Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenia

Lista dostępnej zawartości:2018
· Decyzja w sprawie zatwierdzonej taryfy zgodnie z art. 24e ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
· Obwieszczenie wojewody w sprawie przebudowy mostu w Wygnańczycach
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie
· Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie przebudowy mostu w miejscowości Wygnańczyce

2017
· Obwieszczenie ICP - wszczęcie postępowania WG.PP.6733.10.2.2017
· Obwieszczenie ICP- o wszczęciu postępowania WG.PP.6733.9.2.2017
· Informacja o możliwości uzyskania dostacji
· OGŁOSZENIE dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
· Informacja WG.RO.6220.19.2016 dot. Informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
· Ogłoszenie WG.R0.7021.12.1.2017 dot. wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Wschowa na rok 2017

2016
· Obwieszczenie WG.RO.6220.19.2016.AWG
· OBWIESZCZENIE WG.RO.6220.19.2016.AWG DOT. budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi” zlokalizowanej w miejscowości Tylewice
· OBWIESZCZENIE dot. Rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień
· Obwieszczenie WG.RO.6220.9.2013 dot. Rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień
· Obwieszczenie WG.RO.6220.9.2013 dot. Rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień
· WG.RO.6220.9.2013 Obwieszczenie dot. Rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek tuczarni trzody chlewnej na terenie nieruchomości nr 325 w miejscowości Osowa Sień
· Obwieszczenie WG.RO.6220.5.2016.AWG dot. przebudowy drogi gminnej nr 006806F na odcinku Wschowa - Buczyna (Papiernia) o dług. 2482,0 mb łączącą ulicę Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012 F
· WG.RO.6220.1.2016.AWG Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1011F na Odcinku Stare Drzewce - konradowo km od 0+000 do 2+178,10

2013
· Informacja Starosty Wschowskiego - pozwolenie na roboty budowlane - ul. Towarowa 4
· Obwieszczenie Starosty Wschowskiego - budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr. 12 z ulicą Nowopolną (...)

2012
· Gmina Wschowa zamierza przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia
· obwieszczenie Starosty Wschowskiego w sprawie inwestycji drogowej: "Budowa drogi lokalnej przy Bricomarche dla Gminy Wschowa w miejscowości Wschowa przy ul. Wolsztyńskiej"
· OBWIESZCZENIE o przyjęciu Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid. 2356/1 i 2356/2 położonych przy ul. Wolsztyńskiej

2011
· OBWIESZCZENIE o przyjęciu Uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa 
· OBWIESZCZENIE PP.6733.8.2.2011 Budowa linii napowietrznej SN 20 kV oraz stacji transformatorowej w Siedlnicy, gmina Wschowa na działkach nr ewid. 285, 105/1 (cz.) i 162 (cz.).
· OBWIESZCZENIE PP.6721.2.49.1.2011 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów z nim funkcjonalnie związanych- część wschodnia
· OBWIESZCZENIE PP.6721.2.42.13.2011 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid. 2356
· OBWIESZCZENIE PP.6733.6.2011 Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV w Pszczółkowie, obręb Wygnańczyce, gmina Wschowa na działkach nr ewid. 368, 327, 218, 216/1
· OBWIESZCZENIE PP.6720.15.2011 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa
· OBWIESZCZENIE PP.6733.4.2011 budowa sieci wodociągowej – PE100 o Ø110 i długości ok. 210mb we wsi Nowa Wieś, gmina Wschowa- działki nr 114/8(cz.) i 191(cz.)
· OBWIESZCZENIE PP.6733.3.2011 budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z drogą wewnętrzną we wsi Przyczyna Górna, gmina Wschowa- działki nr 29(cz.) i 285/1(cz.)
· OBWIESZCZENIE - Budowa szafy i linii kablowej telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją w Konradowie, gmina Wschowa - działki nr ewid. 486 (cz.) i 477 (cz.).
· OBWIESZCZENIE PP.6733.4.2.2011 - Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi, gmina Wschowa na działkach nr ewid. 114/8 (cz.) i 191(cz.).
· OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· OBWIESZCZENIE PP.6733.3.2.2011 Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 278 w Przyczynie Górnej, gmina Wschowa na działkach nr ewid. 929cz.) i 285/1(cz.).
· Obwieszczenie PP – 7330/6/10 w sprawie wydania decyzji nr PP – 7330/6/10 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odc

2010
· OBWIESZCZENIE PP – 7330/17/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą: Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne...
· OGŁOSZENIE w sprawie : zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych dotyczących otwartego konkursu ofert z dnia 17 grudnia 2010 roku...
· Obwieszczenie PP – 7330/17/2/10 Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, parkingu do 40 stanowisk, zjazdu publicznego wraz z infrastrukturą w Dębowej Łęce, gmina Wschowa ...
· Obwieszczenie PP – 7330/16/2/10 -Budowa linii kablowo-napowietrznej oświetlenia drogowego w Siedlnicy, gmina Wschowa na działkach nr ewid. 105/1(cz.), 285(cz.), 143(cz.), 420(cz.), 51(cz.)...
· Obwieszczenie PP – 7330/15/10 - W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą: zmiana decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr 9/10...
· OBWIESZCZENIE PP – 7330/15/2/10 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)...
· Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· Utworzenie Centrum Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzin
· Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
· Zmiana terminu otwarcia ofert w konkursie na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury, fizycznej i sportu ( ogłoszenie z dn. 15-07-2010r.)
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr PP – 7330/5/10 zmieniającą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa znak PP-7330/3/10 z dnia 25 maja 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
· OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą: Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia przeznaczone na...
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr PP – 7330/6/10 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągow
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu
· Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej –PCV Ø110 i długości 220 m w
· Obwieszczenie w sprawie wydania zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa znak PP-7330/3/10 z dnia 25 maja 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...
· ZARZĄDZENIE NR 45/10 w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2010.
· Zaproszenie do emisji Obligacji 2010
· ZARZĄDZENIE Nr 17/2010 w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 2)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i

2009
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w sprawie wydania decyzji nr WIP-7330/05/09 z dnia 10.03.2009 roku
· Obwieszczenie sprawie wydania decyzji nr WIP-7330/04/09 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej
· ZARZĄDZENIE Nr 15 / 09 w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009.
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr WIP – 7330/03/2/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa drogi wewnętrznej (..) we wsi Osowa Sień

2008
· Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2009 rok
· INFORMACJA o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywn
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr WIP-7330/17/08 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego...
· OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.
· OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lgiń.
· OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyczynie Dolnej, gmina Wschowa.
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr WIP-7330/12/08 - droga wewnętrzna - Dębowa Łęka
· OGŁOSZENIE: Udostępnienie terenu pod imprezę masową „Dni Wschowy -2008”
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu ulic ... -Działkowa
· OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kompleksu ulic na osiedlu „Działkowa”...
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kompleksu ulic na osiedlu „Działkowa” we Wschowie na działkach nr ewid. 664/9,
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr WIP – 7330/06/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr WIP-7330/05/08 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza...
· OGŁOSZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (powiatowym)
· Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 21.01.2008 r. w sprawie wydania decyzji nr WIP-7330/18/01/08 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji ...

2007
· Obwieszczenie - ...o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącej piwnicy z przeznaczeniem na...
· Obwieszczenie - ...pracownie szkolne w budynku głównym we Wschowie Pl. Kosynierów 1.
· OBWIESZCZENIE „Budowa kompleksu ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu „Działkowa” we Wschowie
· OBWIESZCZENIE Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej piwnicy na pomieszczenia służące rekreacji młodzieży szkolnej w budynku stołówki we Wschowie Pl. Kosynierów 1 - działka nr 1269/12
· OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (powiatowym)
· Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr WIP-7330/20/07 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci telekomunikacyjnej
· Obwieszczenie - Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej we Wschowie

2006
· Ogłoszenia Burmistrza Gostynia

2005
· INFORMACJA - Zmiana “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta...
· Zaproszenie do emisji obligacji 2005

2004
· Godziny pracy Urzędu
· Komunikaty
· Obwieszczenie w sprawie Kanalizacji sanitarnej dla wsi Osowa Sień
· Deklaracje na podatek od środków transportowych
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa