Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenia - org. pozarządowe

Lista dostępnej zawartości:2018
· Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019

2017
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowe
· Protokół konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018
· Zarządzenie burmistrza w sprawie przyznania środków finansowych 2017

2016
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
· Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu
· ZARZĄDZENIE Nr 13/2016

2015
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i (...)
· Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi
· Zarządzenie Burmistrza w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi
· Rozstrzygnięcie konkursu - przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa
· Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

2014
· Ogłoszenie o przedłużeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
· Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi - na rok 2015
· ZARZĄDZENIE Nr 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE - przyznanie środków
· Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.
· Informacja o wynikach naboru kandydatów do komisji konkursowej 03-04-2014
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
· Informacja o wynikach naboru kandydatów do komisji konkursowej 16-01-2014

2013
· Ogłoszenie w sprawie : zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej
· Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
· Zaproszenie do emisji Obligacji 2013
· OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie : zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych dotyczących otwartego konkursu ofert z dnia 23 maja 2013 roku
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia
· Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
· Informacja o wynikach naboru kandydatów do komisji konkursowej.

2012
· Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
· Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
· Zaproszenie do emisji Obligacji 2012

2011
· OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 20 grudnia 2011 r.
· Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
· Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa