Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Regulamin konkursów na stanowisko dyrektora

Wschowa 20 maja 2010 r.

Regulamin konkursów na stanowisko dyrektora

Od 21 kwietnia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373).
Burmistrz Miasta i Gminy we Wschowie zarządził, iż informacje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły będą zamieszczane na:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie oraz stronie internetowej BIP Wschowa.
Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły zobowiązani są przedłożyć w wymaganej formie dokumenty wymienione w §1 ust. 2 pkt 4 lit. a – do lit. o tego rozporządzenia:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
b) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: -stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzana oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),
j) oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),
k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydata nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Oferty należy składać, na adres wskazany w ogłoszeniu, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs” (podać nazwę i adres szkoły lub placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.
Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu.
Kandydat na stanowisko dyrektora nie zostanie dopuszczony do postępowania konkursowego w przypadku, gdy:
1. ofertę złożył po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
2. oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu lub
3. z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu.
Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego ma prawo, w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji, złożyć do przewodniczącego komisji konkursowej wniosek o podanie przyczyny odmowy. Przewodniczący komisji konkursowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, jest zobowiązany poinformować na piśmie kandydata o przyczynach odmowy dopuszczenia go do postępowania konkursowego.
Komisja konkursowa dokonuje merytorycznej oceny kandydata m.in. po przeprowadzonej rozmowie oraz ocenie przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły.
Kandydat na stanowisko dyrektora jest wyłaniany przez komisję konkursową w wyniku tajnego głosowania. Zostaje wyłoniony ten kandydat, który otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji. Jeśli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, to komisja przeprowadza drugie głosowanie według zasad określonych w §6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia.
Po przeprowadzonym konkursie, organ prowadzący publiczną szkołą zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie.
Unieważnienie konkursu ma miejsce wówczas, gdy:
1) nastąpiło nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego,
2) postępowanie konkursowe było przeprowadzone bez wymaganego udziału 2/3 jej członków,
3) naruszona została tajność głosowania, z wyłączeniem podejmowanej w głosowaniu jawnym uchwały o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,
4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Z-ca Burmistrza
Miasta i Gminy Wschowa
Andrzej NowickiData publikacji: 2010-05-20 09:43:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa