Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwały Rady Miejskiej

Lista dostępnej zawartości:2019
· Uchwała Nr III/33/18 z 20.12.2018r. - uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027
· Uchwała Nr III/32/18 z 20.12.2018r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.
· Uchwała Nr III/31/18 z 20.12.2018r. - uchylenie Uchwały Nr XLIII/395/18 RM we Wschowie z dnia 5.07.2018r. w sprawie emisji obligacji
· Uchwała Nr III/30/18 z 20.12.2018r. - wykaz wydatków budżetu MiG Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
· Uchwała Nr III/29/18 z 20.12.2018r. - zmiana Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026
· Uchwała Nr III/28/18 z 20.12.2018r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2018r.
· Uchwała Nr III/27/18 z 20.12.2018r. - wysokość diet dla radnych i sołtysów
· Uchwała Nr III/26/18 z 20.12.2018r. - skarga na działalność burmistrza z dnia 30 sierpnia 2018r.
· Uchwała Nr III/25/18 z 20.12.2018r. - skarga na działalność burmistrza - dot. budżetu obywatelskiego na 2019r.
· Uchwała Nr III/24/18 z 20.12.2018r. - odpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne
· Uchwała Nr III/23/18 z 20.12.2018r. - zgoda na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału nieruchomości nz rzecz współwłaściciela oraz udzielenia bonifikaty
· Uchwała Nr III/22/18 z 20.12.2018r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr III/21/18 z 20.12.2018r. - zm.Uchwały Nr XXIII/267/04 RM we Wschowie z dn. 13.12.2004r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie gminy Wschowa oraz ustalenia regulaminu targowiska
· Uchwała Nr III/20/18 z 20.12.2018r. - odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
· Uchwała Nr III/19/18 z 20.12.2018r. - miesięczna kwota dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie na rok 2019
· Uchwała Nr III/18/18 z 20.12.2018r. - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
· Uchwała Nr II/17/18 z 10.12.2018r. - zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Wschowa na lata 2018-2026
· Uchwała Nr II/16/18 z 10.12.2018r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.
· Uchwała Nr II/15/18 z 10.12.2018r. - wynagrodzenie burmistrza
· Uchwała Nr II/14/18 z 10.12.2018r. - podatek rolny na 2019r.
· Uchwała Nr II/13/18 z 10.12.2018r. - podatek od środków transportowych na 2019r.
· Uchwała Nr II/12/18 z 10.12.2018r. - podatek od nieruchomości na 2019r.
· Uchwała Nr II/11/18 z 10.12.2018r. - program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na 2019r.
· Uchwała Nr II/10/18 z 10.12.2018r. - w sprawie gruntów stanowiących gminny zasób nieruch. przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze
· Uchwała Nr II/9/18 z 10.12.2018r. - zasad zwrotu wydatków - program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
· Uchwała Nr II/8/18 z 10.12.2018r. - podwyższenie kryterium dochodowego - program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
· Uchwała Nr II/7/18 z 10.12.2018r. - wyznaczenie dodatkowego przedstawiciela gminy do składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie
· Uchwała Nr II/6/18 z 10.12.2018r. - powołanie składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej we Wschowie
· Uchwała Nr II/5/18 z 10.12.2018r. - powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady MIejskiej we Wschowie
· Uchwała Nr II/4/18 z 10.12.2018r. - powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie
· Uchwała Nr II/3/18 z 10.10.2018r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Wschowa
· Uchwała Nr I/2/18 z 23.11.2018r. - wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wschowie.
· Uchwała Nr I/1/18 z 23.11.2018r. - wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

2018
· Uchwała Nr XLIV/397/18 - utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z oo.
· Uchwała Nr XLIV/396/18 z 03.09.2018r. - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022.
· Uchwała Nr XLIII/395/18 z 05.07.2018r. - emisja obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
· Uchwała Nr XLIII/394/18 z 05.07.2018r. - zm. Uchwały Nr XXIII/226/16 Rady Miejskiej z 24.11.2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XLIII/393/18 z 05.07.2018r.- zmiana uchwały WPF Miasta i Gminy Wschowa na lata 2018-2026r.
· Uchwała Nr XLIII/392/18 z 05.07.2018r.- zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2018r.
· Uchwała Nr XLIII/391/18 z 05.07.2018r. - zmiana Uchwały Nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej z 30.03.2017r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
· Uchwała Nr XLIII/390/18 z 05.07.2018r. - zaliczenie dróg o brębie miejscowości Konradowo gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych
· Uchwała Nr XLIII/389/18 z 05.07.2018r. - zaliczenie dróg o brębie miejscowości Dębowa Łęka gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych
· Uchwała Nr XLIII/388/18 z 05.07.2018r. - wyrażenie zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości
· Uchwała Nr XLIII/387/18 z 05.07.2018r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XLIII/386/18 z 05.07.2018r. - ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wschowa
· Uchwała Nr XLIII/385/18 z 05.07.2018r.- zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
· Uchwała Nr XLIII/384/18 z 05.07.2018r.- rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza z dnia 22.05.2018r.
· Uchwała Nr XLIII/383/18 z 05.07.2018r.- rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza z dnia 22.03.2018r.
· Uchwała Nr XLIII/382/18 z 05.07.2018r. - konsultacje społeczne dot. budżetu obywatelskiego na 2019r.
· Uchwała Nr XLII381/18 z 29.05.2018r. - zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Wschowa na lata 2018-2026.
· Uchwała NR XLII/380/18 z 29.05.2018r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.
· Uchwała Nr XLII/379/18 z 29.05.2018r. - utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli - Wygnańczyce na 2018r.
· Uchwała Nr XLII/378/18 z 29.05.2018r. - utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli - Lgiń na 2018r.
· Uchwała Nr XLII/377/18 z 29.05.2018r. - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2017r.
· Uchwała Nr XLII/376/18 z 29.05.2018r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego CKiR we Wschowie za okres od 01.01.20117r. do 31.12.2017r.
· Uchwała Nr XLII/375/18 z 29.05.2018r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej we Wschowie za okres od 01.01.20117r. do 31.12.2017r.r.
· Uchwała Nr XLII/374/18 z 29.05.2018r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 01.01.20117r. do 31.12.2017r.r.
· Uchwała Nr XLI/373/18 z 26.04.2018r. - zm.Uchwały Nr XL/358/18 Rady Miejskiej we Wschowie z 27.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
· Uchwała Nr XLI/372/18 z 26.04.2018r. - zm. Uchwały NR XXXVI/334/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.12.2017r. w sprawie uchwalenia GPPiRPA oraz PN w Gminie Wschowa na rok 2018
· Uchwała Nr XLI/371/18 z 26.04.2018r. - zmiana uchwały WPF na lata 2018-2026
· Uchwała Nr XLI/370/18 z 26.04.2018r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2018r.
· Uchwała Nr XLI/369/18 z 26.04.2018r. - udzielenie dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
· Uchwała Nr XLI/368/18 z 26.04.2018r. - grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na cele rolnicze
· Uchwała Nr XLI/367/18 z 26.04.2018r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XLI/366/18 z 26.04.2018r. - wykaz kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2018
· Uchwała Nr XL/365/18 z 27.03.2018r. - zmiana uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2026
· Uchwała Nr XL/364/18 z 27.03.2018r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.
· Uchwała Nr XL/363/18 z 27.03.2018r. - tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst
· Uchwała Nr XL/362/18 z 27.03.2018r. - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2018r.
· Uchwała Nr XL/361/18 z 27.03.2018r. - odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
· Uchwała Nr XL/360/18 z 27.03.2018r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XL/359/18 z 27.03.2018r. - zmiana Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej z 22.12.2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
· Uchwała Nr XL/358/18 z 27.03.2018r. - podział Gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
· Uchwała Nr XL/357/18 z 27.03.2018r. - podział Gminy Wschowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
· Uchwała Nr XXXIX/356/18 z 19.03.2018 - zmiana uchwały WPF na lata 2018-2026
· Uchwała Nr XXXIX/355/18 z 19.03.2018r. - zmiana uchwały budżetowej na 2018r.
· Uchwała Nr XXXVIII/354/18 z 09.03.2018 - zmiana uchwały WPF na lata 2018-2026
· Uchwała Nr XXXVIII/353/18 z 09.03.2018r. - zmiana uchwały budżetowej na 2018r.
· Uchwała Nr XXXVII/352/18 z 25.01.2018r. - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
· Uchwała Nr XXXVII/351/18 z 25.01.2018r. - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2018-2026
· Uchwała Nr XXXVII/350/18 z 25.01.2018r. - zmiana uchwały budżetowej na 2018r.
· Uchwała Nr XXXVII/349/18 z 25.01.2018r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XXXVII/348/18 z 25.01.2018r. - przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicMoniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie.
· Uchwała Nr XXXVII/347/18 z 25.01.2018r. - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.
· Uchwała Nr XXXVII/346/18 z 25.01.2018r. - zm. Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej z dniz 22.12.2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie
· Uchwała Nr XXXVII/345/18 z 25.01.2018r. - plan pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2018r.
· Uchwała Nr XXXVII/344/18 z 25.01.2018r. - plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2018r.
· Uchwała Nr XXXVII/343/18 z 25.01.2018r. - sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2017r.
· Uchwała Nr XXXVI/342/17 z 19.12.2017r. - określenie przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Wschowa oraz warunków korzystania z tych przystanków.
· Uchwała Nr XXXVI/341/17 z 19.12.2017r. - zm. Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.03.2010r. w sprawie emisji obligacji oraz określania ich zbywania, nabywania i wykupu
· Uchwała Nr XXXVI/340/17 z 19.1.2017r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026
· Uchwała Nr XXXVI/339/17 z 19.12.2017r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.
· Uchwała Nr XXXVI/338/17 z 19.12.2017r. - wykaz wydatków budżetu MiG Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
· Uchwała Nr XXXVI/337/17 z 19.12.2017r. - zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026
· Uchwała Nr XXXVI/336/17 z 19.12.2017r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2017r.
· Uchwała Nr XXXVI/335/17 z 19.12.2017r. - Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Wschowa na lata 2018-2020
· Uchwała Nr XXXVI/334/17 z 19.12.2017r. - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2018r.
· Uchwała Nr XXXVI/333/17 z 19.12.2017r. - ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność CIS we Wschowie na 2018r.
· Uchwała Nr XXXVI/332/17 z 19.12.2017r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XXXVI/331/17 z 19.12.2017r. - Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

2017
· Uchwała Nr XXXV/329/17 z 30.11.2017r. - zmiana uchwały WPF na lata 2017-2026
· Uchwała Nr XXXV/328/17 z 30.11.2017r. - zmiana uchwały budżetowej na 2017r.
· Uchwała Nr XXXV/330/17 z 30.11.2017r. - obniżenie ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
· Uchwała Nr XXXV/327/17 z 30.11.2017r. - w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu gminy Wschowa innym instrumentem płatniczym
· Uchwała Nr XXXV/326/17 z 30.11.2017r. - określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
· Uchwała Nr XXXV/325/17 z 30.11.2017r. - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018r.
· Uchwała Nr XXXV/324/17 z 30.11.2017r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XXXV/323/17 z 30.11.2017r. - odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem pomieszczeń gospodarczych stanowiącycy własność gminy
· Uchwała Nr XXXV/322/17 z 30.11.2017r. - grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na cele rolnicze
· Uchwała Nr XXXV/321/17 z 30.11.2017r. - stwierdzenie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa w ośmioletnie szkoły podstawowe.
· Uchwała Nr XXXV/320/17 z 30.11.2017r. - wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie
· Uchwała Nr XXXV/319/17 z 30.11.2017r. - odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie
· Uchwała Nr XXXV/318/17 z 30.11.2017r. - zm.Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej z 22.12.2014r. w spr.powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej
· Uchwała Nr XXXV/317/17 z 30.11.2017r. - zm. Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej z dn. 22.12.14r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
· Uchwała Nr XXXV/316/17 z 30.11.2017r. - wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
· Uchwała Nr XXXIV/315/17 z 7.11.2017r. - zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026
· Uchwała Nr XXXIII/314/17 z 26.10.2017r. - zmiana dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Wschowa
· Uchwała Nr XXXIII/313/17 z 26.10.2017r. - zmiana uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026
· Uchwała Nr XXXIII/312/17 z 26.10.2017r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowana 2017r.
· Uchwała Nr XXXIII/311/17 z 26.10.2017r. - wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
· Uchwała Nr XXXII/310/17 z 28.09.2017r. - zmiana uchwały WPF na lata 2017-2026
· Uchwała Nr XXXII/309/17 z 28.09.2017r. - zmiana uchwały budżetowej na 2017r.
· Uchwała Nr XXXII/308/17 z 28.09.2017r. - dzierżawa nieruchomości gruntowych stanowiących zasoby gm. zewidencjonowane jako wody stojące tj.stawy
· Uchwała Nr XXXII/307/17 z 28.09.2017r. - zmiana Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej we Wschowie w spr. powołania składów osobowych stałych komisji
· Uchwała Nr XXXII/306/17 z 28.09.2017r. - odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego oraz pomieszczeń gospodarczych
· Uchwała Nr XXXII/305/17 z 28.09.2017r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XXXI/304/17 z 31.08.2017r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2017r.
· Uchwała Nr XXXI/303/17 z 31.08.2017r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2017r.
· Uchwała Nr XXXI/302/17 z 31.08.2017r. - zaliczenie drogi w miejscowości Wschowa do kategorii drogi gminnej.
· Uchwała Nr XXX/301/17 z 29.06.2017r. - zmiana uchwały WPF na lata 2017-2026
· Uchwała Nr XXX/300/17 z 29.06.2017r. - zmiana uchwały budżetowej na 2017r.
· Uchwała Nr XXX/299/17 z 29.06.2017r. - pomoc finansowa Powiatowi Wschowskiemu
· Uchwała Nr XXX/298/17 z 29.06.2017r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XXX/297/17 z 29.06.2017r. - nadanie Statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie
· Uchwała Nr XXIX/296/17 z 25.05.2017r. - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026
· Uchwała Nr XXIX/295/17 z 25.05.2017r. - zmiana uchwały budżetowej na 2017r.
· Uchwała Nr XXIX/294/17 z 29.05.2017r. - ustanowienie służebności gruntowej
· Uchwała Nr XXIX/293/17 z 25.05.2017r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XXIX/292/17 z 25.05.2017r. - przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na 2018r.
· Uchwała Nr XXIX/291/17 z 25.05.2017r. - rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego MiG Wschowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.
· Uchwała Nr XXIX/290/17 z 25.05.2017r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
· Uchwała Nr XXIX/289/17 z 25.05.2017r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej we Wschowie
· Uchwała Nr XXIX/288/17 z 25.05.2017r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej
· Uchwała Nr XXVIII/285/17 z 27.04.2017r. - wykaz kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2017
· Uchwała Nr XXVIII/284/17 z 27.04.2017r. - uchylenie Uchwały Nr XVI/188/04 z 13.02.2004r. - zasady przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XXVIII/283/17 z 27.04.2017r. - przekazanie nieruchomości niezabudowanej sołectwu Przyczyna Górna
· Uchwała Nr XXVIII/282/17 z 27.04.2017r. - przekazanie nieruchomości niezabudowanej sołectwu Kandlewo
· Uchwała Nr XXVIII/281/17 z 27.04.2017r. - nieodpłatne nabycie nieruchomości
· Uchwała Nr XXVIII/280/17 z 27.04.2017r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XXVIII/287/17 z 27.04.2017r. - zmiana WPF na 2017r.
· Uchwała Nr XXVIII/286/17 z 27.04.2017r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017r.
· Uchwała Nr XXVIII/279/17 z 27.04.2017r. - zm.Uchwały Nr XXIV/244/16 z 21.12.16r. - Gminny Program RPAiN na 2017r.
· Uchwała Nr XXVIII/278/17 z 27.04.2017r. - zmiana nazwy samorządowych przedszkoli
· Uchwała Nr XXVIII/277/17 z 27.04.2017r. - aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa oraz mpzp
· Uchwała Nr XXVII/276/17 z 30.03.2017r. - wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wschowskim na założenie i prowadzenie przez Powiat Wschowski Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z klasami VII i VIII
· Uchwała Nr XXVII/275/17 z 30.03.2017r. - zaciągnięcie zobowiązania w zakresie remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
· Uchwała Nr XXVII/274/17 z 30.03.2017r. - zmiana uchwały WPF na lata 2017-2026
· Uchwała Nr XXVII/273/17 z 30.03.2017r. - zmiana uchwały budżetowej na 2017r.
· Uchwała Nr XXVII/272/17 z 30.03.2017 - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
· Uchwała Nr XXVII/271/17 z 30.03.2017r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XXVII/270/17 z 30.03.2017r. - nadanie nazwy drodze publicznej - ul. Czeska
· Uchwała Nr XXVII/269/17 z 30.03.2017r. - zm. Uchwały Nr XXII/219/16 z 29.09.2016r. w sprawie zaliczenia drogi w m. Przyczyna Dolna do kat. dróg gminnych
· Uchwała Nr XXVII/268/17 z 30.03.2017r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2017r.
· Uchwała Nr XXVII/267/17 z 30.03.2017r. - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
· Uchwała Nr XXVII/266/17 z 30.03.2017r. - określenia kryteriów wraz zliczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół
· Uchwała Nr XXVII/265/17 z 30.03.2017r. - określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych
· Uchwała Nr XXVII/264/17 z 30.03.2017r. - dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
· Uchwała Nr XXVII/263/17 z 30.03.2017r. - nadanie Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
· Uchwała Nr XXVI/262/17 Z 23.02.2017r. - zmiana uchwały WPF na lata 2017-2026
· Uchwała Nr XXVI/261/17 z 23.02.2017r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wsachowa na 2017 rok
· Uchwała Nr XXVI/260/17 z 23.02.2017r. - zaliczenie dróg w miejscowości Wschowa do kategorii dróg gminnych
· Uchwała Nr XXVI/260/17 z 23.02.2017r. - zamiana nieruchomości
· Uchwała Nr XXVI/258/17 z 23.02.2017r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XXVI/257/17 z 23.02.2017r. - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa na lata 2016-2022
· Uchwała Nr XXVI/256/17 z 23.02.2017r. - rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XXVI/255/17 z 23.02.2017r. - plan pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2017r.
· Uchwała Nr XXVI/254/17 z 23.02.2017r. - plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2017r.
· Uchwała Nr XXVI/253/17 z 23.02.2017r. - przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady MIejskiej za 2016r.
· Uchwała Nr XXVI/252/17 z 23.02.2017r. - projekt dostosowania sieci przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
· Uchwała Nr XXV/251/17 z 31.01.2017r. - upoważnienie Dyrektora OPS we Wschowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.

2016
· Uchwała Nr XXIV/250/16 z 21.12.2016r. - określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wschowa
· Uchwała Nr XXIV/249/16 z 21.12.2016r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa MiG Wschowa na lata 2017 - 2026
· Uchwała Nr XXIV/248/16 z 21.12.2016r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2017r.
· Uchwała Nr XXIV/247/16 z 21.12.2016r. - zmiana Uchwały WPF na lata 2016 - 2026
· Uchwała XXIV/246/16 z 21.12.2016r. zmiana uchwały budżetowej na 2016r.
· Uchwała Nr XXV/245/16 z 21.12.2016r. - wykaz wydatków budżetu MiG Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
· Uchwała Nr XXIV/244/16 z 21.12.2016r. - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2017r.
· Uchwała Nr XXIV/243/16 z 21.12.2016r. - ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie
· Uchwała Nr XXIV/242/16 z 21.12.2016r. - nabycie nieruchomości w zasoby gminne
· Uchwała Nr XXIV/241/16 z 21.12.2016r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XXIV/240/16 z 21.12.2016r. - zm. Uchwały Nr IV/24/15 z 29.01.2015r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących zasoby gminne z przeznaczeniem na cele rolnicze
· Uchwała Nr XXIV/239/16 z 21.12.2016r. - Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na 2017r.
· Uchwała Nr XXII/238/16 z 24.11.2016r. - obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
· Uchwała Nr XXIII/237/16 z 24.11.2016r. - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
· Uchwała Nr 23/236/16 z 24.11.2016r. - zmiana WPF na 2016r.
· Uchwała Nr XXIII/235/16 z 24.11.2016r. - zmiana uchwały budżetowej na 2016r.
· Uchwała Nr XXIII/234/16 z 24.11.2016r. - podatek od środków transportowych
· Uchwała Nr XXIII/233/16 z 24.11.2016r. - zwolnienia w podatku od nieruchomości
· Uchwała Nr XXIII/232/16 z 24.11.2016r. - podatek od nieruchomości
· Uchwała Nr XXIII/231/16 z 24.11.2016r. - zm. Uchwały Nr XIII/128/15 z 26.11.2015r. w spr. opłaty targowej
· Uchwała Nr XXIII/230/16 z 24.11.2016r. - zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XXIII/229/16 z 24.11.2016r. - tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub inne osoby prawne inne niż jst
· Uchwała Nr XXIII/228/16 z 24.11.2016r. - zm. Uchwały Nr XXII/221/16 z 29.09.2016r. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XXIII/227/16 z 24.11.2016r. - zaliczenie drogi w miejscowości Wschowa do kategorii dróg gminnych
· Uchwała Nr XXIII/226/16 z 24.11.2016r. - zbycie nieruchomości
· Uchwała Nr XXIII/225/16 z 24.11.2016r. - szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
· Uchwała Nr XXII/224/16 z 29.09.2016r. - zmiana Uchwały WPF na 2016-2026
· Uchwała Nr XXII/223/16 z 29.09.2016r. - zmiana uchwały budżetowej na 2016r.
· Uchwała Nr XXII/222/16 z 29.09.2016r. - zasady udzielania dotacji Powiatowej Spółce Wodnej we Wschowie
· Uchwała Nr XXII/221/16 z 29.09.2016r. - zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
· Uchwała Nr XXII/220/16 z 29.09.2016r. - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Wschowa
· Uchwała Nr XXII/219/16 z 29.09.2016r. - zaliczenia drogi lokalnej w miejscowości Przyczyna Dolna do kategorii drogi gminnej
· Uchwała Nr XXII/218/16 z 29.09.2016r. - odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem pomieszczeń gospodarczych
· Uchwała Nr XXII/217/16 z 29.09.2016r. - nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości
· Uchwała Nr XXII/216/16 z 29.09.2016r. - zamiana nieruchomości oraz zm. Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej z 27.09.2012r.
· Uchwała Nr XXII/215/16 z 29.09.2016r. - zbycie nieruchomości
· Uchwała Nr XXII/214/16 z 29.09.2016r. - zm. Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej z 22.12.2014r. w sprawie powołania składów osob. stałych komisji Rady
· Uchwała Nr XXI/213/16 z 12.09.2016r. - zmiana uchwały WPF na 2016r.
· Uchwała Nr XXI/212/16 z 12.09.2016r. - zmiana uchwały budżetowej na 2016r.
· Uchwała Nr XXI/211/16 z 12.09.2016r. - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
· Uchwała Nr XXI/210/16 z 12.09.2016r. - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
· Uchwała Nr XX/209/16 z 30.06.2016r. - zmiana WPF na 2016r.
· Uchwała Nr XX/208/16 z 30.06.2016r. - zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2016r.
· Uchwała Nr XX/207/16 z 30.06.2016r. - ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność CIS we Wschowie na 2016r.
· Uchwała Nr XX/206/16 z 30.06.2016r. - zm. Uchwały Nr XIV/137/15 z 22.12.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
· Uchwała Nr XX/205/16 z 30.06.2016r. - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XX/204/16 z 30.06.2016r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała NrXX/203/16 z 30.06.2016r. - zm. Uchwały Nr XV/155/16 z 25.02.2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XX/202/16 z 30.06.2016r. - zm. Uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej z 23.02.2012r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
· Uchwała Nr XX/201/16 z 30.06.2016r. - rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XX/200/16 z 30.06.2016r. - regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom
· Uchwała Nr XIX/199/16 z 25.05.2016r. - konsultacje społeczne - Wschowski Budżet Obywatelski na 2017r.
· Uchwała Nr XIX/196/15 z 25.05.2016r. - udzielenie dotacji w 2016r. na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
· Uchwała Nr XIX/195/16 z 25.05.2016r. - nabycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XIX/194/16 z 25.05.2016r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XIX/193/16 z 25.05.2016r. - zm. Uchwały Nr XV/155/16 Rady Miejskiej w sprawie zbycia nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XIX/191/16 z 25.05.2016r. - wykaz kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowana rok 2016
· Uchwała Nr XIX/190/16 z 25.05.2016r. - zm. Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej w spr. powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie
· Uchwała Nr XIX/188/16 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fin.MiG Wschowa za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu mig Wschowa za 2015r.
· Uchwała Nr XIX/187/16 z 25.05.2016r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za 2015r.za 2015r.
· Uchwała Nr XIX/186/16 z 25.05.2016r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej we Wschowie za 2015r.
· Uchwała Nr XIX/185/16 z 25.05.2016r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za 2015r.
· Uchwała Nr XVIII/184/16 z 17.05.2016r. - zmiana uchwały budżetowej miasta igminy Wschowa na 2016r.
· Uchwała Nr XIX/192/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2016r. - zm.Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.10.2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XVIII/182/16 z 17.05.2016r. - odrębny obwód głosowania
· Uchwała Nr XVII/181/16 z 28.04.2016r. - zm.Uchwały Nr III/3/14 z dnia 22.12.14r. w spr. składu osobowego Komisji Rewizyjnej
· Uchwała Nr XVII/180/16 z 28.04.2016r. - zmiana Uchwały Nr IX/71/15 z 25.06.15r. w sprawie zbycia nieruchomości
· Uchwała Nr XVII/179/16 z 28.04.2016r. - zmiana uchwały WPF na lata 2016 - 2026
· Uchwała Nr XVII/178/16 z 28.04.2016r. - zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2016r.
· Uchwała Nr XVII/177/16 z 28.04.2016r. - przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2016-2022
· Uchwała Nr XVII/176/16 z 28.04.2016r. - zmiana Uchwały Nr XXI/173/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dn. 28.04.08r. w spr. utworzenia Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior-LGD
· Uchwała Nr XVII/175/16 z 28.04.2016r. - wykaz kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2016
· Uchwała Nr XVI/165/16 z 31.03.2016r. - zm.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - cz. zachodnia
· Uchwała Nr XVI/174/16 z 31.03.2016r. - zm.Uchwały Nr XXXVI/288/09 z 30.04.2009r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
· Uchwała Nr XVI/173/16 z 31.03.2016r. - zmiana uchwały WPF na lata 2016-2026
· Uchwała Nr XVI/172/16 z 31.03.2016r. - zmiana uchwały budżetowej na 2016r.
· Uchwała Nr XVI/171/16 z 31.03.2016r. - uchylenie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie dotyczącej nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie
· Uchwała Nr XVI/170/16 z 31.03.2016r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2016r.
· Uchwała Nr XVI/169/16 z 31.03.2016r. - nadanie nazwy drodze wewnętrznej
· Uchwała Nr XVI/168/16 z 31.03.2016r. - odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokali użytkowych-pomieszczeń gospodarczych
· Uchwała Nr XVI/167/16 z 31.03.2016r. - zm. Uchwały Nr XV/155/16 z 25.02.2016r. w sprawie zbycia nieruchomości
· Uchwała Nr XVI/166/16 z 31.03.2016r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XV/164/16 z 25.02.2016r. - zmiana WPF na lata 2016-2026
· Uchwała Nr XV/163/16 z 25.02.2016r. - zmiana uchwały budżetowej na 2016r.
· Uchwała Nr XV/162/16 z 25.02.2016r. - zm. Uchwały Nr XLVIII/405/10 z 25.03.10r. - emisja obligacji
· Uchwała Nr XV/161/16 z 25.02.2016r. - pomoc finansowa Powiatowi Wschowskiemu
· Uchwała Nr XV/160/16 z 25.02.2016 - górne stawki opłaty - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
· Uchwała Nr XV/159/16 z 25.02.2016r. - zm.Uchwały Nr XXXIV/277/09 z 26.02.09r. - zasady najmu i opłaty za lokale użytkowe
· Uchwała Nr XV/158/16 z 25.02.2016r. - odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego - najem garażu
· Uchwała Nr XV/157/16 z 25.02.2016r. - zm. Uchwały Nr XII/104/15 z 29.10.15r. - przekazanie nieruchomości Sołectwu Dębowa Łęka
· Uchwała Nr XV/156/16 z 25.02.2016r. - zamiana nieruchomości
· Uchwała Nr XV/155/16 z 25.02.2016r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XV/154/16 z 25.02.2016r. - plan pracy Rady Miejskiej na 2016r.
· Uchwała Nr XV/153/16 z 25.02.2016r. - plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2016r.
· Uchwała Nr XV/152/16 z 25.02.2016r. - sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2015r.

2015
· Uchwała Nr XIV/151/15 z 22.12.2015r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wschowa na lata 2016-2026.
· Uchwała Nr XIV/150/15 z 22.12.2015r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2016r.
· Uchwała Nr XIV/149/15 z 22.12.2015r. - wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2015
· Uchwała Nr XIV/148/15 z 22.12.2015r. - zmiana WPF na 2015r.
· Uchwała Nr XIV/147/15 z 22.12.2015r. - zmiana uchwały budżetowej na 2015r.
· Uchwała Nr XIV/146/15 z 22.12.2015r. - zm. Uchwały Nr XIV/140/11 z 27.10.2011r. - określenie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XIV/145/15 z 22.12.2015r. - zm. Uchwały Nr XLII/343/09 z 29.10.2009r. - zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
· Uchwała Nr XIV/144/15 z 22.12.2015r. - uchylenie Uchwały Nr V/34/15 z 17.03.2015r. - pomoc finansowa Województwu Lubuskiemu
· Uchwała NrXIV/143/15 z 22.12.2015r. - zm. Uchwały Nr XIII/129/15 z 26.11.2015r. w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
· Uchwała Nr XIV/142/15 z 22.12.2015r. - zm. Uchwały Nr XXXVIII/306/09 z 25.06.2009r. - Strefa Płatnego Parkowania
· Uchwała Nr XIV/141/15 z 22.12.2015r. - nadanie nazwy drodze wewnętrznej
· Uchwała Nr XIV/140/15 z 22.12.2015r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XIV/139/15 z 22.12.2015r. - określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podst. i gimnazjów - dla kandydató zamieszk. poza obwodem szkoły
· Uchwała Nr XIV/138/15 z 22.12.2015r. - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinieoraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
· Uchwała Nr XIV/137/15 z 22.12.2015r. - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.
· Uchwała Nr XIV/136/15 z 22.12.2015r. - Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na 2016r.
· Uchwała Nr XIII/135/15 z 26.11.2015r. - zmiana uchwały WPF na lata 2015-2026
· Uchwała Nr XIII/134/15 z 26.11.2015r. - zmiana uchwały budżetowej na 2015r.
· Uchwała Nr XIII/133/15 z 26.11.2015r. - określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatlku leśnego
· Uchwała Nr XIII/132/15 z 26.11.2015r. - uchylenia uchwały Nr XLVIII/565/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
· Uchwała Nr XIII/131/15 z 26.11.2015r. - określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
· Uchwała Nr XIII/130/15 z 26.11.2015r. - zm. uchwały nr LIV/480/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
· Uchwała Nr XIII/129/15 z 26.11.2015r. - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
· Uchwała Nr XIII/128/15 z 26.11.2015r. - opłata targowa.
· Uchwała Nr XIII/127/15 z 26.11.2015r. - opłata miejscowej.
· Uchwała Nr XIII/126/15 z 26.11.2015r. - rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
· Uchwała Nr XIII/125/15 z 26.11.2015r. - zmiany Uchwały Nr VI/43/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr XIII/124/15 z 26.11.2015r. - zbycie nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr XIII/123/15 z 26.11.2015r. - zmiany uchwały nr IX/73/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przyczyna Dolna na lata 2011-2018.
· Uchwała Nr XII/122/15 z 29.10.2015r. - zmiana uchwały WPF na 2015r.
· Uchwała Nr XII/121/15 z 29.10.2015r. - zmiana uchwały budżetowej na 2015r.
· Uchwała Nr XII/120/15 z 29.10.2015r. - zmiany Uchwały NR XIV/140/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji cel. dla podm. prowadz. żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gm. Wschowa
· Uchwała Nr XII/119/15 z 29.10.2015r. - zbycie nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr XII/118/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Przyczyna Dolnana rzecz Sołectwa Przyczyna Dolna.
· Uchwała Nr XII/117/15 z 29.10.20156r. - przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Olbrachcice na rzecz Sołectwa Olbrachcice.
· Uchwała Nr XII/116/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Łęgoń na rzecz Sołectwa Łęgoń.
· Uchwała Nr XII/115/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Siedlnica na rzecz Sołectwa Siedlnica.
· Uchwała Nr XII/114/15 z 29.10.2015r. przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Kandlewo na rzecz Sołectwa Kandlewo.
· Uchwała Nr XII/113/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Konradowo na rzecz Sołectwa Konradowo.
· Uchwała Nr XII/112/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Przyczyna Górna na rzecz Sołectwa Przyczyna Górna
· Uchwała Nr XII/111/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Tylewice na rzecz Sołectwa Tylewice.
· Uchwała Nr XII/110/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Wygnańczyce na rzecz Sołectwa Wygnańczyce.
· Uchwała Nr XII/109/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Łysiny na rzecz Sołectwa Łysiny.
· Uchwała Nr XII/108/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Lgiń na rzecz Sołectwa Lgiń.
· Uchwała Nr XII/107/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Hetmanice na rzecz Sołectwa Hetmanice.
· Uchwała Nr XII/106/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Nowa Wieś na rzecz Sołectwa Nowa Wieś.
· Uchwała Nr XII/105/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Osowa Sień na rzecz Sołectwa Osowa Sień
· Uchwała Nr XII/104/15 z 29.10.2015r. - przekazania nieruchomości, położonych w obrębie Dębowa Łęka na rzecz sołectwa Dębowa Łęka
· Uchwała Nr XII/103/15 z 29.10.2015r. - przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
· Uchwała Nr XII/102/15 z 29.10.2015r. - przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wschowa.
· Uchwała Nr XII/101/15 z 29.10.2015r. - wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie.
· Uchwała Nr XII/100/15 z 29.10.2015r. - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa
· Uchwała Nr XI/98/15 z 24.09.2015r. - zmiana uchwały WPF na 2015r.
· Uchwała Nr XI/97/15 z 24.09.2015r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.
· Uchwała Nr XI/96/15 z 24.09.2015r. - zm. uchwały Nr IX/81/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca
· Uchwała Nr XI/95/15 z 24.09.2015r. - powierzenia obowiązku wynikającego z zadań własnych gminy dotyczących utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, gosp. nieruch. w zakresie zarządzania nieruchom. oraz utrzymania czystości i porządku na chodnikach gm.
· Uchwała Nr XI/94/15 z 24.09.2015r. - odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego
· Uchwała Nr XI/93/15 z 24.09.2015r. - zbycie nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr XI/92/15 z 24.09.2015r. - zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2014r.
· Uchwała Nr X/91/15 z 27.08.2015r. - zmiana uchwały WPF na 2015r.
· UchwałaNr X/90/15 z 27.08.2015r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.
· Uchwała Nr X/89/15 z 27.08.2015r. - przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
· Uchwała Nr X/88/15 z 27.08.2015r. - rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· Uchwała Nr X/87/15 z 27.08.2015r. - utworzenia odrębnego obwodu głosowania w „Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.”.
· Uchwała Nr X/86/15 z 27.08.2015r. - zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji
· Uchwała Nr X/85/15 z 27.08.2015r. - wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne będącej w użytkowaniu wieczystym.
· Uchwała Nr X/84/15 z 27.08.2015r. - zbycie nieruchomości
· Uchwała Nr X/83/15 z 27.08.2015r. - Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie miasta i gminy Wschowa na lata 2015-2017
· Uchwała X/82/15 z 27.08.2015r. - tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne
· Uchwała Nr IX/81/15 z 25.06.2015r. - ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
· Uchwała Nr IX/80/15 z 25.06.2015r. - zmiana uchwała WPF na 2015r.
· Uchwała Nr IX/79/15 z 25.06.2015r. - zmiana Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.
· Uchwała Nr IX/78/15 z 25.06.2015r. - zmiany Uchwały Nr VI/49/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· Uchwała Nr IX/77/15 z 25.06.2015r. - zm. uchwały Nr XLIX/572/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 listopada 2014r. w spr. zwoln. z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tyt. utworzenia nowych miejsc pracy udzielanego w ramach pomocy de minimis
· Uchwała Nr IX/76/15 z 25.06.2015r. - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna
· Uchwała Nr IX/75/15 z 25.06.2015r. - utworzenia odrębnego obwodu głosowania w „Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.”.
· Uchwała Nr IX/74/15 z 25.06.2015r. - zmiany Uchwały nr III/6/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wschowa na 2015rok.
· Uchwała Nr IX/73/15 z 25.06.2015r. - zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty
· Uchwała Nr IX/72/15 z 25.06.2015r. - zmiana Uchwały NR XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
· Uchwała Nr IX/71/15 z 25.06.2015r. - zbycie nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr IX/70/15 z 25.06.2015r. - trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne
· Uchwała Nr VII/69/15 z 28.05.2015r. - powołanie Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
· Uchwała Nr VII/68/15 z 28.05.2015r. - zmiana WPF na 2015r.
· Uchwała Nr VII/67/15 z 28.05.2015r. - zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.
· Uchwała Nr VII/66/15 z 28.05.2015r. - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i ks. A. Kostki.
· Uchwała Nr VII/65/15 z 28.05.2015r. - zm. miejsc. planu zagospod. przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ul Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej we Wschowie.
· Uchwała Nr VII/64/15 z 28.05.2015r. - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy.
· Uchwała Nr VII/63/15 z 28.05.2015r. - zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi
· Uchwała Nr VII/62/15 z 28.05.2015r. -zmiana Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadz. przez Gminę
· Uchwała Nr VII/61/15 z 28.05.2015r. - wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokali użytkowych- garaży i pomieszczenia gospodarczego stanowiących własność gminy.
· Uchwała Nr VII/60/15 z 28.05.2015r. - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości.
· Uchwała Nr VII/59/15 z 28.05.2015r. - zbycie nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr VII/58/15 z 28.05.2015r. - zmiany Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.
· Uchwała Nr VII/57/15 z 28.05.2015r. - nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wschowa”.
· Uchwała Nr VII/56/15 z 28.05.2015r. - udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2014 rok.
· Uchwała Nr VII/55/15 z 28.05.2015r. - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2014 rok.
· Uchwała Nr VII/54/15 z 28.05.2015r. - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za 2014 rok.
· Uchwała Nr VII/53/15 z 28.05.2015r. - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za 2014 rok.
· Uchwała Nr VII/52/15 z 28.05.2015r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za 2014 rok.
· Uchwała Nr VI/51/15 z 30.04.2015r. - zmiana uchwały WPF na 2015r.
· Uchwała Nr VI/50/15 z 30.04.2015r. - zmiana uchwały budżetowej na 2015r.
· Uchwała Nr VI/49/15 z 30.04.2015r. - wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· Uchwała Nr VI/48/15 z 30.04.2015r. - udzielenie dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
· Uchwała Nr VI/47/15 z 30.04.2015r. - przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa
· Uchwała Nr VI/46/15 z 30.04.2015r. - przystąpienie do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa
· Uchwała Nr VI/45/15 z 30.04.2015r. - odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
· Uchwała Nr VI/44/15 z 30.04.2015r. - wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice.
· Uchwała Nr VI/43/15 z 30.04.2015r. - zbycie nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr VI/42/15 z 30.04.2015 - przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie ponownego przeliczenia głosów w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Konradowo.
· Uchwała Nr VI/41/15 z 30.04.2015r. - wykaz kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2015
· Uchwała Nr VI/40/15 z 30.04.2015r. - ustalenie planu sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa
· Uchwała Nr VI/39/15 z 30.04.2015r. - zm.Uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej we Wschowie z 22.12.2014r. w spr. składów osob.stałych komisji Rady
· Uchwała Nr VI/38/15 z 30.04.2015r. - wybór dwóch Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej we Wschowie
· Uchwała Nr VI/37/15 z dnia 30.04.2015r. - odwołanie Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wschowie
· Uchwała Nr V/36/15 z 17.03.2015r. - zmiana uchwały WPF na 2015r.
· Uchwała Nr V/35/15 z 17.03.2015r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015r.
· Uchwała Nr V/34/15 z 17.03.2015r. - udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
· Uchwała Nr V/33/15 z 17.03.2015r. - nieodpłatne nabycie w zasoby gminne 1/10 części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.
· Uchwała Nr V/32/15 z 17.03.2015r. - zamiana nieruchomości.
· Uchwała Nr v/31/15 z 17.03.2015r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr V/30/15 z 17.03.2015r. - odrębny obwód głosowania w \"Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.\".
· Uchwała Nr V/29/15 z 17.03.2015r. - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015r.
· Uchwała Nr V/28/15 z 17.03.2015r. - likwidacja Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie.
· Uchwała Nr IV/27/15 z 29.01.2015r. - wniesienie wkładu niepieniężnego i zwiększenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
· Uchwała Nr IV/26/15 z 29.01.2015r. - zbycie nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr IV/25/15 z 29.01.2015r. - rozpatrzenie skargi z dnia 9 grudnia 2014r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· Uchwała Nr IV/24/15 z 29.01.2015r. - dzierżawa nieruchomości gruntowych stanowiących zasoby gminne z przeznaczeniem na cele rolnicze.
· Uchwała Nr IV/23/15 z 29.01.2015r. - zm. Uchwały Nr XXV/286/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
· Uchwała Nr IV/22/15 z 29.01.2015r. - kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
· Uchwała Nr IV/21/15 z 29.01.2015r. - program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na 2015r.
· Uchwała Nr IV/20/15 z 29.01.2015r. - plan pracy Rady Miejskiej na 2015r.
· Uchwała Nr IV/19/15 z 29.01.2015r. - plany pracy stałych komisji Rady MIejskiej we Wschowie na 2015r.
· Uchwała Nr IV/18/15 z 29.01.2015r. - uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2015-2026.
· Uchwała Nr IV/17/15 z 29.01.2015r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2015r.
· Uchwała Nr IV/16/15 z 29.01.2015r. - zamiar likwidacji Gimnazjum Nr 1 z oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie.
· Uchwała Nr III/14/14 z 22.12.2014r. - wyznaczenie dodatkowego przedstawiciela gminy do składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
· Uchwała Nr III15/14 z 22.12.2014r. - zwrot darowizny
· Uchwała Nr III/13/14 z 22.12.2014r. - wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
· Uchwała Nr III/12/14 z 22.12.2014r. - zm. Uchwały Nr XXXIX/452/14 z 30.01.2014r. - zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
· Uchwała Nr III/11/14 z 22.12.2014r. - zmiana uchwały WPF na 2014r.
· Uchwała Nr III/10/14 z 22.12.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
· Uchwała Nr III/9/14 z 22.12.2014r. - zm. Uchwały Nr XLIII/502/14 z 29.05.2014r. - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· Uchwała NrIII/8/14 z 22.12.2014r. - zm. Uchwały Nr XLII/486/14 z 24.04.2014r. - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· Uchwała Nr III/7/14 z 22.12.2014r. - uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2015 rok.
· Uchwała Nr III/6/14 z 22.12.2014r. - uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wschowa na rok 2015.
· Uchwała Nr III/5/14 z 22.12.2014r. - ustalenie wynagrodzenia burmistrza.
· Uchwała Nr III/4/14 z 22.12.2014r. - powolanie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.
· Uchwała Nr III/3/14 z 22.12.2014r. - powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.
· Uchwała Nr I/2/14 z 1.12.2014r. - wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wschowie.
· Uchwała Nr I/1/14 z 1.12.2014r. - wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
· Uchwała Nr XLIX/576/14 z 13.11.2014r. - zbycie nieruchomości gminnej.
· Uchwała Nr XLIX/575/14 z 13.11 2014r. - zmiana uchwały WPF na 2014r.
· Uchwała Nr XLIX/574/14 z 13.11.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
· Uchwała Nr XLIX/573/14 z 13.11.2014r. - zm. Uchwały Nr XLII/343/09 z 29.10.2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
· Uchwała Nr XLIX/572/14 z 13.11.2014r. - zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy udzielanego w ramach pomocy de minimis.
· Uchwała Nr XLVIII/571/14 z 30.10.2014r. - przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Gminy Wschowa.
· Uchwała Nr XLVIII/570/14 z 30.10.2014r. - zm. Uchwały Nr XXXVIII/428/13 z 30.12.2013r. - GPPiRPA w Gminie Wschowa
· Uchwała Nr XLVIII/569/14 z 30.10.2014r. - zmiana uchwały WPF na 2014r.
· Uchwała Nr XLVIII/568/14 z 30.10.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
· Uchwała Nr XLVIII/567/14 z 30.10.2014r. - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lginiu.
· Uchwała Nr XLVIII/566/14 z 30.10.2014r. - określenie wysokści stawek podatku od środków transportowych.
· Uchwała Nr XLVIII/565/14 z 30.10.2014r. - obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
· Uchwała Nr XLVIII/564/14 z 30.10.2014r. - podatek od nieruchomości.
· Uchwała Nr XLVIII/563/14 z 30.10.2014r. - zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wschowa.
· Uchwała Nr XLVIII/562/14 z 30.10.2014r. - rozpatrzenie skargi z dnia 4.08.2014r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· Uchwała Nr XLVIII/561/14 z 30.10.2014r. - rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· Uchwała Nr XLVIII/560/14 z 30.10.2014r. - zasady obciążania nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wschowa ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.
· Uchwała Nr XLVIII/559/14 z 30.10.2014r. - odstąpienie od obowiązku trybu przetargowegooddania w najem lokalu użytkowego
· Uchwała Nr XLVIII/558/14 z 30.10.2014r. - najem nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· Uchwała Nr XLVIII/557/14 z 30.10.2014r. - zamiana nieruchomości.
· Uchwała Nr XLVIII/556/14 z 30.10.2014r. - nabycie nieruchomości w zasoby gminne.
· Uchwała Nr XLVIII/555/14 z 30.10.2014r. - zbycie nieruchomości gminnych.
· Uchwała XLVIII/554/14 z 30.10.2014r. - Zasłużony dla Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XLVII/553/14 z 25.09.2014r. - zmiana uchwały WPF na 2014r.
· Uchwała Nr XLVII/552/14 z 25.09.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
· Uchwała Nr XLVII/551/14 z 25.09.2014r. - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· Uchwała Nr XLVII/550/14 z 25.09.2014r. - przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi na działalność Burmistrza
· Uchwała Nr XLVII/549/14 z 25.09.2014r. - zamiana nieruchomości
· Uchwała Nr XLVII/548/14 z 25.09.2014r. - zamiana nieruchomości
· Uchwała Nr XLVII/547/14 z 25.09.2014r. - zm. Uchwały Nr XLIV/513/14 z 26.06.2014r.
· Uchwała Nr XLVII/546/14 z 25.09.2014r. - zmiana Uchwały Nr XXXIX/443/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości
· Uchwała Nr XLVII/545/14 z 25.09.2014r. - zbycie nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr XLVII/544/14 z 25.09.2014r. - Zasłużony dla Gminy Wschowa.
· Uchwała Nr XLVII/543/14 z 25.09.2014r. - Zasłużony dla Gminy Wschowa.
· Uchwała Nr XLVII/542/14 z 25.09.2014r. - Zasłużony dla Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XLVII/541/14 z 25.09.2014r. - Zasłużony dla Gminy Wschowa.

2014
· Uchwała Nr XLVI/540/14 z 28.08.2014 - utworzenie odrębnego obwodu głosowania
· Uchwała Nr XLVI/539/14 z 28.08.2014r. - odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej
· Uchwała Nr XLVI/538/14 z 28.08.2014r. - zmiana uchwały WPF na 2014r.
· Uchwała Nr XLVI/537/14 z 28.08.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
· Uchwała Nr XLVI/536/14 z 28.08.2014r. - zmiany Uchwały nr XXXVIII/429/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wschowa na 2014rok.
· Uchwała Nr XLVI/535/14 z 28.08.2014r. - odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu
· Uchwała Nr XLVI/534/14 z 28.08.2014r. - wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa -Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice.
· Uchwała Nr XLVI/533/14 z 28.08.2014r. - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne będącej w użytkowaniu wieczystym
· Uchwała Nr XLVI/532/14 z 28.08.2014r. - nabycie nieruchomości w zasoby gminne
· Uchwała Nr XLVI/531/14 z 28.08.2014r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XLVI/530/14 z 28.08.2014r. - zmiany Uchwały Nr XXV/269/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib OKW
· Uchwała Nr XLVI/529/14 z 28.08.2014r. - przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
· Uchwała Nr XLVI/528/14 z 28.08.2014r. - nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 3 we Wschowie
· Uchwała Nr XLVI/527/14 z 28.08.2014r. - wyrażenie zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
· Uchwała Nr XLV/526/14 z 31.07.2014r. - emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
· Uchwała Nr XLV/525/14 z 31.07.2014r. - zmiana uchwały WPF na 2014r.
· Uchwała Nr XLV/524/14 z 31.07.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
· Uchwała Nr XLIV/523/14 z 26.06.2014r. - zmiana uchwały WPF na 2014r.
· Uchwała Nr XLIV/522/14 z 26.06.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
· Uchwała Nr XLIV/521/14 z 26.06.2014r. - udzielenie pomocy finansowej Gminie Głogów
· Uchwała Nr XLIV/520/14 z 26.06.2014r. - rozpatrzenia skargi z dnia 8 kwietnia 2014r., na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XLIV/519/14 z 26.06.2014r. - skarga na burmistrza z dnia 12 marca 2014r., wyprawka szkolna
· Uchwała Nr XLIV/518/14 z 26.06.2014r. - rozpatrzenia skargi z dnia 24 kwietnia 2014r., na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XLIV/517/14 z 26.06.2014 - rozpatrzenia skargi z dnia 24 kwietnia 2014r., na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
· Uchwała Nr XLIV/516/14 z 26.06.2014r. - zasad najmu lub dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Wschowa
· Uchwała Nr XLIV/515/14 z 26.06.2014r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokali użytkowych- garaży i pomieszczenia gospodarczego
· Uchwała Nr XLIV/514/14 z 26.06.2014r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego- pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność gminy.
· Uchwała Nr XLIV/513/14 z 26.06.2014r. - odpłatne nabycie nieruchomości
· Uchwała Nr XLIV/512/14 z 26.06.2014r. - zbycie nieruchomości gminnych
· Uchwała Nr XLIV/511/14 z 26.06.2014r. - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
· Uchwała Nr XLIV/510/14 z 26.06.2014r. - zmiany uchwały NR XVIII/182/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów
· Uchwała Nr XLIV/509/14 z 26.06.2014r. - zmiany Uchwały nr XXXVIII/429/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wschowa na 2014rok.
· Uchwała Nr XLIV/508/14 z 26.06.2014r. - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej.
· Uchwała Nr XLIII/507/14 z 29.05.2014r. - zmiana WPF na 2014r.
· Uchwała Nr XLIII/506/14 z 29.05.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
· Uchwała Nr XLIII/505/14 z 29.05.2014r. - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za 2013 rok.
· Uchwała Nr XLIII/504/14 z 29.05.2014r. - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za 2013 rok.
· Uchwała Nr XLIII/503/14 z 29.0.2014r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za 2013 rok.
· Uchwała Nr XLIII/502/14 z 29.05.2014r. - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
· Uchwała Nr XLIII/501/14 z 29.05.2014r. - udzielenia dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
· Uchwała Nr XLIII/500/14 z 29.05.2014r. - rozpatrzenia skargi z dnia 7 kwietnia 2014r., na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
· Uchwała Nr XLIII/499/14 z 29.05.2014r. - rozpatrzenia skargi z dnia 7 kwietnia 2014r., na działalność Burmistrza Miasta
· Uchwała Nr XLIII/498/14 z 29.05.2014r. - przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Przyczyna Dolna.
· Uchwała Nr XLIII/497/14 z 29.05.2014r. - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i ks. A.Kostki.
· Uchwała Nr XLIII/496/14 z 29.05.2014r. - określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolach publicznych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
· Uchwała Nr XLIII/495/14 z 29.05.2014r. - zmiana Uchwały Nr XXIX /236/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.10.2008r.
· Uchwała Nr XLIII/494/14 - zmiana Uchwały Nr L /421/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010 roku
· Uchwała Nr XLIII/493/14 z 29.05.2014r. - wyrażenie zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnych.
· XLIII/492/14 z 29.05.2014r. - zbycie nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr XLIII/491/14 z 29.05.2014r. - udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2013 rok.
· Uchwała Nr XLI/466/14 z 27.03.2014r. - zbycie nieruchomości.
· XLIII/490/2014 z 29.05.2014r. - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem
· Uchwała Nr XLII/490/14 z 24.04.2014r. w sprawie zm.Uchwały Nr XXV/269/12 z 25.10.12r. w spr. podziału gminy Wschowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib OKW
· Uchwała Nr XLII/489/14 z 24.04.2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zm.Uchwały Nr XXXIX/452/14 z 30.01.2014r. w spr. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedz. fin.dz.inwest.
· Uchwała Nr XLII/488/14 z 24.04.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2014-2026.
· Uchwała Nr XLII/487/14 z 24.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2014r.
· Uchwała Nr XLII/486/14 z 24.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· Uchwała Nr XLII/485/14 z 24.04.2014r. w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji WFOŚiGW w Zielonej Górze.
· Uchwała Nr XLII/484/14 z 24.04.2014r. w sprawie zm.Uchwały Nr XXXVIII/306/09 z 25.06.2009r. w spr. ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat
· Uchwała Nr XLII/483/14 z 24.04.2014r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego możliwości przywrócenia samodzielności Sądu Rejonowego we Wschowie.
· Uchwała Nr XLII/482/14 z dnia 24.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
· Uchwała Nr XLII/481/14 z 24.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi na działalność Burmistrza.
· Uchwała Nr XLII/479/14 z 24.04.2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· Uchwała Nr XLII/478/14 z 24.04.2014r. w sprawie utrzymania statusu beneficjenta (odbiorcy pomocy) w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania w persp. budż.UE na lata 2014-2020.
· Uchwała Nr XLII/477/14 z 24.04.2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2014.
· Uchwała Nr XLII/476/14 z 24.04.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych.
· Uchwała Nr XLII/475/14 z 24.04.2014r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Konradowo.
· Uchwała Nr XLII/474/14 z 24.04.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/11 z dnia 27.10.2011r. w spr. powołania Rady Muzeum
· Uchwała Nr XLI/473/14 z 27.03.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan sowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2014-2026.
· Uchwała Nr XLI/472/14 z 27.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
· Uchwała Nr XLI/470/14 z 27.03.2014r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi na działalność Burmistrza.
· Uchwała Nr XLI/471/14 z 27.03.2014r. w sprawie zasad tworzenia funduszu sołeckiego oraz zasad zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu.
· Uchwała Nr XLI/469/14 z 27.03.2014r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi na działalność Burmistrza.
· Uchwała Nr XLI/468/14 z 27.03.2014r. w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji doraźnej ds. budżetu obywatelskiego
· Uchwała Nr XLI/467/14 z 27.03.2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2014r.
· Uchwała Nr XLI/461/14 z 27.03.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości
· Uchwała Nr XLI/465/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.03.2014r. w sprawie Statutu Ziemi Wschowskiej
· Uchwała Nr 40/464/14 z 27.02.2014r.
· Uchwała Nr 40/463/14 z 27.02.2014r.
· Uchwała Nr 40/462/14 z 27.02.2014r.
· Uchwała Nr 40/461/14 z 27.02.2014r.
· Uchwała Nr 40/460/14 z 27.02.2014r.
· Uchwała Nr 40/459/2014
· Uchwała Nr XL/458/14 z 27.02.2014r.
· Uchwała Nr 40/457/14 z 27.02.2014r.
· Uchwała Nr 40/456/14 z 27.02.2014r.
· Uchwała Nr 40/455/14 z 27.02.2014r.
· Uchwała Nr 39/452/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/443/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/454/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/453/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/451/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/450/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/449/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/448/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/447/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/446/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/445/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/444/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/442/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/441/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 39/440/14 z 30.01.2014r.
· Uchwała Nr 38/439/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/438/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/437/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/436/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/435/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/434/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/433/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/432/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/431/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/430/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/429/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/428/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/427/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/426/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/425/13 z 30 grudnia 2013r.
· Uchwała Nr 38/424/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

2013
· Uchwała Nr 37/423/13 z 28.11.2013r.
· Uchwała Nr 37/422/13 z 28. 11.2013r.
· Uchwała Nr 37/421/13 z 28.11.2013r.
· Uchwała Nr 37/420/13 z 28.11.2013r.
· Uchwała Nr 37/419/13 z 28.11.2013r.
· Uchwała Nr 37/418/13 z 28.11.2013r.
· Uchwała Nr 37/417/13 z 28.11.2013r.
· Uchwała Nr 37/416/13 z 28.11.2013r.
· Uchwała Nr 37/415/13 z 28.11.2013r.
· Uchwała Nr 37/414/13 z 28.11.2013r.
· Uchwała Nr 36/413/13 z 24.10.2013r.
· Uchwała Nr 36/412/13 z 24.10.2013r.
· Uchwała Nr 36/411/13 z 24.10.2013r.
· Uchwała Nr 36/410/13 z 24.10.2013r.
· Uchwała Nr 36/409/13 z 24.10.2013r.
· Uchwała Nr 36/408/13 z 24.10.2013r.
· Uchwała Nr 36/407/13 z 24.10.2013r.
· Uchwała Nr 36,406,13 z 24.10.2013r.
· Uchwała Nr 36,405,13 z 24.10.2013r.
· Uchwała Nr 36,404,13 z 24.10.2013r.
· Uchwała Nr 35/403/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/402/13 z dnia 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/402/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/401/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/400/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/399/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/398/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/397/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/396/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/395/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/394/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/393/13 z 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/392/13 z dnia 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/391/13 z dnia 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/390/13 z dnia 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/389/13 z dnia 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 35/388/13 z dnia 26 września 2013r.
· Uchwała Nr 34/387/13 z dnia 29.08.2013r. - zmiana WPF na 2013r.
· Uchwała Nr 34/386/13 z dnia 29.08.2013r. - zmiany w budżecie na 2013r.
· Uchwała Nr 34/385/13 z dnia 29.08.2013r. - rozpatrzenie skargi
· Uchwała Nr 34/384/13 z dnia 29.08.2013r. - wynajem nieruchomości stanowiącej mienie gminne
· Uchwała Nr 34/383/13 z dnia 29.08.2013r. - odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym
· Uchwała Nr 34/382/13 z dnia 29.08.2013r. - nabycie nieruchomości w zasoby gminne
· Uchwała Nr 34/381/13 z dnia 29.08.2013r. - zbycie nieruchomości
· Uchwała Nr 32/367/13 z dnia 28 maja 2013r. - zmiana WPF
· Uchwała Nr 33/380/13 z dnia 27 czerwca 2013r. - zabezpieczenie środków
· Uchwała Nr 33/379/13 z dnia 27 czerwca 2013r. - zabezpieczenie środków
· Uchwała Nr 33/378/13 z dnia 27 czerwca 2013r. - zabezpieczenie środków
· Uchwała Nr 33/377/13 z dnia 27 czerwca 2013r. zmiana Uchwały Nr XII/113/99 z 27 lipca 1999r.
· Uchwała Nr 33/376/13 z dnia 27 czerwca 2013r. - zmiana Uchwały Nr VIII/73/99 z 12.03.99r.
· Uchwała Nr 33/375/13 z dnia 27 czerwca 2013r. - zmiana WPF na 2013r.
· Uchwała Nr 33/374/13 z 27 czerwca 2013r. - zmiana uchwały budżetowej na 2013r.
· Uchwała Nr 33/373/13 z 27 czerwca 2013r. - udzielenie dotacji w 2013r. na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
· Uchwała Nr 33/372/13 z dnia 27 czerwca 2013r. - zmiana Uchwały Nr XXVIII/321/13 z 31 stycznia 2013r. - regulamin utrzymania czystości
· Uchwała Nr 33/371/13 z dnia 27 czerwca 2013r. - wyrażenie zgodny na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym
· Uchwała Nr 33/370/13 z dnia 27 czerwca 2013r. - nabycie nieruchomości w zasoby gminne
· Uchwała Nr 33/369/13 z dnia 27.06.2013r. - zbycie nieruchomości
· Uchwała Nr 33/368/13 z dnia 27 czerwca 2013r. - zmiana m.p.z.p. miasta Wschowa - część wschodnia
· Uchwała Nr 32/366/13 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.
· Uchwała Nr 32/365/13 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012r.
· Uchwała Nr 32/364/13 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012r. - Biblioteka Publiczna
· Uchwała Nr 32/363/13 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012r. Muzeum Ziemi Wschowskiej
· Uchwała Nr 32/362/13 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną
· Uchwała Nr 33/361/13 z 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia stanowiska
· Uchwała Nr 32/357/13 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa absolutorium za 2012r.
· Uchwała Nr 32/356/13 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fin. i sprawozdania z wykonania budżetu mig Wschowa za 2012r.
· UCHWAŁA NR XXXI/355/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
· UCHWAŁA NR XXXI/354/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.
· UCHWAŁA NR XXXI/353/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/306/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
· Uchwała Nr 31,352,13 - służebność przesyłu ENEA
· Uchwała Nr 31,351,13 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie nabycia nieruchomości
· Uchwała Nr 31,350,13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości
· Uchwała Nr 31,349,13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
· Uchwała Nr 31,348,13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Wschowa
· Uchwała Nr 31,347,13 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia zm. mpzp m.Wschowa dla terenów A-128-P,U i B-33-U
· Uchwała Nr 31,346,13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.04.13r. w spr.uchwalenia zm.mpzp m.Wschowa - dz.970,1025,1026,1029
· Uchwała Nr 30/345/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. - wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących f-sz sołecki
· Uhwała Nr 30/344/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
· Uchwała Nr 30/343/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym
· Uchwała Nr 30/342/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w spr. zm. Uchwały Nr XXIV/258/12 z 27 września 2012r.
· Uchwała Nr 30/341/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa
· Uchwała Nr 30/340/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej
· Uchwała Nr 30/339/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· Uchwała Nr 30/338/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie skargi na działalność Burmistrza.
· Uchwała Nr 30/337/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. - zm. Uchwały Nr XXVII/294/12 z dnia 28 grudnia 2012r. - GPPiRPA
· Uchwała Nr 30/336/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. - tekst jednolity strefa płatnego parkowania
· Uchwała Nr 29/335/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości
· Uchwała Nr 29/334/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu obywatelskiego ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
· Uchwała Nr 29/333/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawiezmiany Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata
· Uchwała Nr 29/332/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
· Uchwała Nr 29/331/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia
· Uchwała Nr 29/330/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy u
· Uchwała Nr 29/329/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
· Uchwała Nr 29/328/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/424/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010
· Uchwała Nr 29/327/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· Uchwała Nr 28/326/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata
· Uchwała Nr 28/325/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.
· Uchwała Nr 28/324/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
· Uchwała Nr 28/323/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
· Uchwała Nr 28/322/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.
· Uchwała Nr 28/313/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r.
· Uchwała Nr 28/316/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości
· Uchwała Nr 28/317/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/175/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomo
· Uchwała Nr 28/318/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/218 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· Uchwała 28/319//13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
· Uchwała Nr 28/320/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich Gminy Wschowa
· Uchwała Nr 28/321/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXVIII/312/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2013 rok.
· UCHWAŁA NR XXVIII/311/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2013 rok.
· UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2012 rok.
· UCHWAŁA NR XXVII/309/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2013 – 2026.
· UCHWAŁA NR XXVII/308/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.
· UCHWAŁA NR XXVII/307/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2012.
· UCHWAŁA NR XXVII/306/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
· UCHWAŁA NR XXVII/305/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXVII/304/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· UCHWAŁA NR XXVII/303/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania
· UCHWAŁA NR XXVII/302/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/289/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
· UCHWAŁA NR XXVII/301/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne
· UCHWAŁA NR XXVII/300/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy Związkowi Międzygminnemu ”EKO-PRZYSZŁOŚĆ” .
· UCHWAŁA NR XXVII/299/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/272/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej
· UCHWAŁA NR XXVII/298/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej
· UCHWAŁA NR XXVII/297/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXVII/296/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
· UCHWAŁA NR XXVII/295/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2013 rok.
· UCHWAŁA NR XXVII/294/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wschowa na rok 2013.
· UCHWAŁA NR XXVI/293/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
· UCHWAŁA NR XXVI/292/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXVI/291/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· U C H W A Ł A NR XXVI/290/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
· UCHWAŁA NR XXVI/289/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
· UCHWAŁA NR XXVI/288/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXVI/287/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
· UCHWAŁA NR XXVI/286/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
· UCHWAŁA NR XXVI/285/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów.
· UCHWAŁA NR XXVI/284/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXVI/283/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXVI/282/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXVI/281/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXVI/280/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 01 października 2012r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXVI/279/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXV/278/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXV/277/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· UCHWAŁA Nr XXV/276/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
· UCHWAŁA NR XXV/275/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
· UCHWAŁA NR XXV/273/ 12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/157/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
· UCHWAŁA NR XXV/272/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXV/271/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXV/270/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012r. w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi na działalność Burmistrza.
· UCHWAŁA NR XXV/269/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
· UCHWAŁA NR XXV/268/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: podziału gminy Wschowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
· UCHWAŁA NR XXIV/267/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
· UCHWAŁA NR XXIV/266/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXIV/265/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· UCHWAŁA NR XXIV/264/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania
· U C H W A Ł A NR XXIV/263/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/343/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
· UCHWAŁA NR XXIV/262/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR XXIV/261/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/206/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej
· UCHWAŁA NR XXIV/260/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień gmina Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXIV/259/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012r. w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych Funduszu Sołeckiego wsi Konradowo.
· UCHWAŁA NR XXIV/258/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012r. w sprawie: przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXIV/257/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXIII/256/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXIII/255/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· UCHWAŁA NR XXIII/254/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
· UCHWAŁA NR XXIII/253/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
· UCHWAŁA NR XXIII/252/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX/212/12 Rady Miejskiej
· UCHWAŁA NR XXIII/251/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością przesyłu nieruchomości
· UCHWAŁA NR XXIII/250/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych miasta Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXIII/249/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXIII/248/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego.
· UCHWAŁA NR XXIII/247/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXII/246/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXII/245/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· UCHWAŁA NR XXII/244/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: udzielenia dotacji w 2012r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
· UCHWAŁA NR XXII/243/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: regulaminu korzystania z kąpieliska w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży).
· UCHWAŁA NR XXII/242/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/221/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu
· UCHWAŁA NR XXII/241/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
· UCHWAŁA NR XXII/240/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XV/147/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXII/239/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXII/238/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXII/237/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXII/236/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
· UCHWAŁA NR XXII/235/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej
· UCHWAŁA NR XXII/234/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Siedlnica i Olbrachcice
· UCHWAŁA NR XXI/ 233/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXI/232/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w roku 2013.
· UCHWAŁA NR XXI/230/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR XXI/229/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za 2011 rok.
· UCHWAŁA NR XXI/228/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za 2011 rok..
· UCHWAŁA NR XXI/227/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za 2011 rok.
· UCHWAŁA NR XXI/226/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/157/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
· U C H W A Ł A NR XXI/225/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
· U C H W A Ł A NR XXI/224/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX/212/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11
· UCHWAŁA NR XXI/223/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
· UCHWAŁA NR XXI/222/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
· UCHWAŁA NR XXI/221/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
· UCHWAŁA NR XXI/220/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
· UCHWAŁA NR XXI/219/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice.
· UCHWAŁA NR XXI/218/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXI/217/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – D – 54 – MU.
· UCHWAŁA NR XXI/216/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok.
· UCHWAŁA NR XXI/215/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok.
· UCHWAŁA NR XXI/214/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

2012
· UCHWAŁA NR XX/213/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
· U C H W A Ł A NR XX /212/ 12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII / 52 / 11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia
· UCHWAŁA NR XX/211/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XX/210/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· Uchwała Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
· UCHWAŁA NR XX/208/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa
· UCHWAŁA Nr XX/207/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XX/206/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2012.
· UCHWAŁA NR XX/205/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gminnej dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XX/204/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wschowa”.
· UCHWAŁA NR XX/ 203/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia statutu Związku Międzygminnego.
· UCHWAŁA NR XX/202/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: utworzenia Związku Międzygminnego.
· UCHWAŁA Nr XX/201/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XX/200/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XIX/199 /12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XIX/198/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· UCHWAŁA NR XIX/197/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
· UCHWAŁA NR XIX/196/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
· UCHWAŁA NR XIX/195/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych
· UCHWAŁA NR XIX/194/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ul. Boczna i ul. Zielony Rynek.
· UCHWAŁA NR XIX/193/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy rondom.
· UCHWAŁA NR XIX/192/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XIX/191/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XIX/190/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania
· UCHWAŁA NR XIX/189/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2012 roku
· UCHWAŁA NR XVIII/188/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XVIII/187/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· UCHWAŁA NR XVIII/186/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/104/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu związku komunalnego
· UCHWAŁA NR XVIII/185/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XVIII/184/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XVIII/183/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek
· U C H W A Ł A NR XVIII/182/ 12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych
· UCHWAŁA NR XVIII/181/12 ADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: powołania i określenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XVII/180/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: wystosowania apelu do Ministra Sprawiedliwości odnośnie projektu zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XVII/179/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
· UCHWAŁA NR XVII/178/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
· UCHWAŁA NR XVII/177/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
· UCHWAŁA NR XVII/176/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy.
· UCHWAŁA NR XVII/175/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży
· UCHWAŁA NR XVII/174/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejsc. planu zagospod. przestrz. dla działek ozn.nr ew.519/2; 520; 521(cz.) i 523(cz.) w obrębie Osowa Sień gmina Wschowa.
· UCHWAŁA NR XVII/173/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejsc. planu zagosp. przestrz. miasta Wschowa i terenów funkcj. z nim związanych dla dz. ozn.nr 1918/1 i 1918/3 we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XVII/172/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek ozn.nr ew. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wsc
· UCHWAŁA NR XVII/171/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek ozn.nr ew.
· UCHWAŁA NR XVII/170/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2012 rok.
· UCHWAŁA NR XVII/169/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 stycznia 2012r.
· UCHWAŁA NR XVII/168/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 stycznia 2012r.
· UCHWAŁA NR XVI/167/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku
· UCHWAŁA NR XVI/166/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku
· UCHWAŁA NR XVI/165/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku
· UCHWAŁA NR XVI/164/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku
· UCHWAŁA NR XVI/163/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku
· UCHWAŁA NR XVI/162/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011r.
· UCHWAŁA NR XVI/161/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011r.
· UCHWAŁA NR XVI/160/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011r.
· UCHWAŁA NR XVI/159/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku
· UCHWAŁA NR XVI/158/ 11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011r.
· UCHWAŁA NR XVI/157/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011r.
· UCHWAŁA NR XVI/156/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011r.
· UCHWAŁA NR XV/155/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku
· UCHWAŁA NR XV/154/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku
· UCHWAŁA NR XV/153/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku
· UCHWAŁA NR XV/152/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.
· UCHWAŁA NR XV/151/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.
· UCHWAŁA NR XV/150/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.
· UCHWAŁA NR XV/149/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.
· UCHWAŁA NR XV/148/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.
· UCHWAŁA NR XV/147/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.
· UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku
· UCHWAŁA NR XV/145/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku
· UCHWAŁA NR XV/144/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.
· UCHWAŁA NR XV/143/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.
· UCHWAŁA NR XV/142/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 r.

2011
· UCHWAŁA NR XIV/141/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania
· UCHWAŁA NR XIV/140/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XIV/139/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018
· UCHWAŁA NR XIV/138/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
· U C H W A Ł A NR XIV/137/11w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/343/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości wartości przekraczającej granicę (...)
· U C H W A Ł A NR XIV/136/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
· UCHWAŁA NR XIV/135/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/81/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
· UCHWAŁA NR XIV/134/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
· UCHWAŁA NR XIV/133/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XIV/132/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek (...)
· UCHWAŁA NR XIV/131/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR XIV/130/ 11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/12/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR XIV/129/ 11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Wschowa.
· UCHWAŁA NR XIV/128/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.
· U C H W A Ł A NR XIV/127/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie : wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie.
· U C H W A Ł A NR XIV/126/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie : uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XIII/125/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: przystąpienia Gminy Wschowa do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”.
· UCHWAŁA NR XIII/124/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
· UCHWAŁA NR XIII/123/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie : emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
· UCHWAŁA NR XIII/122/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 - 2018
· UCHWAŁA NR XIII/121/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR XIII/120/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
· UCHWAŁA NR XIII/119/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 22011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR XIII/118/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XIII/117/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania.
· UCHWAŁA NR XIII/115/11 w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wschowa albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
· UCHWAŁA NR XIII/114/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gminnej dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XIII/112/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
· Uchwała Nr XII/111/11 - zmiana WPF
· Uchwała Nr XII/110/11 - zmiana uchwały budżetowej na 2011
· Uchwała Nr XII/109/11 - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
· Uchwała Nr XII/108/11 - przedłużenie uż wiecz do 99 lat
· Uchwała Nr XII/106/10 - obwód do głosowania Szpital
· Uchwała Nr XII/107/11 - zbycie nieruchomości
· Uchwała Nr XII/105/11 - zasięgnięcia opinii od Komendanta Woj.Policji informacji o kandydatach na ławników
· Uchwała Nr XII/104/11 - przyjęcie Statutu Międzygminnego ZWiKW
· Uchwała Nr XI/103/11 - uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w UE + dopłaty
· Uchwała Nr XI/102/11 - zm.Uchwały Nr XLVIII,405,10 - emisja obligacji
· Uchwała Nr XI/101/11 - zmiana WPF
· Uchwała Nr XI/100/11 - zmiana uchwały budżetowej na 2011r.
· Uchwała Nr XI/99/11 - zmiana m.p.z.p. Wschowa - część zachodnia
· Uchwała Nr XI/97/11 - zmiana m.p.z.p. Wschowa - część południowa
· Uchwała Nr XI/98/11 - zmiana m.p.z.p. Wschowa - część wschodnia
· Uchwała Nr XI/96/11 - zmiana m.p.z.p. Wschowa - część północna
· Uchwała Nr XI/95/11 - Zespół Interdyscyplinarny
· Uchwała Nr XI/94/11 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie OPS
· Uchwała Nr XI/93/11 - Program usuwania wyrobów zawierających azbest
· Uchwała Nr XI/92/11 - oddanie w użyczenie Centrum KiR - mienie OSiR
· Uchwała Nr XI/91/11 - służebność przechodu ul.Nowa 12
· Uchwała Nr XI/90/11 - udzielenie 50% bonifikaty od ceny nieruchomości
· Uchwała Nr XI/89/11 - zbycie nieruchomości
· Uchwała Nr XI/88/11 - regulamin nadawania tytułów honorowy, zasłużony...
· Uchwała Nr XI/87/11 - powołanie Zespołu - ławnicy
· Uchwała Nr XI/86/11 - zmiana Uchwały powołania składów osobowych stałych komisji rady
· UCHWAŁA NR X/85/11 w sprawie: wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
· UCHWAŁA NR IX/84/11 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
· UCHWAŁA NR IX/83/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa...
· UCHWAŁA NR IX/82/11 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR IX/81/11 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
· UCHWAŁA NR IX/80/11 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR IX/79/11 w sprawie: przyjęcia przez Gminę Wschowa do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej...
· UCHWAŁA NR IX/78/11 w sprawie: udzielenia dotacji w 2011r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
· UCHWAŁA NR IX/77/11 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
· UCHWAŁA NR IX/76/11 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
· UCHWAŁA NR IX/75/11 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
· UCHWAŁA NR IX/74/ 11 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
· UCHWAŁA NR IX/73/11 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przyczyna Dolna na lata 2011-2018.
· UCHWAŁA NR IX/72/11 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olbrachcice na lata 2011-2018.
· UCHWAŁA NR IX/71/11 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Konradowo na lata 2011-2018.
· U C H W A Ł A NR IX/70/11 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
· UCHWAŁA IX/69/11 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
· UCHWAŁA NR IX/68/11 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2010 rok.
· UCHWAŁA NR IX/67/11 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2010 rok.
· UCHWAŁA NR VIII/66/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa...
· UCHWAŁA NR VIII/65/11 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR VIII/64/11 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR VIII/63/11 w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.
· UCHWAŁA NR VIII/62/11 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od ceny nieruchomości.
· UCHWAŁA NR VIII/61/11 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2015.
· UCHWAŁA NR VII/60/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na..
· UCHWAŁA NR VII/59/11 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR VII/58/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
· UCHWAŁA NR VII/57/11 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
· UCHWAŁA NR VII/56/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
· UCHWAŁA NR VII/55/11 w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/11/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki...
· UCHWAŁA NR VII/54/11 w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...
· UCHWAŁA NR VII/53/11 w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze...
· UCHWAŁA NR VII/52/ 11 w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.
· U C H W A Ł A NR VII/51/11 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.
· UCHWAŁA NR VII/50/11 w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i przeniesienie prawa własności budynku.
· UCHWAŁA NR VII/49/11 w sprawie: zmiany uchwały nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom...
· UCHWAŁA NR VII/48/11 w sprawie: likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Wschowa - Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.
· UCHWAŁA NR VII/47/11 w sprawie: powołania i określenia składu osobowego doraźnej komisji Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR VII/46/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej...
· UCHWAŁA NR VI/ 45 /2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa..
· UCHWAŁA NR VI/ 44/11 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR VI/43/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· U C H W A Ł A NR VI/42/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· UCHWAŁA NR VI/41/11 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
· UCHWAŁA NR VI/40/11 w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.
· UCHWAŁA NR VI/39/11 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy będącej użytkownikiem wieczystym.
· UCHWAŁA NR VI/38/11 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne będących w użytkowaniu wieczystym.
· U C H W A Ł A NR VI/ 37/11 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
· U C H W A Ł A NR VI/36/11 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
· UCHWAŁA NR VI/35/11 w sprawie: zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do opracowania koncepcji umożliwiającej realizację celów gospodarczych zawartych w Strategii ...
· UCHWAŁA NR VI/34/11 w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony działacz samorządowy Gminy Wschowa”.
· UCHWAŁA NR VI/ 45 /2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa...
· UCHWAŁA NR VI/ 44/11 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR VI/43/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· U C H W A Ł A NR VI/42/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· UCHWAŁA NR VI/41/11 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
· UCHWAŁA NR VI/40/11 w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.
· UCHWAŁA NR VI/39/11 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy będącej użytkownikiem wieczystym.
· UCHWAŁA NR VI/38/11 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne będących w użytkowaniu wieczystym.
· U C H W A Ł A NR VI/ 37/11 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
· U C H W A Ł A NR VI/36/11 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
· UCHWAŁA NR VI/35/11 w sprawie: zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do opracowania koncepcji umożliwiającej realizację celów gospodarczych zawartych w Strategii Rozwoju
· UCHWAŁA NR VI/34/11 w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony działacz samorządowy Gminy Wschowa”.
· UCHWAŁA NR LV/491/10 w sprawie: nadania nazwy skwerowi, położonemu we Wschowie przy ul. Plac Grunwaldu.
· U C H W A Ł A NR LV/490/10 w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.
· UCHWAŁA NR LV/489/10 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR LV/488/10 w sprawie: zmiany Uchwały nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki...
· U C HW A Ł A NR LV/487/10 w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...
· UCHWAŁA NR LV/486/10 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
· UCHWAŁA NR LV/485/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR V/33/11 w sprawie: stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie.
· UCHWAŁA NR V/ 32 /2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa...
· UCHWAŁA NR V/ 31 /11 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
· U C H W A Ł A NR V/30/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· UCHWAŁA NR V/29/11 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR V/28/11 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR V/27/11 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR IV/26/10 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
· UCHWAŁA NR IV/25/2010 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018.
· UCHWAŁA NR IV/24/10 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR IV/23/10 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2010.
· UCHWAŁA NR IV/22/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
· UCHWAŁA NR IV/21/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· U C H W A Ł A NR IV/20/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/362/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r.
· U C H W A Ł A NR IV/19/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
· U C HW A Ł A NR IV/18/10 w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...
· UCHWAŁA NR IV/17/10 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach...
· UCHWAŁA NR IV/16/10 w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi z dnia 20 października 2010r., na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR IV/15/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz...
· UCHWAŁA NR IV/14/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR IV/13/10 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego „TYLEWICE”, gmina...
· UCHWAŁA NR IV/12/10 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2011 rok.
· UCHWAŁA NR IV/11/ 10 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Wschowa.
· UCHWAŁA NR III/10/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR III/9/10 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR III/8/10 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR III/7/10 w sprawie: powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR III/6/10w sprawie: wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
· UCHWAŁA NR III/5/10 w sprawie: wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
· UCHWAŁA NR II/4/10 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
· UCHWAŁA NR II/3/10 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
· UCHWAŁA Nr I/2/10 w sprawie: wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA Nr I/1/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

2010
· U C H W A Ł A NR LIV/484/10 w sprawie: odpłatnej zamiany gruntów.
· UCHWAŁA NR LIV/483/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR LIV/482/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
· UCHWAŁA NR LIV/481/10 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
· UCHWAŁA NR LIV/480/10 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR LIV/479/10 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR LIV/478/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR LIV/477/10 w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa...
· U C H W A Ł A NR LIV/476/10 w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów...
· UCHWAŁA NR LIII/475/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR LIII/474/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
· UCHWAŁA NR LIII/473/10 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu socjalnego stanowiącego własność gminy.
· UCHWAŁA NR LIII/472/10 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
· U C H W A Ł A NR LIII/471/10 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
· UCHWAŁA NR LIII/470/10 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej...
· UCHWAŁA NR LIII/469/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hetmanice na lata 2010-2017.
· U C H W A Ł A NR LIII/468/10 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego...
· UCHWAŁA NRLII/467/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie : emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
· UCHWAŁA NR LII/466/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR LII/465/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
· UCHWAŁA NR LII/464/10 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR LII/463/10 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· UCHWAŁA NR LII/462/10 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
· UCHWAŁA NR LII/461/10 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy.
· UCHWAŁA NR LII/460/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR LII/459/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osowa Sień na lata 2010-2017.
· UCHWAŁA NR LII/458/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kandlewo na lata 2010-2017.
· UCHWAŁA NR LII/457/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedlnica na lata 2010-2017.
· UCHWAŁA NR LII/456/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lgiń na lata 2010-2017.
· UCHWAŁA NR LII/455/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łysiny na lata 2010-2017.
· UCHWAŁA NR LII/454/10 w sprawie: ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wschowa” ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna
· UCHWAŁA NR LI/453/10 w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego ...
· UCHWAŁA NR LI/452/10 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
· UCHWAŁA NR LI/451/10 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie.
· UCHWAŁA NR LI/450/10 w sprawie: udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
· UCHWAŁA NR LI/449/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR LI/ 448 /10 w sprawie: trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR LI/447/10 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy...
· UCHWAŁA NR LI/446/10 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
· UCHWAŁA NR LI/445/10 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
· UCHWAŁA NR LI/444/10 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
· UCHWAŁA NR LI/443/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Gorzyce.
· UCHWAŁA NR LI/442/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 24 maja 2010r. dotyczącej kwestii dzierżawy gruntu.
· UCHWAŁA NR LI/441/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 30 marca 2010r. dotyczącej wydania zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym.
· UCHWAŁA NR LI/440/2010 w sprawie: zmiany Uchwały nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...
· UCHWAŁA NR LI/439/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
· U C H W A Ł A NR LI/438/10 w sprawie: odpłatnej zamiany gruntów .
· UCHWAŁA NR LI/437/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
· UCHWAŁA NR LI/436/10 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR LI /435/10 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego- garażu stanowiącego własność gminy.
· UCHWAŁA NR LI/434/ 10 w sprawie: powierzenia zadania własnego z zakresu oświaty Powiatowi Wschowskiemu do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.
· UCHWAŁA NR LI/433/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego porozumienia określającego warunki przystąpienia Gminy Wschowa do projektu „Lubuski e-
· UCHWAŁA NR LI/432/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/416/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
· UCHWAŁA NR L/431/10 w sprawie: stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie.
· UCHWAŁA NR L/430/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR L/429/10 w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/212/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wygnańczyce na lata 2008-2015.
· UCHWAŁA NR L/428/10 w sprawie: zasad używania herbu Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR L/427/10 w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 30 marca 2010r.
· UCHWAŁA NR L/426/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 1 kwietnia 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR L/425/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2010r., na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR L/424/10 w sprawie: odpłatnej zamiany gruntów.
· UCHWAŁA NR L/423/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
· UCHWAŁA NR L/422/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR L/421/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR L/420/10 w sprawie: przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „ Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.”
· U C H W A Ł A NR XLIX/419/10 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach Prezydenta RP.
· UCHWAŁA NR XLIX/418/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR XLIX/417/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie : emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i...
· UCHWAŁA NR XLIX/416/10 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR XLIX/415/10 w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 16 marca 2010r., na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ...
· UCHWAŁA NR XLIX/414/10 w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 1 kwietnia 2010r., dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego na ...
· UCHWAŁA NR XLIX/413/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 2 lutego 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLIX/412/10 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na udziale we współwłasności nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLIX/411/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLIX/410/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLIX/409/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta...
· UCHWAŁA NR XLIX/408/10 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
· UCHWAŁA NR XLIX/407/10 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XLVIII/ 406/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR XLVIII/405/10 w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
· UCHWAŁA NR XLVIII/404/10 w sprawie: wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLVIII/403/10 w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 2 lutego 2010r., dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego.
· UCHWAŁA NR XLVIII/402/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLVIII/401/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 29 stycznia 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLVIII/400/10 w sprawie: nadania nazwy ulicom.
· UCHWAŁA NR XLVIII/399/10 w sprawie: zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym
· UCHWAŁA NR XLVIII/398/10 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego
· UCHWAŁA NR XLIII/397/10 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty.
· UCHWAŁA NR XLVIII/396/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
· U C HW A Ł A NR XLVIII/395/10 w sprawie: przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010- 2014”.
· UCHWAŁA NR XLVIII/394/10 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Łysinach.
· UCHWAŁA NR XLVII/393/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR XLVII/392/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
· UCHWAŁA NR XLVII/391/10 w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.
· UCHWAŁA NR XLVII/390/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości...
· UCHWAŁA NR XLVII/389/10 w sprawie : upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
· UCHWAŁA NR XLVII/388/10 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na Uchwałę ...
· U C H W A Ł A NR XLVII/387/10 w sprawie: użyczenia nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLVII/386/10 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
· UCHWAŁA NR XLVII/385/10 w sprawie: przekazania nieruchomości w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XLVII/384/10 w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu.
· UCHWAŁA NR XLVII/383/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR XLVI/382/10 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR XLVI/381/10 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· UCHWAŁA NR XLVI/380/10 w sprawie: zasad najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.
· UCHWAŁA NR XLVI/379/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLVI/378/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży
· UCHWAŁA NR XLVI/377/10 w sprawie: zmiany uchwały NR XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 llutego 2009 r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
· UCHWAŁA NR XLVI/376/10 w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie postępowania mediacyjnego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w związku ze skargą ...
· UCHWAŁA NR XLVI/375/10 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego (..) w Torzymiu
· UCHWAŁA NR XLVI/374/10 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR XLVI/373/10 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR XLVI/372/10 w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XLV/371/09 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009.
· UCHWAŁA NR XLV/370/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XLV/369/09 w sprawie: przyjęcia przez Gminę Wschowa do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego...
· UCHWAŁA NR XLV/368/09 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLV/367/09 w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XLV/366/09 w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie
· UCHWAŁA NR XLV/365/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR XLV/364/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLIV/363/09 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
· UCHWAŁA NR XLIV/362/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XLIV/361/09 w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.
· UCHWAŁA NR XLIV/360/09 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XLIV/359/09 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę.
· UCHWAŁA NR XLIV/358/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR XLIV/357/09 w sprawie : zmiany uchwały Nr XIII/ 168 / 03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

2009
· UCHWAŁA NR XLIII/356/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XLIII/355/09 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w mieście i gminie Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLIII/354/09 w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zabezpieczenia ro
· UCHWAŁA NR XLIII/353/09 w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy.
· UCHWAŁA NR XLIII/352/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
· UCHWAŁA NR XLIII/351/09 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
· UCHWAŁA NR XLIII/350/09 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLIII/349/09 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLIII/348/09 w sprawie: odpłatnej zamiany gruntów.
· UCHWAŁA NR XLIII/347/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR XLIII/346/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości
· U C HW A Ł A NR XLIII/345/09 w sprawie: programu współpracy na 2010rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jedno
· UCHWAŁA NR XXXIX/319/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· U C H W A Ł A NR XXXIX /318 / 09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/291/09 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania ...
· UCHWAŁA NR XXXIX/ 317/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XLII/344/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· U C H W A Ł A NR XLII/343/09 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
· U C H W A Ł A NR XLII/342/09 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę.
· UCHWAŁA NR XLII/341/09 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/271/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009 r. dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu ...
· UCHWAŁA NR XLII/340/09 w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu i zadania z zakresu właściwości województwa związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych ...
· UCHWAŁA NR XLII/339/09 w sprawie: użyczenia nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLII/338/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR XLII/337/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/259/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ...
· UCHWAŁA NR XLII/336/09 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLI/335/09 w sprawie: stanowiska w zakresie zmiany organizacji ruchu w obrębie Rynku we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XLI/334/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XLI/333/09 w sprawie: ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie” ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 200
· UCHWAŁA NR XLI/332/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
· UCHWAŁA NR XLI/331/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji przez Powiat Wschowski ...
· UCHWAŁA NR XLI/330/09 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego we Wschowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielopolskim na Uchwałę Nr XXI/176/08 ...
· UCHWAŁA NR XLI/329/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
· UCHWAŁA NR XLI/328/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR XLI/327/09 w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XL/326/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· U C H W A Ł A NR XL/325/09 w sprawie: odpłatnej zamiany gruntów.
· UCHWAŁA NR XL/324/09 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice.
· U C H W A Ł A NR XL/323/09 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego dla głównego najemcy.
· U C H W A Ł A NR XL/322/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· U C H W A Ł A NR XL/321/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· U C H W A Ł A NR XL/320/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV / 280 / 09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ...
· UCHWAŁA NR XXXVIII/316/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· U C HW A Ł A NR XXXVIII/315/09 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
· UCHWAŁA NR XXXIII/314/09 w sprawie: określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.
· UCHWAŁA NR XXXVIII/313/09 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/304/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa ...
· UCHWAŁA NR XXXVIII/312/09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR XXXVIII/311/09 w sprawie: udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
· UCHWAŁA NR XXXVIII/310/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXXVIII/309/09 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
· UCHWAŁA NR XXXVIII/308/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR XXXVIII/307/09 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
· UCHWAŁA NR XXXVIII/306/09 w sprawie: ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich ...
· UCHWAŁA NR XXXVII/305/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XXXVII/304/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ...
· UCHWAŁA NR XXXVII/303/09 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
· UCHWAŁA NR XXXVII/302/09 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
· UCHWAŁA NR XXXVII/301/09 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
· U C H W A Ł A NR XXXVII/300/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
· UCHWAŁA NR XXXVII/299/09 w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXXVII/298/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa własności budynku mieszkalnego i garaży przez Gminę Wschowa od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie.
· UCHWAŁA NR XXXVII/297/09 w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.
· UCHWAŁA NR XXXVII/296/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR XXXVII/295/ 09 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze ...
· UCHWAŁA NR XXXVI/294/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XXXVI/293/09 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
· UCHWAŁA NR XXXVI/292/09 w sprawie: skargi z dnia 28 stycznia 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XXXVI/291/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· UCHWAŁA NR XXXVI/290/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/222/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXVI/289/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR XXXVI/288/09 w sprawie: nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
· UCHWAŁA NR XXXVI/287/09 w sprawie : zmiany uchwały Nr XXX/ 316 / 05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”.
· UCHWAŁA NR XXXVI/286/09 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XXXV/285/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XXXV/284/09 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.
· UCHWAŁA NR XXXV/283/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych.
· U C H W A Ł A NR XXXV/282/09 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.
· UCHWAŁA NR XXXV/281/ 09 w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XXXV/280/ 09 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych...
· U C H W A Ł A NR XXXV/279/09 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie”.
· UCHWAŁA NR XXXIV/278/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XXXIV/277/09 w sprawie: zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
· U C H W A Ł A NR XXXIV/276/09 w sprawie: zamiany nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXXIV/275/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· U C H W A Ł A NR XXXIV/274/09 w sprawie: opracowania „Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2012”.
· U C H W A Ł A NR XXXIV/273/09 w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXXIII/272/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XXXIII/271/09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
· UCHWAŁA NR XXXIII/270/09 w sprawie: zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XXXIII/269/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
· UCHWAŁA NR XXXIII/268/09 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XXXIII/267/09 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XXXIII/266/09 w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XXXII/265/08 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
· U C H W A Ł A NR XXXII/264/08 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2008.
· UCHWAŁA NR XXXII/263/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· U C H W A Ł A NR XXXII/262/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 04 września 2008 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, ...
· U C H W A Ł A NR XXXII/261/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego
· UCHWAŁA NR XXXII/260/08 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2009 rok
· UCHWAŁA NR XXXII/259/08 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
· UCHWAŁA NR XXXII/258/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów.
· U C H W A Ł A NR XXXII/257/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mies
· U C H W A Ł A NR XXXII/256/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXI/255/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XXXI/254/08 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschows...
· U C H W A Ł A NR XXXI/253/08 w sprawie: zmiany Uchwały nr XII/104/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przekazania mienia gminnego trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Sp...
· UCHWAŁA NR XXXI/252/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· U C H W A Ł A NR XXXI/251/08 w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości.
· U C H W A Ł A NR XXXI/250/08 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
· U C H W A Ł A NR XXXI/249/08 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
· U C H W A Ł A NR XXXI/248/08 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXXI/247/08 w sprawie: programu współpracy na 2009 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek..
· UCHWAŁA NR XXXI/246/08 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych...
· U C H W A Ł A NR XXXI/245/08 w sprawie: uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XXXI/244/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXXI/243/08 w sprawie: nadania nazwy rondu.
· UCHWAŁA NR XXX/242/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XXX/241/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2009 na realizację inwestycji „Przebudowa ulic w rejonie Placu Ko
· UCHWAŁA NR XXX/240/08 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiem
· UCHWAŁA NR XXX/239/08 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.

2008
· UCHWAŁA NR XXIX/238/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XXIX/237/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przyczyna Górna na lata 2008-2015.
· UCHWAŁA NR XXIX/236/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· U C H W A Ł A NR XXIX/235/08 w sprawie: zmiany Uchwały NR XXX/346/ 01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku
· U C H W A Ł A NR XXIX/234/08 w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji.
· U C H W A Ł A NR XXIX/233/08 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
· U C H W A Ł A NR XXVIII/232/08 zawarcia umowy na realizację projektu „ Lubuska Szkoła Równych Szans”...
· UCHWAŁA NR XXVIII/231/08 zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XXVIII/230/08 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXVIII/229/08 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXVII/227/08 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowa
· UCHWAŁA NR XXVII/226/08 w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
· UCHWAŁA NR XXVII/225/08 w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
· UCHWAŁA NR XXVII/224/08 w sprawie: zmiany do Uchwały nr XXVI/218/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dn.24.07.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
· UCHWAŁA NR XXVII/223/08 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne
· UCHWAŁA NR XXVII/222/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
· U C H W A Ł A NR XXVII/221/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie ...
· UCHWAŁA NR XXVI/220/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok
· UCHWAŁA NR XXVI/219/08 w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
· U C H W A Ł A NR XXVI/218/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
· UCHWAŁA NR XXV/217/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XXV/216/08 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
· UCHWAŁA NR XXV/215/08 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
· UCHWAŁA NR XXV/214/08 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
· UCHWAŁA NR XXV/213/08 w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dębowa Łęka na lata 2008-2015.
· UCHWAŁA NR XXV/212/08 w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wygnańczyce na lata 2008-2015.
· U C H W A Ł A NR XXV/211/08 w sprawie: : ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych...
· U C H W A Ł A NR XXV/210/ 08 w sprawie: zmiany Uchwały NR XXX / 346 / 01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów...
· U C H W A Ł A NR XXV/209/08 w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy i ustalenia jego organizacji.
· UCHWAŁA NR XXV/208/ 08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
· UCHWAŁA NR XXV/207/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR XXV/206/08 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami...
· UCHWAŁA NR XXV/205/08 w sprawie: zamiany gruntów.
· U C H W A Ł A NR XXV/204/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXV/203/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XXV/202/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XXV/201/08 w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
· UCHWAŁA NR XXIV/200/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XXIV/199/w sprawie: skargi z dnia 4 lutego 2008r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XXIV/198/08 w sprawie: udzielenia dotacji w 2008 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
· UCHWAŁA NR XXIV/197/08 w sprawie: przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie- jako jednostki organizacyjnej gminy.
· U C H W A Ł A NR XXIV/196/08 w sprawie: przekazania mienia gminnego w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie – jako jednostki organizacyjnej gminy.
· UCHWAŁA NR XXIV/195/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne będących w użytkowaniu wieczystym.
· U C H W A Ł A Nr XXIV/194/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXIII/193/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok
· UCHWAŁA NR XXIII/192/08 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
· UCHWAŁA NR XXIII/191/08 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
· U C H W A Ł A NR XXIII/190/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· U C H W A Ł A NR XXXIII/189/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień, gmina Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XXIII/188/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Siedlnica, gmina Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XXIII/187/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Nowa Wieś, gmina Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XXIII/186/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lgiń.
· U C H W A Ł A NR XXIII/185/08 nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 1 we Wschowie
· UCHWAŁA NR XXIII/184/08 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2007 rok.
· UCHWAŁA NR XXII/183/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XXII/182/08 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
· U C H W A Ł A NR XXII/181/08 w sprawie: powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej.
· U C H W A Ł A NR XXII/180/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyczynie Dolnej, gm. Wschowa
· UCHWAŁA NR XXII/179/08 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
· UCHWAŁA NR XXII/178/08 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zamiany gruntów.
· UCHWAŁA NR XXII/177/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· U C H W A Ł A NR XX/166/08 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
· UCHWAŁA Nr XXI/176/ 08 w sprawie: ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XXI/175/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
· UCHWAŁA NR XXI/174/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· U C H W A Ł A NR XXI/173/08 w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD
· U C H W A Ł A NR XXI/172/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· U C H W A Ł A NR XXI/171/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy terenu na czas nieoznaczony
· UCHWAŁA NR XXI/170/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002
· U C H W A Ł A Nr XX/169/08 w sprawie: zamiany gruntów
· U C H W A Ł A Nr XX/168/08 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne
· UCHWAŁA Nr XX/167/08 w sprawie: zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
· UCHWAŁA NR XIX/165/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· UCHWAŁA Nr XIX/164/08 w sprawie: zamiany gruntów.
· UCHWAŁA NR XIX/163/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XIX/162/08 w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XIX/161/08 w sprawie: powołania i określenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XIX/160/08 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XIX/159/08 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XIX/158/08 w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2007 rok.
· UCHWAŁA NR XVIII/157/07 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XVIII/156/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
· UCHWAŁA NR XVIII/155/07 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007.
· UCHWAŁA NR XVIII/154/07 w sprawie: uchylenia Uchwały nr XVI/139/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie umorzenia części odsetek od pożyczki udzielonej SPZOZ w likw.
· UCHWAŁA NR XVIII/153/07 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XVIII/152/07 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
· UCHWAŁA NR XVIII/151/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XVIII/150/07 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Wschowa na 2008 rok.
· UCHWAŁA NR XVIII/149/07 w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wschowa na rok 2008.

2007
· U C H W A Ł A NR XVI/141/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania...
· UCHWAŁA NR XVI/140/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
· UCHWAŁA NR XVI/139/07 w sprawie: umorzenia części odsetek od pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Likwidacji we Wschowie.
· U C H W A Ł A NR XVI/138/07 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
· U C H W A Ł A NR XVI/137/07 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIII /169/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych
· U C H W A Ł A NR XVI/136/07 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XV/122/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 października 2007r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych
· U C H W A Ł A NR XVI/135/07 w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
· U C H W A Ł A NR XVI/134/07 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
· U C H W A Ł A NR XVI/133/07 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
· U C H W A Ł A NR XVI/132/07 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XVI/131/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XVI/130/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
· U C H W A Ł A NR XVI/129/07 w sprawie: ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XVI/128/ 07 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.
· U C H W A Ł A NR XVI/ 127/ 07 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
· UCHWAŁA NR XV/126/07 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne
· UCHWAŁA Nr XV/125/07 w sprawie: zamiany gruntów
· UCHWAŁA NR XV/124//07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok
· UCHWAŁA NR XV/123/07 w sprawie: zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
· U C H W A Ł A NR XV/122/07 w sprawie: zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa
· U C H W A Ł A Nr XV/121/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
· UCHWAŁA NR XV/120/07 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2007 – 2015
· UCHWAŁA NR XV/119/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa
· U C H W A Ł A NR XV/118/07 w sprawie : wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie
· UCHWAŁA NR XV/117/07 w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XV/116/07 w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XIV/115/07 w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
· UCHWAŁA NR XIV/114/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
· UCHWAŁA NR XIV/113/07 w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania od Powiatu Wschowskiego
· UCHWAŁA NR XIV/112/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok
· UCHWAŁA NR XIV/111/07 w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
· UCHWAŁA NR XIV/110/07 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XIV/109/07 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
· UCHWAŁA NR XIV/108/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
· UCHWAŁA NR XIII/107/07 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu i Senatu RP
· UCHWAŁA NR XII/106/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
· UCHWAŁA NR XII/105/07 w sprawie: zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
· UCHWAŁA NR XII/104/07 w sprawie: przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie-jako jednostki organizacyjnej gminy.
· UCHWAŁA NR XII/104/07 w sprawie: przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie-jako jednostki organizacyjnej gminy.
· UCHWAŁA NR XII/103/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
· UCHWAŁA Nr XII/102/07 w sprawie: oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
· UCHWAŁA NR XII/101/07 w sprawie: pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XII/100/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XII/99/07 w sprawie : powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
· U C H W A Ł A NR XI /98/07 w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu „Szkoła równych szans – programy
· UCHWAŁA NR XI/97/07 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
· UCHWAŁA NR XI/96/07 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
· UCHWAŁA NR XI/95/07 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
· UCHWAŁA NR XI/94/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
· U C H W A Ł A Nr XI/93/07 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.
· UCHWAŁA NR XI/92/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR XI/91/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
· UCHWAŁA NR XI/90/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
· UCHWAŁA NR XI/89/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
· UCHWAŁA NR XI/88/07 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
· UCHWAŁA NR XI/87/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR X/86/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
· U C H W A Ł A NR X / 85 / 07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/72/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Eu
· UCHWAŁA NR X/84/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
· UCHWAŁA NR X/83/07 w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkó
· UCHWAŁA NR X/82/07 w sprawie : określenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Wschowa.
· U C H W A Ł A NR X/81/07 w sprawie: nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 5 we Wschowie, ul. Targowa nr 8.
· UCHWAŁA NR X/80/07 w sprawie :zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w tryb
· UCHWAŁA NR X/79/07 w sprawie: pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego mienie gminne.
· UCHWAŁA NR X/78/07 w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym.
· UCHWAŁA Nr X/77/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
· UCHWAŁA NR X/76/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR X/ 75/07 przeprowadzenia kompleksowej kontroli samorządowej instytucji kultury pn. Dom Kultury we Wschowie, przez Komisję Rewizyjną.
· UCHWAŁA NR IX/74/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
· U C H W A Ł A NR IX / 73 / 07 w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń
· U C H W A Ł A NR IX / 72 / 07 w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń
· UCHWAŁA NR VIII/71/07 zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok
· UCHWAŁA NR VIII/ 70 /07 przekazania środków finansowych dla Policji.
· UCHWAŁA NR VIII/ 69 /07 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata
· UCHWAŁA NR VIII/ 68 /07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/154/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
· UCHWAŁA Nr VIII/ 67 /07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
· UCHWAŁA Nr VIII/ 66 /07 wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA Nr VIII / 65 / 07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR VIII / 64 /07 w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Wincentowo
· UCHWAŁA NR VIII/ 63 /07 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2006 rok.
· U C H W A Ł A NR VII/ 53 / 07 w sprawie: określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
· UCHWAŁA NR VII/ 62 /07 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania remontów
· UCHWAŁA NR VII/ 61 /07 w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR VII/ 60 /07 w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Wschowa
· U C H W A Ł A NR VII/ 52 / 07 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
· UCHWAŁA NR VII/59/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
· UCHWAŁA NR VII/ 58 /07 skargi z dnia 27 grudnia 2006r. na działalność Burmistrza
· UCHWAŁA NR VII/ 57 /07 w sprawie: wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA Nr VII/ 56 /07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
· UCHWAŁA NR VII/ 55 / 07 w sprawie: przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
· UCHWAŁA NR VII/ 54 /07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
· UCHWAŁA NR V/43/07 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
· UCHWAŁA NR V/42/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
· UCHWAŁA NR V/41/07 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.
· UCHWAŁA NR V/40/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR V/39/07 w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
· UCHWAŁA NR V/38/07 w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
· UCHWAŁA NR V/37/07 w sprawie: powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji i wyboru jej członków.
· UCHWAŁA NR V/36/07 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok.
· UCHWAŁA NR V/35/07 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok.
· UCHWAŁA NR V/34/06 w sprawie: stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR IV/33/06 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.
· UCHWAŁA NR IV/32/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR IV/31/06 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006.
· UCHWAŁA NR IV/30/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/14/06 z dnia 14.12.2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR IV/29/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR IV/28/06 w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wschowa na 2007r.
· UCHWAŁA NR IV/27/ 06 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków:...
· UCHWAŁA NR IV/26/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR IV/25/06 w sprawie: wysokości diet dla radnych i sołtysów.
· UCHWAŁA NR IV/24/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

2006
· UCHWAŁA NR III/22/06 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR III/22/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR III/21/06 w sprawie: powołania sekretarza gminy.
· UCHWAŁA NR III/20/06 w sprawie: odwołania sekretarza gminy.
· UCHWAŁA NR III/19/06 w sprawie: programu współpracy na 2007 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek sa...
· UCHWAŁA NR III/18/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
· UCHWAŁA NR III/17/06 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
· UCHWAŁA NR III/16/06 w sprawie: określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.
· UCHWAŁA NR III/15/06 w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
· UCHWAŁA NR III/14/06 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR III/13/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR III/12/06 w sprawie: wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR III/11/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR III/10/06 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR II/9/06 w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Wschowa do Zgromadzenia Związku
· UCHWAŁA NR II/8/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR II/7/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
· UCHWAŁA NR II/6/06 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR II/5/06 w sprawie: powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR II/4/06 w sprawie: obsadzenia mandatu radnego z listy Nr 16 KWW „Razem w Przyszłość”
· UCHWAŁA NR II/9/06 w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Wschowa do Zgromadzenia Związku
· UCHWAŁA NR II/8/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR II/7/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
· UCHWAŁA NR II/6/06 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR II/5/06 w sprawie: powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR II/4/06 w sprawie: obsadzenia mandatu radnego z listy Nr 16 KWW „Razem w Przyszłość”
· UCHWAŁA Nr I/3/06 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA Nr I/2/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR I/1/06 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
· UCHWAŁA Nr I/3/06 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA Nr I/2/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR I/1/06 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
· UCHWAŁA NR XLV/437/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05
· UCHWAŁA NR XLV/435/06 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę
· UCHWAŁA NR XLV/436/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok
· UCHWAŁA NR XLV/434/06 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
· UCHWAŁA NR XLV/433/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XLV/432/06 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
· UCHWAŁA NR XLIV/430/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR XLIV/431/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wy...
· UCHWAŁA NR XLIV/429/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/407/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
· UCHWAŁA NR XLIV/428/06 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wschowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie st..
· UCHWAŁA NR XLIV/427/06 w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują faktu odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbior...
· UCHWAŁA NR XLIV/426/06 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatną zamianę nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLIV/425/06 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości.
· UCHWAŁA Nr XLIV/424/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XLIV/423/06 w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Miasta Wschowy.
· UCHWAŁA NR XLIII/422/06 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
· UCHWAŁA NR XLIII/421/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR XLIII/420/06 w sprawie: użyczenia nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLIII/419/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XLIII/418/06 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatną zamianę nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XLIII/416/06 w sprawie: zmiany Uchwały nr XV / 176 / 04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia prow. przez Gminę Wschowa przed...
· UCHWAŁA NR XLIII/415/06 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
· UCHWAŁA NR XLIII/414/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/243/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLIII/413/06 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XLII/412/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR XLII/411/06 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.
· UCHWAŁA NR XLII/410/06 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ...
· UCHWAŁA NR XLII/409/06 w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ...
· UCHWAŁA NR XLII/408/06 w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/196/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30.12.1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaż.alkoh..
· UCHWAŁA NR XLII/407/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
· UCHWAŁA NR XLII/406/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XLII/405/06 w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLI/404/06w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR XLI/403/06 w sprawie: udzielenia upoważnienia do występowania w imieniu Rady Miejskiej we Wschowie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.
· UCHWAŁA NR XLI/402/06 w sprawie: skargi z dnia 6 marca 2005r. na Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XLI/401/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
· UCHWAŁA NR XLI/400/06 w sprawie: wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XL/399/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR XL/398/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/ 321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
· UCHWAŁA NR XL/397/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
· UCHWAŁA NR XL/396/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
· UCHWAŁA NR XL/395/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
· UCHWAŁA NR XL/394/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
· UCHWAŁA NR XL/393/06 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXXIX/392/06 w sprawie: opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XXXIX/391/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR XXXIX/390/06 w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXXIX/389/06 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
· UCHWAŁA Nr XXXIX/388/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXIX/387/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata.
· UCHWAŁA NR XXXVIII/386/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR XXXVIII/385/06 w sprawie: podjęcia współpracy ze społecznością lokalną innego państwa.
· UCHWAŁA NR XXXVIII/384/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXVIII/383/06 w sprawie: opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji SPZOZ we Wschowie
· UCHWAŁA NR XXXVII/382/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/334/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
· UCHWAŁA NR XXXVII/381/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
· UCHWAŁA NR XXXVII/380/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok
· UCHWAŁA NR XXXVII/379/06 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
· UCHWAŁA NR XXXVII/378/06 w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA Nr XXXVII/377/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXVII/376/06 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR XXXVII/375/06 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR XXXVII/374/06 w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXXVI/373/05 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
· UCHWAŁA NR XXXVI/372/05 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2005.
· UCHWAŁA NR XXXVI/371/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXXVI/370/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku: w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywan...
· UCHWAŁA NR XXXVI/369/05 w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok
· UCHWAŁA NR XXXVI/368/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów z nim funkcjonalnie związanych.

2005
· UCHWAŁA NR XXXV/367/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoh...
· UCHWAŁA NR XXXV/366/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXXV/365/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku: w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania ...
· UCHWAŁA Nr XXXV/364/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXV/363/05 w sprawie: programu współpracy na 2006 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednost...
· UCHWAŁA NR XXXV/362/05 w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.
· UCHWAŁA NR XXXV/361/05 w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
· UCHWAŁA NR XXXV/360/05 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
· UCHWAŁA NR XXXV/359/05 w sprawie: określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXXV/358/05 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dod..
· UCHWAŁA NR XXXV/357/05 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach ...
· UCHWAŁA NR XXXIV/356/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXXIV/355/05 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
· UCHWAŁA NR XXXIV/354/05 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXXIV/353/05 w sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na lata 2005 – 2010.
· UCHWAŁA NR XXXIV/352/05 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych...
· UCHWAŁA NR XXXIV/351/05 w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
· UCHWAŁA NR XXXIV/350/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXIII/349/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXXIII/348/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoh...
· UCHWAŁA NR XXXIII/347/05 w sprawie: uchwalenia zmiany “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa – Klasztorna - Bema- Niepodległości-
· UCHWAŁA NR XXXIII/346/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/243/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXXIII/345/05 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatną zamianę gruntów.
· UCHWAŁA NR XXXIII/344/05 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne.
· UCHWAŁA NR XXXIII/343/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXII/342/05 w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zab...
· UCHWAŁA NR XXXII/341/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXXII/340/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/ 321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
· UCHWAŁA NR XXXII/339/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku: w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania ...
· UCHWAŁA NR XXXII/338/05 w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego.
· UCHWAŁA NR XXXII/337/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XXXII/336/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 353/1, 359 oraz części działki nr 346/1 w obrębie Wygnańczyce ...
· UCHWAŁA NR XXXII/335/05 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/308/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietna 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagosp..
· UCHWAŁA NR XXXII/334/05 w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXII/333/05 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne.
· UCHWAŁA NR XXXII/332/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXI/331/05 - weksel - rozbudowa kolektora Osowa Sień-Wschowa
· UCHWAŁA NR XXXI/330/05 w sprawie: wyrażenia zgody na użycie herbu gminy.
· UCHWAŁA NR XXXI/329/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA Nr XXXI/328/05 - dotacje na zabytki
· UCHWAŁA NR XXXI/327/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXXI/326/05 w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Siedlnica.
· UCHWAŁA NR XXXI/325/05 w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Lgiń
· UCHWAŁA NR XXX/324/05 w sprawie: skargi z dnia 20 maja 2005r. na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
· UCHWAŁA NR XXX/323/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
· UCHWAŁA NR XXX/322/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
· UCHWAŁA NR XXX/321/05 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
· UCHWAŁA NR XXX/320/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXX/319/05 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu i Senatu i w wyborach na Prezydenta RP.
· UCHWAŁA NR XXX/318/05 w sprawie: współdziałania Gminy Wschowa z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Regionalna
· UCHWAŁA NR XXX/317/05 w sprawie: przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XXX/316/05 w sprawie: konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”.
· UCHWAŁA NR XXX/315/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXX/314/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo
· UCHWAŁA NR XXIX/313/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXIX/312/05 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 353/1, 359 oraz części działki nr 346/1 w obrębie Wygnańczyce...
· UCHWAŁA NR XXIX/311/05 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XXIX/310/05 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej we Wschowie.
· UCHWAŁA NR XXIX/309/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXVIII/308/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa – Klasztorna R
· UCHWAŁA NR XXVIII/307/05
· UCHWAŁA NR XXVIII/306/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXVIII/305/05 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.
· UCHWAŁA NR XXVIII/304/05 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie
· UCHWAŁA NR XXVIII/303/05 - w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXVIII/302/05 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2004 rok
· UCHWAŁA NR XXVII/301/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok
· UCHWAŁA NR XXVII/300/05 w sprawie: w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wschowy
· UCHWAŁA NR XXVII/299/05 w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
· UCHWAŁA NR XXVII/298/05 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
· UCHWAŁA NR XXVII/297/05 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
· UCHWAŁA NR XXVII/296/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
· UCHWAŁA NR XXVI/295/05 w sprawie: skargi z dnia 6 września 2004r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
· UCHWAŁA NR XXVI/294/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXVI/293/05 w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
· UCHWAŁA NR XXVI/292/05 w sprawie: zatwierdzenia „Założeń do programu rewitalizacji miasta Wschowy”.
· UCHWAŁA NR XXVI/291/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXV/290/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXV/289/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/276/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz...
· UCHWAŁA NR XXV/288/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/275/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielski
· UCHWAŁA NR XXV/287/05 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową.
· UCHWAŁA NR XXV/286/05 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwo
· UCHWAŁA NR XXV/285/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
· UCHWAŁA NR XXV/284/05 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXV/283/05 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2005 rok.
· UCHWAŁA NR XXV/282/05 w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2004 rok.
· UCHWAŁA NR XXIV/281/04
· UCHWAŁA NR XXIV/280/04
· UCHWAŁA NR XXIV/279/04
· UCHWAŁA NR XXIV/278/04
· UCHWAŁA NR XXIV/277/04
· UCHWAŁA NR XXIV/276/04
· UCHWAŁA NR XXIV/275/04
· UCHWAŁA NR XXIV/274/04
· UCHWAŁA NR XXIV/273/04
· UCHWAŁA NR XXIV/272/04

2004
· UCHWAŁA NR XXIII/271/04
· UCHWAŁA NR XXIII/270/04
· UCHWAŁA NR XXIII/269/04
· UCHWAŁA NR XXIII/268/04
· UCHWAŁA NR XXIII/267/04
· UCHWAŁA NR XXIII/266/04
· UCHWAŁA NR XXIII/265/04
· UCHWAŁA NR XXIII/264/04
· UCHWAŁA NR XXIII/263/04
· UCHWAŁA NR XXIII/262/04
· UCHWAŁA NR XXIII/261/04
· UCHWAŁA NR XXIII/260/2004
· UCHWAŁA NR XXIII/259/04
· UCHWAŁA NR XXIII/258/04
· UCHWAŁA NR XXIII/257/04
· UCHWAŁA NR XXIII/256/04
· UCHWAŁA NR XXII/254/04
· UCHWAŁA NR XXII/250/04
· UCHWAŁA NR XXII/246/04
· UCHWAŁA NR XXII/253/04
· UCHWAŁA NR XXII/249/04
· UCHWAŁA NR XXII/245/04
· UCHWAŁA NR XXII/252/04
· UCHWAŁA NR XXII/248/04
· UCHWAŁA NR XXII/244/04
· UCHWAŁA NR XXII/255/04
· UCHWAŁA NR XXII/251/04
· UCHWAŁA NR XXII/247/04
· UCHWAŁA NR XXII/243/04
· UCHWAŁA NR XXI/242/04
· UCHWAŁA NR XXI/241/2004
· UCHWAŁA NR XXI/240/04
· UCHWAŁA NR XXI/239/04
· UCHWAŁA NR XXI/238/04
· UCHWAŁA NR XXI/237/2004
· UCHWAŁA NR XXI/236/04
· UCHWAŁA NR XXI/235/04
· UCHWAŁA NR XXI/234/04
· UCHWAŁA NR XX/233/04
· UCHWAŁA NR XX/232/04
· UCHWAŁA NR XX/231/04
· UCHWAŁA NR XX/230/04
· UCHWAŁA NR XX/229/04
· UCHWAŁA NR XX/228/04
· UCHWAŁA NR XX/227/04
· UCHWAŁA NR XX/226/04
· UCHWAŁA NR XX/225/04
· UCHWAŁA NR XX/224/04
· UCHWAŁA NR XX/223/04
· UCHWAŁA NR XX/222/04
· UCHWAŁA NR XIX/221/04
· UCHWAŁA NR XIX/220/04
· UCHWAŁA NR XIX/219/04
· UCHWAŁA NR XIX/218/04
· UCHWAŁA NR XIX/217/04
· UCHWAŁA NR XIX/216/04
· UCHWAŁA NR XIX/215/04
· UCHWAŁA NR XIX/214/04
· UCHWAŁA NR XIX/213/04
· UCHWAŁA NR XIX/212/04
· UCHWAŁA NR XVIII/211/04
· UCHWAŁA NR XVIII/210/04
· UCHWAŁA NR XVIII/209/04
· UCHWAŁA NR XVIII/208/04
· UCHWAŁA NR XVIII/207/04
· UCHWAŁA NR XVIII/206/2004
· UCHWAŁA NR XVIII/204/04
· UCHWAŁA NR XVIII/203/04
· UCHWAŁA NR XVIII/202/04
· UCHWAŁA NR XVIII/205/04
· UCHWAŁA NR XVII/201/04
· UCHWAŁA NR XVII/200/04
· UCHWAŁA NR XVII/199/04
· UCHWAŁA NR XVII/198/04
· UCHWAŁA NR XVII/197/04
· UCHWAŁA NR XVII/196/2004
· UCHWAŁA NR XVI/195/04
· UCHWAŁA NR XVI/194/04
· UCHWAŁA NR XVI/193/04
· UCHWAŁA NR XVI/192/04
· UCHWAŁA NR XVI/191/2004
· UCHWAŁA NR XVI/190/04
· UCHWAŁA NR XVI/189/2004
· UCHWAŁA NR XVI/188/04
· UCHWAŁA NR XVI/187/04
· UCHWAŁA NR XVI/186/04
· UCHWAŁA NR XVI/185/04
· UCHWAŁA NR XVI/184/04
· UCHWAŁA NR XVI/183/04
· UCHWAŁA NR XVI/182/04
· UCHWAŁA NR XV/181/04
· UCHWAŁA NR XV/180/04
· UCHWAŁA NR XV/179/04
· UCHWAŁA NR XV/178/04
· UCHWAŁA NR XV/177/04
· UCHWAŁA NR XV/176/04
· UCHWAŁA NR XV/175/04

2003
· UCHWAŁA NR XIV/174/03
· UCHWAŁA NR XIV/173/03
· UCHWAŁA NR XIV/172/03
· UCHWAŁA NR XIV/171/03
· UCHWAŁA NR XIV/170/03
· UCHWAŁA NR XIII/169/03
· UCHWAŁA NR XIII/168/03
· UCHWAŁA NR XIII/167/03
· UCHWAŁA NR XIII/166/03
· UCHWAŁA NR XIII/165/03
· UCHWAŁA NR XIII/164/03
· UCHWAŁA NR XIII/163/03
· UCHWAŁA NR XIII/162/03
· UCHWAŁA NR XIII/161/03
· UCHWAŁA NR XIII/160/03
· UCHWAŁA NR XIII/159/03
· UCHWAŁA NR XIII/158/03
· UCHWAŁA NR XIII/157/03
· UCHWAŁA NR XIII/156/03
· UCHWAŁA NR XIII/155/03
· UCHWAŁA NR XIII/154/03
· UCHWAŁA Nr XIII/153/03
· UCHWAŁA NR XIII/152/03
· UCHWAŁA Nr XIII/151/03
· UCHWAŁA Nr XIII/151/03
· UCHWAŁA NR XIII/150/03
· UCHWAŁA NR XIII/149/03
· UCHWAŁA NR XIII/148/03
· UCHWAŁA NR XII/147/03
· UCHWAŁA NR XII/146/03
· UCHWAŁA NR XII/145/03
· UCHWAŁA NR XII/144/03
· UCHWAŁA NR XII/143/03
· UCHWAŁA NR XII/142/03
· UCHWAŁA NR XII/141/03
· UCHWAŁA NR XII/140/03
· UCHWAŁA NR XII/139/03
· UCHWAŁA NR XII/138/03
· UCHWAŁA NR XI/137/03
· UCHWAŁA NR XI/136/03
· UCHWAŁA NR XI/135/03
· UCHWAŁA NR XI/134/03
· UCHWAŁA NR XI/133/03
· UCHWAŁA NR XI/132/03
· UCHWAŁA NR XI/131/03
· UCHWAŁA NR XI/130/03
· UCHWAŁA NR XI/129/03
· UCHWAŁA NR XI/128/03
· UCHWAŁA NR X/127/03
· UCHWAŁA NR X/126/03
· UCHWAŁA NR X/125/03
· UCHWAŁA NR X/124/03
· UCHWAŁA NR X/123/03
· UCHWAŁA NR X/122/03
· UCHWAŁA NR X/121/03
· UCHWAŁA NR X/120/03
· UCHWAŁA NR X/119/03
· UCHWAŁA NR X/118/03
· UCHWAŁA NR X/117/03
· UCHWAŁA NR X/116/03
· UCHWAŁA NR X/115/03
· UCHWAŁA NR X/114/03
· UCHWAŁA NR X/113/03
· UCHWAŁA NR X/112/03
· UCHWAŁA NR X/111/03
· UCHWAŁA NR X/110/03
· UCHWAŁA NR X/109/03
· UCHWAŁA Nr XXXV/406/01
· UCHWAŁA NR IX/108/03
· UCHWAŁA NR IX/107/03
· UCHWAŁA NR IX/106/03
· UCHWAŁA NR IX/105/03
· UCHWAŁA NR IX/105/03
· UCHWAŁA NR IX/104/03
· UCHWAŁA NR IX/103/03
· UCHWAŁA NR IX/102/03
· UCHWAŁA NR IX/101/03
· UCHWAŁA NR IX/100/03
· UCHWAŁA NR IX/99/03
· UCHWAŁA NR IX/98/03
· UCHWAŁA NR IX/97/03
· UCHWAŁA NR IX/96/03
· UCHWAŁA NR VIII/95/03
· UCHWAŁA NR VIII/94/03
· UCHWAŁA NR VIII/93/03
· UCHWAŁA NR VIII/92/03
· UCHWAŁA NR VIII/91/03
· UCHWAŁA NR VIII/90/03
· UCHWAŁA NR VIII/89/03
· UCHWAŁA NR VIII/88/03
· UCHWAŁA NR VIII/87/03
· UCHWAŁA NR VIII/86/03
· UCHWAŁA NR VIII/85/03
· UCHWAŁA NR VII/84/03
· UCHWAŁA NR VII/83/03
· UCHWAŁA NR VII/82/03
· UCHWAŁA NR VII/81/03
· UCHWAŁA NR VII/80/03
· UCHWAŁA NR VII/79/03
· UCHWAŁA NR VII/78/03
· UCHWAŁA NR VII/77/03
· UCHWAŁA NR VII/76/03
· UCHWAŁA NR VII/75/03
· UCHWAŁA NR VII/74/03
· UCHWAŁA NR VI/73/03
· UCHWAŁA NR VI/72/03
· UCHWAŁA NR VI/71/03
· UCHWAŁA NR VI/70/03
· UCHWAŁA NR VI/69/03
· UCHWAŁA NR VI/68/03
· UCHWAŁA NR VI/67/03
· UCHWAŁA NR VI/66/03
· UCHWAŁA NR VI/65/03
· UCHWAŁA NR VI/64/03
· UCHWAŁA NR VI/63/03
· UCHWAŁA NR VI/62/03
· UCHWAŁA NR VI/61/03
· UCHWAŁA NR VI/60/03
· UCHWAŁA NR VI/59/03
· UCHWAŁA NR VI/58/03
· UCHWAŁA NR VI/57/03
· UCHWAŁA NR VI/56/03
· UCHWAŁA NR VI/55/03
· UCHWAŁA NR VI/54/03
· UCHWAŁA NR VI/53/03
· UCHWAŁA NR VI/52/03
· UCHWAŁA NR V/51/03
· UCHWAŁA NR V/50/03
· UCHWAŁA NR V/49/03
· UCHWAŁA NR V/47/03
· UCHWAŁA NR V/46/03
· UCHWAŁA NR V/45/03
· UCHWAŁA NR V/44/03
· UCHWAŁA NR V/43/03
· UCHWAŁA NR V/42/03
· UCHWAŁA NR V/41/03
· UCHWAŁA NR V/40/03
· UCHWAŁA NR IV/39/02
· UCHWAŁA NR IV/38/02
· UCHWAŁA NR IV/37/02
· UCHWAŁA NR IV/36/02
· UCHWAŁA NR IV/35/02
· UCHWAŁA NR IV/34/02
· UCHWAŁA NR IV/33/02
· UCHWAŁA NR IV/32/02
· UCHWAŁA NR IV/31/02
· UCHWAŁA NR IV/30/02
· UCHWAŁA NR IV/29/02
· UCHWAŁA NR IV/28/02
· UCHWAŁA NR IV/27/02
· UCHWAŁA NR III/26/02
· UCHWAŁA NR III/25/02
· UCHWAŁA NR III/24/02
· UCHWAŁA NR III/23/02
· UCHWAŁA NR III/22/02
· UCHWAŁA NR III/21/02
· UCHWAŁA NR III/20/02
· UCHWAŁA NR III/19/02
· UCHWAŁA NR III/18/02
· UCHWAŁA NR III/17/02
· UCHWAŁA NR II/16/02
· UCHWAŁA NR II/15/02
· UCHWAŁA NR II/14/02
· UCHWAŁA NR II/13/02
· UCHWAŁA NR II/12/02
· UCHWAŁA NR II/11/02
· UCHWAŁA NR II/10/02
· UCHWAŁA NR II/9/02
· UCHWAŁA NR II/8/02
· UCHWAŁA NR II/7/02
· UCHWAŁA NR II/6/02
· UCHWAŁA NR I/5/02
· UCHWAŁA NR I/4/02
· UCHWAŁA NR I/3/02
· UCHWAŁA NR I/2/02
· UCHWAŁA NR I/1/02
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa