Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Konkursy

Lista dostępnej zawartości:


· Ogłoszenie_otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrona i promocja zdrowia, nauka i szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019
· Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ochrona i promocja zdrowia
· NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie
· Konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
· Informacja o wynikach naboru kandydatów do komisji konkursowej.
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ochrony i promocji zdrowia
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ochrony i promocji zdrowia...
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie:wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa..
· Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych na wykonanie szczepienia ochronnego dziewczynek urodzonych w roku 1996, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie ...
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania działania na rzecz osób niepełnosprawnych
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, kultury,
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: u p o w s z e c h n i a n i a k u l t u r y f i z y c z n e j i s p o r t u
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERTna realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
· OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERTna realizację zadania publicznego w zakresie:nauki, edukacji, oświaty i wychowania...
· ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
· Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa