu działania.
 2. 2.Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. 

 

§ 4

 1. 1.Gmina położona jest w powiecie wschowskim, w województwie lubuskim i obejmuje obszar 198,3  km2
 2. 2.Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
 3. 3.Na obszarach wiejskich w  Gminie mogą być tworzone sołectwa jako jednostki pomocnicze.
 4. 4.Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

 

§ 5

 1. 1.W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. 
 2. 2.Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 6

 1. 1.Herbem Gminy jest herb miasta Wschowa przedstawiający podwójny krzyż Jagielloński z dwoma pierścieniami pomiędzy ramionami krzyża (koloru białego) na niebieskim tle. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
 2. 2.Barwy Gminy określa jej flaga, koloru biało - niebieskiego z umieszczonym na niej herbem Gminy. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.
 3. 3.Gmina Wschowa posiada hejnał zatwierdzony przez Radę Miejską odrębną uchwałą.
 4. 4.Zasady używania herbu, hejnału i flagi Gminy określa Rada Miejska odrębną uchwałą.

 

§ 7

Siedzibą organów Gminy jest miasto Wschowa

 

 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy (sołectwa)

 

§ 8

 

 1. 1.O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectwa a także zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
 1. 1)inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
 2. 2)utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą, 
 3. 3)projekt granic sołectwa sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki, 
 4. 4)przebieg granic sołectw powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia sołectw stosuje się odpowiednio ust. 1.

 

§ 9

 

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

 1. 1)obszar,
 2. 2)granice,
 3. 3)siedzibę władz,
 4. 4)nazwę sołectwa.

§ 10

 

 1. 1.Rada może wyodrębnić w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki.
 2. 2.Przyznanie środków dla danego sołectwa odbywa się z zachowaniem procedur określonych w ustawie o funduszu sołeckim.

 

§ 11

 

 1. 1.Kontrolę gospodarki finansowej sołectw sprawuje Komisja Rewizyjna.
 2. 2.Sołectwa podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

§ 12

1.    Sołtys może:

 1. 1)brać udział w sesjach Rady,
 2. 2)zgłaszać wnioski.

 

 1. 2. Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

Rozdział IV. Władze Gminy

 

§ 13

 

Mieszkańcy gminy uczestniczą w sprawowaniu władzy publicznej bezpośrednio: w drodze wyborów i referendum lub za pośrednictwem organów gminy.

 

§ 14

 

  1. 1.W referendum mieszkańcy gminy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej danej wspólnoty samorządowej, mieszczącej się w zakresie i kompetencjach organów gminy lub w sprawie odwołania Rady Gminy lub Burmistrza przed upływem kadencji.
  2. 2.Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa ustawa z dnia 16 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U.Nr 88, poz. 985 z późn.zm.).

 

§ 15

Organami gminy są:

  1. 1)Rada Miejska,
  2. 2)Burmistrz.

 

Rozdział V. Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 16

 

 1. 1.Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. 2.W skład Rady wchodzą radni w liczbie 21.

 

§ 17

 

Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje, pozostające pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.

 

 

§ 18

 

 1. 1.Rada powołuje następujące stałe komisje:
 1. 1)Rewizyjną,
 2. 2)Budżetu i  Majątku Gminnego,
 3. 3)Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
 4. 4)Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych.
 1. 2.Radny jest obowiązany brać udział w pracach co najmniej jednej komisji stałej.
 2. 3.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 19

 

 1. 1.Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. 2.Rada ze swojego grona dokonuje wyboru przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących   bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 3. 3.Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
  1. 1)określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
  2. 2)przygotowanie porządku obrad,
  3. 3)dokonanie otwarcia sesji, 
  4. 4)powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
  1. 4.Porządek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

 

§ 20

 

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego Rady, w szczególności:

   1. 1)zwołuje sesje Rady,
   2. 2)przewodniczy obradom,
   3. 3)kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
   4. 4)zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
   5. 5)podpisuje uchwały Rady,

 

§ 21

 

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz.

 

Rozdział VI. Tryb pracy Rady 

 

1. Sesje Rady

 

§ 22

 

   1. 1.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
   2. 2.Rada może podejmować:
 1. 1)postanowienia proceduralne,
 2. 2)deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania
 3. 3)oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
 4. 4)apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, 
 5. 5)opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
   1. 3.Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 23

 

   1. 1.Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, przewidziane w planie pracy Rady.
   2. 2.Sesje są zwoływane również w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

2. Przygotowanie sesji

 

§ 24

  1. 1.Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
  2. 2.Przygotowanie sesji obejmuje:
 1. 1)ustalenie porządku obrad,
 2. 2)ustalenie czasu i miejsca obrad,
 3. 3)zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał z ich uzasadnieniem, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 1. 3.Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący.
 2. 4.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
 3. 5.Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
 4. 6.W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad. 
 5. 7.Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 25

 

  1. 1.Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
  2. 2.W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Sekretarz i Skarbnik Gminy.
  3. 3.Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

 

 

3. Przebieg sesji

 

§ 26

 

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 27

 

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 

 

§ 28

 

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa. 

 

§ 29

 1. 1.Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 
 2. 2.Na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. 3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie.
 4. 4.Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

 

 

§ 30

 

 1. 1.Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
 2. 2.Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 31

 

 1. 1.Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
 1. 2.W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady, wskazany przez Przewodniczącego.

 

§ 32

 

  1. 1.Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram …… sesję Rady Miejskiej we Wschowie”.
  2. 2.Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

§ 33

 

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 34

 

  1. 1.Porządek obrad obejmuje w szczególności:
 1. 1)przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
 2. 2)sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
 3. 3)rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał,
 4. 4)interpelacje i zapytania radnych,
 5. 5)informację o udzielonych odpowiedziach na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 6. 6)wolne wnioski, zapytania i informacje.

 

  1. 2.Sprawozdanie o jakim mowa w pkt. 2 składa Burmistrz lub jego zastępca.

 

§ 35

 

  1. 1.Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
  2. 2.Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
  3. 3.Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
  4. 4.Interpelacje składa się w formie pisemnej lub ustnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
  5. 5.Interpelacja może być odczytana na sesji. Czas odczytywania interpelacji nie może przekraczać
   5 minut.
  6. 6.Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie do następnego posiedzenia sesji, jednak nie późniejniż w ciągu 30 dni, na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelacje, przy czym odpowiedź może zostać udzielona również ustnie, gdy zgłaszający wyraża zgodę
  7. 7.Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.
  8. 8.W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

 

§ 36

 

  1. 1.Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
  2. 2.Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady. Paragraf 35 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
  3. 3.Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej, w terminie do następnego posiedzenia sesji, jednak nie później niż w ciągu 30 dni.

Paragraf 35 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

 

§ 37

 

  1. 1.Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
  2. 2.Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
  3. 3.Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
  4. 4.Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
  5. 5.Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 38

 

  1. 1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
  2. 2.Radny w danym punkcie porządku obrad ma prawo jeden raz zabierać głos w sprawach zasadniczych. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut. Dodatkowo może zabrać głos polemiczny w czasie nieprzekraczającym 2 minut.
  3. 3.Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
  4. 4.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
  5. 5.Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

 

§ 39

 

  • 1.Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
 1. 1)stwierdzenia  quorum,
 2. 2)zmiany porządku obrad,
 3. 3)ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
 4. 4)zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
 5. 5)zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
 6. 6)zarządzenia przerwy,
 7. 7)odesłania projektu uchwały do komisji,
 8. 8)przeliczenia głosów,
 9. 9)przestrzegania regulaminu obrad.
  • 2.Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

§ 40

 

 1. 1.Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. 
 2. 2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności 

      zainteresowanego na sesji.

 

§ 41

 1. 1.Po wyczerpaniu chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. 2.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. 3.Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 42

 

  1. 1.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę:  „ Zamykam ……… sesję Rady Miejskiej we Wschowie”.
  2. 2.Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
  3. 3.Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 43

 

  1. 1.Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
  2. 2.Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

 

§ 44

 

 1. 1.Pracownik Urzędu, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
 2. 2.Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową. Sesje rady mogą być również nagrywane innymi technikami audiowizualnymi i odtwarzane na stronie internetowej www.wschowa.pl.

 

§ 45

 

 1. 1.Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
 2. 2.Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
 1. 1)numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
 2. 2)stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
 3. 3)imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
 4. 4)odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji, 
 5. 5)ustalony porządek obrad,
 6. 6)przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 7. 7)przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych, 
 8. 8)wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
 9. 9)podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
  1. 3.Protokół sesji powinien być sporządzony na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.
  2. 4.Protokoły sesji są przechowywane w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych Urzędu.

 

§ 46

 

 1. 1.W trakcie obrad, w okresie międzysesyjnym, nie później jednak niż na najbliższej sesji, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
 2. 2.Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

 

§ 47

 

Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

 

§ 48

 

Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych Urzędu, w uzgodnieniu z przewodniczącym rady lub w przypadku jego nieobecności w uzgodnieniu z wiceprzewodniczącym.

 

4. Uchwały

 

§ 49

 

 1. 1.Uchwały, o jakich mowa w § 22 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 22 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
 2. 2.Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§ 50

 

 1. 1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa co najmniej 3 radnych, klub radnych, komisje rady, burmistrz oraz grupa 150 obywateli zamieszkałych na stałe na terenie Gminy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. 2.Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
 1. 1)tytuł uchwały,
 2. 2)podstawę prawną,
 3. 3)postanowienia merytoryczne,
 4. 4)w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
 5. 5)określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej 

            wykonaniu,

 1. 6)ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
  1. 3.Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy

      wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

 1. 4.Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego. 

 

§ 51

 

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

 

§ 52

 

 1. 1.Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady
 2. 2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. 

 

§ 53

 

 1. 1.Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał. 
 2. 2.Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
 3. 3.Wszystkie uchwały, deklaracje, oświadczenia i stanowiska podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i zamieszczane są na stronie www.wschowa.pl.

 

5. Procedura głosowania

 

§ 54

 

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 55

 

   1. 1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
   2. 2.Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
   3. 3.Do przeliczenia głosów Przewodniczący Rady może wyznaczyć radnych.
   4. 4.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.

 

§ 56

 

 1. 1.W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 
 2. 2.Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 3. 3.Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 4. 4.Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 5. 5.Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

§ 57

 

 1. 1.Wnioski zgłoszone w trakcie obrad Przewodniczący Rady przed poddaniem pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. 2.W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący Rady.
 3. 3.W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. 4.Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

 

§ 58

 

 1. 1.Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. 2.Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. 3.W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. 4.W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 57 ust. 2.
 5. 5.Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 6. 6.Przewodniczący Rady zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. 7.Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

§ 59

 

Głosowanie  zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą liczbę głosów „za”. Głosów wstrzymujących się  i nieważnych nie dolicza się.

 

§ 60

 

 1. 1.Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 2. 2.Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
 3. 3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
 4. 4.Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

6. Komisje Rady

 

§ 61

 

 1. 1.Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
 2. 2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

 

§ 62

 

 1. 1.Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie w terminie do 31 stycznia każdego roku.
 2. 2.Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

 

§ 63

 

 1. 1.Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. 2.Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. 3.Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je, w zależności od ich treści, Radzie lub Burmistrzowi.
 4. 4.Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady, może zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

 

§ 64

 

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

 

§ 65

 

 1. 1.Komisje pracują na posiedzeniach. 
 2. 2.Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji

      Rewizyjnej. 

 

§ 66

 

 1. 1.Przewodniczący komisji stałych w terminie do 31 stycznia każdego roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
 2. 2.Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

 

§ 67

 

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

7. Radni

 

§ 68

 

 1. 1.Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. 2.Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne wyjaśnienieprzewodniczącemu rady lub przewodniczącemu komisji.

 

§ 69

 

   1. 1.Radni powinni odbywać spotkania ze swoimi wyborcami.
   2. 2.Radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.
   3. 3.Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

 

§ 70

 

    1. 1.W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
    2. 2.Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
    3. 3.Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.  
 1. 8.Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 71

 

 1. 1.Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. 2.Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. 3.Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§  72

 

  • 1.Rada w drodze uchwały może nadawać tytuły:
 1. 1)Honorowy obywatel Wschowy
 2. 2)Zasłużony dla Gminy Wschowa.

 

  1. 2.Zasady i warunki nadania tytułów określać będzie odrębna uchwała rady.

 

§ 73

 

 1. 1.Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. 2.Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

Rozdział VII. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 

 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

§ 74

 

  1. 1.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz przedstawicieli klubów radnych, wybieranych uchwałą Rady.
  2. 2.Odwołanie członków Komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1 .
  3. 3.Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 
  4. 4.Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
  5. 5.Mandat członka Komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego albo wyboru członka Komisji na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz w przypadku określonym w pkt 2.

 

§ 75

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje  Zastępca. 

 

§ 76

 

  1. 1.Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
  2. 2.W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  3. 3.O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
  4. 4.Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

2. Zasady kontroli

 

§ 77

 

 1. 1.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
 1. 1)legalności,
 2. 2)gospodarności,
 3. 3)rzetelności,
 4. 4)celowości,
 5. 5)zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 1. 2.Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

 

§ 78

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

§ 79

 

 1. 1.Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 2. 2.Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1. 

 

§ 80

 

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 14 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 3 dni roboczych.

 

§ 81

 

  1. 1.Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
  2. 2.Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
  3. 3.Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
  4. 4.Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
  5. 5.Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

 

 

 

 

§ 82

 

  1. 1.Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w §87 ust. 1.
  2. 2.Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
  3. 3.Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

3.Tryb kontroli

 

§ 83

 

  1. 1.Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
  2. 2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
  3. 3.Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
  4. 4.Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
  5. 5.Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
  6. 6.W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty równoważne lub większe od kwoty dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów .
  7. 7.W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwym terminie – do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
  8. 8.W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

 

§ 84

 

  1. 1.W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
  2. 2.Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 85

 

  1. 1.Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
  2. 2.Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
  3. 3.Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia powodów odmowy.
  4. 4.Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

 

§ 86

 

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

 

4. Protokoły kontroli

 

§ 87

 

  1. 1.Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
  1. 1)nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
  2. 2)imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
  3. 3)daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  4. 4)określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5. 5)imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
  6. 6)przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  7. 7)datę i miejsce podpisania protokołu,
  8. 8)podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
  9. 9)protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
  1. 2.Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

§ 88

 

  1. 1.W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
  2. 2.Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 89

 

  1. 1.Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
  2. 2.Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 90

 

  1. 1.Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Burmistrz.
  2. 2.Burmistrz lub kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni zobowiązany jest do ustosunkowania się do zawartych w protokole z kontroli wniosków, kierując odpowiedź do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady.

 

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 

§ 91

 

  1. 1.Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
  2. 2.Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
  1. 1)terminy odbywania posiedzeń,
  2. 2)terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
 1. 3.Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 92

 

  1. 1.Komisja Rewizyjna składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co 6 miesięcy po zakończeniu I półroczajak również po zakończeniu roku.
  2. 2.Sprawozdanie powinno zawierać:
 1. 1)liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
 2. 2)wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
 3. 3)wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
 4. 4)wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, 

       wynikającymi z tych kontroli,

 1. 3.Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa również sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot kontroli i termin złożenia sprawozdania.

 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

§ 93

 

   1. 1.Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego,  zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
   2. 2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
   3. 3.Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek Przewodniczącego Rady  lub też pisemny wniosek:
 1. 1)nie mniej niż 7 radnych,
 2. 2)nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej.
 3. 4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
 4. 1)radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
 5. 2)osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
 6. 5.Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

 

§ 94

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

 

§ 95

 

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

 

§ 96

 

Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

 

§ 97

 

  1. 1.Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
  2. 2.Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
  3. 3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
  4. 4.Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
  5. 5.Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

 

 

Rozdział VIII. Zasady działania klubów radnych

 

§ 98

 

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 99

 

 1. 1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.
 2. 2.Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 3. 3.W zgłoszeniu podaje się:
 1. 1)nazwę klubu,
 2. 2)listę członków,
 3. 3)imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
 4. 4.W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 100

 

 1. 1.Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. 2.Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 101

 

Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

 

§ 102

 

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

§ 103

 

   1. 1.Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
   2. 2.Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
   3. 3.Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
   4. 4.Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§ 104

 

   1. 1.Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
   2. 2.Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

§ 105

 

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

 

Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,

Komisji i Burmistrza.

 

§ 106

 

Obywatelom udostępnia się dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Radę, jej komisje i Burmistrza.

 

§ 107

 

   1. 1.Udostępnianie dokumentów następuje przez ich ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
   2. 2.Dokumenty nie ogłoszone w Biuletynie udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanego.
   3. 3.Przepisu ust. 2 nie stosuje się do radnych, o ile wniosek dotyczy uchwał rady, protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji oraz ich dokumentów i materiałów skierowanych do Rady.

 

§ 108

 

   1. 1.Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Burmistrza we wskazanej przez Burmistrza komórce organizacyjnej Urzędu, w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.
   2. 2.Udostępnienie dokumentów następuje beż zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dokument nie może być udostępniony w terminie 14 dni, zainteresowanego powiadamia się o powodach opóźnienia i wyznacza inny termin.

 

 

§ 109

 

   1. 1.Z dokumentów wymienionych w § 108 zainteresowani mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi.
   2. 2.Na wniosek zainteresowanego Urząd wykonuje, w miarę możliwości technicznych, kserokopię dokumentu, bądź udostępnia go w innej formie określonej we wniosku. Jeżeli Urząd ma ponieść koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia dokumentu, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

§ 110

 

Uprawnienia określone w § 106 – 109 nie znajdują zastosowania:

   1. 1)gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
   2. 2)w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji 

 

 

 

Rozdział X. Postanowienia końcowe

 

§ 111

 

Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

MAPA GMINY WSCHOWA

Grafika

 

Załącznik Nr 2

WZÓR HERBU GMINY WSCHOWA

Grafika

 

Załącznik Nr 3

WZÓR FLAGI GMINY WSCHOWA

Grafika


Uchwala Nr 26,279,12 - Statut gminy Wschowa
Rozmiar: 190.00 KB
Data publikacji: 2015-11-24 16:59:48
Ilość pobrań: 422
Uchwala Nr 26,279,12 - Statut gminy - Zalacznik Nr 1 mapa
Rozmiar: 345.70 KB
Data publikacji: 2015-11-24 17:00:27
Ilość pobrań: 335
Uchwala Nr 26,279,12 - Statut gminy - Zalacznik Nr 2 herb
Rozmiar: 23.54 KB
Data publikacji: 2015-11-24 17:00:53
Ilość pobrań: 363
Uchwala Nr 26,279,12 - Statut gminy - Zalacznik Nr 3 flaga
Rozmiar: 21.19 KB
Data publikacji: 2015-11-24 17:01:24
Ilość pobrań: 341

Data publikacji: 2004-05-25 07:36:06 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-11-24 16:57:52 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-11-24 16:59:48 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,279,12 - Statut gminy Wschowa (Uchwala_Nr_26,279,12_-_Statut_gminy_Wschowa[2693x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-11-24 17:00:27 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,279,12 - Statut gminy - Zalacznik Nr 1 mapa (Uchwala_Nr_26,279,12_-_Statut_gminy_-_Zalacznik_Nr_1_mapa[2693x2].docx) Mariusz Ławrynowicz
2015-11-24 17:00:53 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,279,12 - Statut gminy - Zalacznik Nr 2 herb (Uchwala_Nr_26,279,12_-_Statut_gminy_-_Zalacznik_Nr_2_herb[2693x3].docx) Mariusz Ławrynowicz
2015-11-24 17:01:24 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,279,12 - Statut gminy - Zalacznik Nr 3 flaga (Uchwala_Nr_26,279,12_-_Statut_gminy_-_Zalacznik_Nr_3_flaga[2693x4].docx) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa