Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wydział Spraw Organizacyjnych i Społecznych

Naczelnik wydziału: Wojciech Kuryłło

telefon: 65 540 86 38

Z-ca naczelnika wydziału: Grażyna Ratajewska

telefon: 65 540 86 41 , e-mail: [email protected]

 

Pracownicy:

Maria Kasmi (dowody osobiste, sprawy wojskowe), telefon: 65 540 86 46, e-mail: maria.kasmi@wschowa.pl

Beata Podhajska (ewidencja ludności), telefon: 65 540 86 48, e-mail: beata.podhajska@wschowa.pl

Aneta Zakrzewska (ewidencja działalności gospodarczej), telefon: 65 540 86 25, e-mail: aneta.zakrzewska@wschowa.pl

Mirosław Rotkiewicz (OSP), telefon: 65 540 86 02, e-mail: miroslaw.rotkiewicz@wschowa.pl

Magdalena Liszatyńska (oświata), telefon: 65 540 86 49, e-mail: magdalena.liszatynska@wschowa.pl

Małgorzata Rodak (oświata), telefon: 65 540 86 01, e-mail: malgorzata.rodak@wschowa.pl

Iwona Nawrocka (wydawanie koncesji na alkohol, zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stypendia i zasiłki, wyprawka szkolna, dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół, sporządzanie umów w zakresie realizacji zadania publicznego), telefon: 65 540 86 04, e-mail: iwona.nawrocka@wschowa.pl

Justyna Nogalska (sekretariat), telefon: 65 540 86 50; 65 540 86 58, e-mail: wschowa@wschowa.pl

Maria Wilczak (Biuro Rady Miejskiej), telefon: 65 540 86 27, e-mail: maria.wilczak@wschowa.pl

Marta Podgórna, telefon: 65 540 86 61, e-mail: marta.podgorna@wschowa.pl

Sylwia Prętka-Szulc (redagowanie, prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Gminy, przygotowywanie materiałów promocyjnych), telefon: 65 540 86 08, e-mail: sylwia.pretka@wschowa.pl

Ewa Sobolewska (Biuro Obsługi Interesanta), telefon: 65 540 86 00, e-mail: ewa.sobolewska@wschowa.pl

Magdalena Rzepecka (Biuro Obsługi Interesanta), telefon: 65 540 86 59, e-mail: magdalena.rzepecka@wschowa.pl

Małgorzata Walczak (archiwum i szkody) 1/2 etatu, telefon: 65 540 86 05, e-mail: malgorzata.walczak@wschowa.pl

Piotr Tchórzewski (kierowca)

Janusz Kuczkowiak (pracownik gospodarczy)

Bożena Molińska

Urszula Łakoma

Do zakresu działania Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych należy:

1) Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i korespondencji wpływającej do Urzędu,

2) Zapewnienie prawidłowości obsługi interesantów przez Urząd,

3) Obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

4) Prowadzenie ewidencji wraz z realizacją korespondencji na zewnątrz Urzędu,

5) Prowadzenie zbioru przepisów i zarządzeń dostępnych do publicznego wglądu,

6) Przygotowanie i prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i pełnomocnictw,

7) W zakresie spraw osobowych:

a) prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

b) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania,

c) obsługa Komisji Dyscyplinarnej I Instancji,

d) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

e) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

f) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

g) prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie,

h) prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

i) prowadzenie rejestru osób, którym przyznano ryczałt samochodowy,

j) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,

k) prowadzenie rejestru zatrudnionych i zwolnionych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

l) prowadzenie dokumentacji oraz naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze , w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,

8) Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu poprzez :

a) prowadzenie spraw związanych z zarządem obiektami Urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją sprzętu biurowego,

b) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych,

c) zaopatrywanie Urzędu w materiały i sprzęt biurowy,

d) prowadzenie archiwum zakładowego,

e) prowadzenie ewidencji i współpraca ze stowarzyszeniami, których Gmina jest członkiem,

f) prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu i funkcjonowaniem systemów informatycznych,

9) Sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem pomieszczeń Urzędu,

10) Prowadzenie ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,

11) Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,

12) Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych,

13) Współpraca z organami ścigania i sprawiedliwości w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

14) Prowadzenie ewidencji i określonej odrębnymi przepisami koncesjonowaniem działalności gospodarczej,

15) Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

16) Do zadań wydziału należą także sprawy wojskowe oraz sprawy związane z ochroną przeciwpożarową a w szczególności dotyczące:

a) opracowywanie sprawozdań i analiz w sprawach wojskowych,

b) czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi,

c) przygotowywanie dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową i rejestracją przedpoborowych,

d) współdziałanie z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w sprawach wojskowych,

17) Do działań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:

a) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,

b) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

c) koordynowanie działalności placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych i przedszkoli,

d) zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

e) nadzoru ekonomiczno - finansowego gminnych jednostek oświatowych,

f) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,

g) działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych, w tym funduszy unijnych na dofinansowanie placówek oświatowych,

18) Do zadań Wydziału należą sprawy związane z pomocą społeczną, obejmującą przede wszystkim:

a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) nadzorowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

c) przygotowywanie decyzji o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych i stypendiach,

19) Wydział prowadzi również sprawy związane z kulturą i sztuką, a w szczególności dotyczące:

a) prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,

b) prowadzenia rejestru instytucji kultury,

20) Do zadań Wydziału należą także sprawy związane z:

a) współpracą ze stowarzyszeniami oraz związkami wyznaniowymi,

b) współpracą z klubami sportowymi, związkami i stowarzyszeniami w zakresie ustalania kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych,

c) przyjmowaniem zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji przewidzianych przez odrębne przepisy,

d) prowadzenie wszelkich spraw związanych z dotacjami w zakresie przynależnym wydziałowi,

e) sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem remiz OSP,

21) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu,

22)wprowadzenie i nadzór nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie,

23) Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu WOS.

2. Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy :

1) Przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady oraz jej komisji ,

2) Prowadzenie rejestrów i zbiorów :

a) uchwał Rady,

b) wniosków i interpelacji radnych,

c) opinii i wniosków z komisji Rady,

3) Przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

4) Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

5)Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń oraz spotkań Rady i jej komisji,

6) Protokołowanie sesji , posiedzeń, zebrań i spotkań organizowanych przez Radę ,

7)Przekazywanie uchwał do nadzoru celem badania legalności oraz przesyłanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,

8) Organizowanie szkoleń radnych,

9) Współpraca z komisarzem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendów,

10) Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od radnych oraz pracowników samorządowych.

Biuro przy znakowaniu akt używa symbolu BRM

3. Do zakresu działania Biura Obsługi Interesanta należy :

1) Udzielanie interesantom informacji o zakresie działalności Urzędu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,

2) Udzielanie informacji o właściwości organów administracji rządowej oraz innych organów administracji,

3) Wydawanie druków wniosków wg właściwości Wydziałów Urzędu, udzielanie pomocy w ich wypełnianiu,

4) Przyjmowanie wniosków interesantów do dalszego załatwienia i kierowanie do odpowiednich Wydziałów Urzędu,

5) Sprawdzanie załączników do składanych wniosków pod względem formalnym,

6) Prowadzenie ewidencji korespondencji ,

7) Przekazywanie do właściwych Wydziałów korespondencji wpływającej do Urzędu,

8) Bieżąca aktualizacja kart usług i druków wniosków,

9)Dysponowanie i udostępnianie materiałów instruktażowych.

Biuro przy znakowaniu akt używa symbolu BOI.


oswiadczenie_o_sprzedazy_alkoholu
Rozmiar: 34.86 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:35:26
Ilość pobrań: 98
wniosek_mlodociani
Rozmiar: 35.50 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:36:07
Ilość pobrań: 94
wniosek_na_dofinansowanie_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika_zalacznik_pomoc_de_minimis
Rozmiar: 2 907.34 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:36:50
Ilość pobrań: 140
wniosek_o_stypendium_szkolne
Rozmiar: 7 307.96 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:37:38
Ilość pobrań: 100
wniosek_o_wpis_do_ceidg
Rozmiar: 9 675.53 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:38:31
Ilość pobrań: 99
wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego
Rozmiar: 3 374.84 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:39:17
Ilość pobrań: 102
wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych
Rozmiar: 14.03 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:39:56
Ilość pobrań: 100
wniosek_o_wymeldowanie_w_trybie_administracyjnym
Rozmiar: 633.88 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:40:46
Ilość pobrań: 103
wniosek_poswiadczenie_zameldowania
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:41:29
Ilość pobrań: 100
wymeldowanie_czasowe
Rozmiar: 146.56 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:43:09
Ilość pobrań: 101
zalacznik_do_ceidg_-_informacja_o_rachunkach_bankowych
Rozmiar: 1 160.79 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:43:52
Ilość pobrań: 90
zalacznik_do_ceidg_-_mw_-_dodatkowe_miejsce_wykonywania_dzialalnosci_gospodarczej
Rozmiar: 1 047.13 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:44:36
Ilość pobrań: 98
zalacznik_do_ceidg_-_pn_-_udzielone_pelnomocnictwa
Rozmiar: 902.61 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:45:36
Ilość pobrań: 97
zalacznik_do_ceidg_-_popr
Rozmiar: 576.32 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:46:21
Ilość pobrań: 101
zalacznik_do_ceidg_-_rd_-_wykonywana_dzialalnosc_gospodarcza
Rozmiar: 1 372.22 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:47:10
Ilość pobrań: 103
zalacznik_do_ceidg_-_sc_-_udzial_w_spolkach_cywilnych
Rozmiar: 1 341.39 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:51:34
Ilość pobrań: 94
zameldowanie_czasowe
Rozmiar: 156.75 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:52:15
Ilość pobrań: 101
zameldowanie_stale
Rozmiar: 154.01 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:53:02
Ilość pobrań: 107
zgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stalego_2018_0
Rozmiar: 142.25 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:53:50
Ilość pobrań: 93
zgloszenie_zawarcia_umowy_z_mlodocianym
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:54:41
Ilość pobrań: 101
zgoszenie_wyjazdu_poza_granice_rp_2018
Rozmiar: 183.46 KB
Data publikacji: 2019-01-10 13:55:42
Ilość pobrań: 94

Data publikacji: 2003-08-14 15:00:39 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 11:38:51 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-08-02 12:18:49 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-08-02 14:04:47 aktualizacja Grażyna Ratajewska
2011-08-18 15:25:32 Dodano załącznik: Wydanie dowodu osobistego - wniosek (1b[25x1].pdf) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:26:00 Dodano załącznik: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy - karta usług (2a[25x2].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:26:30 Dodano załącznik: Wydanie dowodu osobistego po upływie terminu ważności - karta usług (3a[25x3].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:36:46 Dodano załącznik: Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty lub zniszczenia - karta usług (4a[25x4].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:37:45 Dodano załącznik: Wydanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych - karta usług (5a[25x5].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:38:36 Dodano załącznik: Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat - karta usług (6a[25x6].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:39:18 Dodano załącznik: Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu tożsamości - karta usług (7a[25x7].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:39:50 Dodano załącznik: Wymeldowanie z pobytu stałego - karta usług (8a[25x8].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:40:06 Dodano załącznik: Wymeldowanie z pobytu stałego - wniosek (8b[25x9].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:52:57 Dodano załącznik: Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej -karta usług (9a[25x10].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:53:41 Dodano załącznik: Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej - pobyt stały - wniosek (9c[25x11].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:54:32 Dodano załącznik: Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej - pobyt czasowy - wniosek (9b[25x12].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:11:59 Dodano załącznik: Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - karta usług (10a[25x13].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:12:17 Dodano załącznik: Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - wniosek (10b[25x14].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:14:09 Dodano załącznik: Zameldowanie na pobyt stały - karta usług (11a[25x15].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:14:29 Dodano załącznik: Zameldowanie na pobyt stały - wniosek (11b[25x16].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:16:35 Dodano załącznik: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące - karta usług (12a[25x17].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:16:50 Dodano załącznik: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące - wniosek (12b[25x18].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:32:27 Dodano załącznik: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej - karta usług (13a[25x19].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:33:20 Dodano załącznik: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej - pobyt czasowy - wniosek (13b[25x20].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:33:41 Dodano załącznik: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej - pobyt stały - wniosek (13c[25x21].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:34:23 Dodano załącznik: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności - karta usług (14a[25x22].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:34:41 Dodano załącznik: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności - wniosek (14b[25x23].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:35:16 Dodano załącznik: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy - karta usług (15a[25x24].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:36:21 Dodano załącznik: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - karta usług (16a[25x25].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:37:49 Dodano załącznik: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 (16b[25x26].pdf) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:38:10 Dodano załącznik: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wniosek EDG-1 (16c[25x27].pdf) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:39:00 Dodano załącznik: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - karta usług (17a[25x28].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:39:16 Dodano załącznik: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek (17b[25x29].pdf) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:40:29 Dodano załącznik: Zezwolenie na organizowanie imprezy masowej - karta usług (18a[25x30].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:41:17 Dodano załącznik: Dodatki mieszkaniowe - karta usług (19a[25x31].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:41:31 Dodano załącznik: Dodatki mieszkaniowe - wniosek (19b[25x32].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:43:04 Dodano załącznik: Stypendia szkolne, zasiłek szkolny - karta usług (20a[25x33].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:43:20 Dodano załącznik: Stypendia szkolne, zasiłek szkolny - wniosek (20b[25x34].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:44:07 Dodano załącznik: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - karta usług (21a[25x35].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:44:41 Dodano załącznik: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - zgłoszenie zawarcia umowy (21b[25x36].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:45:00 Dodano załącznik: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - wniosek (21c[25x37].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:45:29 Dodano załącznik: Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "wyprawka szkolna" - karta usług (22a[25x38].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 16:45:42 Dodano załącznik: Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "wyprawka szkolna" - wniosek (22b[25x39].doc) Marcin Malanowski
2011-09-05 14:30:40 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-05 16:45:45 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-05 16:48:44 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-05 16:51:33 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-15 13:01:49 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-16 08:11:26 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-16 10:16:35 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-16 14:24:52 Dodano załącznik: Wydanie dowodu osobistego - wniosek (wniosek_dowod_osobisty[25x40].doc) Marcin Malanowski
2011-09-16 14:25:06 Usunięto zał±cznik: Wydanie dowodu osobistego - wniosek (1b[25x1].pdf) Marcin Malanowski
2011-09-16 14:27:56 Zmiana załączników Marcin Malanowski
2011-09-16 14:41:58 Zmiana kolejności załączników Marcin Malanowski
2011-09-16 14:50:42 Dodano załącznik: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wniosek EDG-1 (Wpis_do_ewidencji_działalności_gospodarczej_-_wniosek_EDG-1[25x40].doc) Marcin Malanowski
2011-09-16 14:55:12 Usunięto zał±cznik: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wniosek EDG-1 (16c[25x27].pdf) Marcin Malanowski
2011-09-16 14:55:41 Dodano załącznik: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek (17b[25x29][25x40].doc) Marcin Malanowski
2011-09-16 14:58:22 Usunięto zał±cznik: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek (17b[25x29].pdf) Marcin Malanowski
2011-09-16 14:58:43 Zamiana załączników Marcin Malanowski
2011-10-03 10:11:27 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-03 10:14:44 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-13 10:31:50 Aktualizacja adresów poczty elektronicznej Mariusz Ławrynowicz
2013-01-10 11:55:10 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-02-28 08:02:47 Dodano załącznik: Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_DO_PRZEDSZKOLA[25x40].doc) Marcin Malanowski
2013-02-28 08:02:57 Dodanie nowego załącznika Marcin Malanowski
2013-05-07 10:07:00 Dodano załącznik: Zasady udzielania pozwoleń na zbiórkę publiczną (zbiorki_publiczne[25x41].doc) Marcin Malanowski
2013-05-07 10:07:15 Dodanie załącznika "zasady udzielania pozwoleń na zbiórkę publiczną" Marcin Malanowski
2014-01-27 21:29:51 Usunięto załącznik: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 (16b[25x26].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2014-01-27 21:29:51 Usunięto załącznik: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wniosek EDG-1 (Wpis_do_ewidencji_działalności_gospodarczej_-_wniosek_EDG-1[25x40].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-02-21 11:23:38 aktualizacja nazwiska Mariusz Ławrynowicz
2014-02-21 11:24:27 aktualizacja nazwiska Mariusz Ławrynowicz
2015-01-07 09:13:21 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-01-07 09:15:35 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-01-07 09:16:55 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-01-08 10:19:48 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-02-27 14:48:25 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 14:48:52 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 15:21:12 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-03-02 09:44:56 Dodano załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15-11-2014) (minimis[25x40].xls) Mariusz Ławrynowicz
2015-03-02 09:48:05 Dodano załącznik: Wykaz otrzymanej pomocy de minimis (Wykaz-minimis[25x41].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-05-20 20:47:40 Usunięto załącznik: Wydanie dowodu osobistego - wniosek (wniosek_dowod_osobisty[25x40].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-05-20 20:48:59 Dodano załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek_dowod_osobisty-2015[25x41].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2015-06-09 16:29:39 Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego (zgloszenie-pobytu-czasowego[25x42].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2015-06-09 16:30:42 Dodano załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego (zgloszenie-pobytu-stalego[25x43].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2015-06-09 16:31:42 Dodano załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (zgloszenie-wyjazdu[25x44].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2015-06-09 16:32:44 Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (zgloszenie-wymeldowania-p-czasowego[25x45].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2015-06-09 16:46:42 Dodano załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (zgloszenie-wymeldowania-p-staly[25x46].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2015-06-10 11:49:36 Usunięto załącznik: Wymeldowanie z pobytu stałego - wniosek (8b[25x9].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-06-10 11:49:36 Usunięto załącznik: Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - wniosek (10b[25x14].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-06-10 11:49:36 Usunięto załącznik: Zameldowanie na pobyt stały - wniosek (11b[25x16].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-06-10 11:49:37 Usunięto załącznik: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące - wniosek (12b[25x18].doc) Mariusz Ławrynowicz
2016-06-21 15:04:36 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2016-09-02 10:27:45 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-04-11 09:11:08 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2018-12-08 10:45:53 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:07 Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek_dowod_osobisty-2015[25x41].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:07 Usunięto załącznik: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy - karta usług (2a[25x2].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:08 Usunięto załącznik: Wydanie dowodu osobistego po upływie terminu ważności - karta usług (3a[25x3].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:08 Usunięto załącznik: Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty lub zniszczenia - karta usług (4a[25x4].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:09 Usunięto załącznik: Wydanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych - karta usług (5a[25x5].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:10 Usunięto załącznik: Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat - karta usług (6a[25x6].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:10 Usunięto załącznik: Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu tożsamości - karta usług (7a[25x7].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:11 Usunięto załącznik: Wymeldowanie z pobytu stałego - karta usług (8a[25x8].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:12 Usunięto załącznik: Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej -karta usług (9a[25x10].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:13 Usunięto załącznik: Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej - pobyt stały - wniosek (9c[25x11].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:13 Usunięto załącznik: Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej - pobyt czasowy - wniosek (9b[25x12].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:14 Usunięto załącznik: Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - karta usług (10a[25x13].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:15 Usunięto załącznik: Zameldowanie na pobyt stały - karta usług (11a[25x15].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:15 Usunięto załącznik: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące - karta usług (12a[25x17].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:16 Usunięto załącznik: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej - karta usług (13a[25x19].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:17 Usunięto załącznik: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej - pobyt czasowy - wniosek (13b[25x20].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:17 Usunięto załącznik: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej - pobyt stały - wniosek (13c[25x21].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:18 Usunięto załącznik: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności - karta usług (14a[25x22].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:18 Usunięto załącznik: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności - wniosek (14b[25x23].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:19 Usunięto załącznik: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy - karta usług (15a[25x24].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:20 Usunięto załącznik: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - karta usług (16a[25x25].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:20 Usunięto załącznik: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - karta usług (17a[25x28].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:21 Usunięto załącznik: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek (17b[25x29][25x40].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:22 Usunięto załącznik: Zezwolenie na organizowanie imprezy masowej - karta usług (18a[25x30].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:22 Usunięto załącznik: Dodatki mieszkaniowe - karta usług (19a[25x31].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:23 Usunięto załącznik: Dodatki mieszkaniowe - wniosek (19b[25x32].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:23 Usunięto załącznik: Stypendia szkolne, zasiłek szkolny - karta usług (20a[25x33].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:24 Usunięto załącznik: Stypendia szkolne, zasiłek szkolny - wniosek (20b[25x34].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:25 Usunięto załącznik: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - karta usług (21a[25x35].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:25 Usunięto załącznik: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - zgłoszenie zawarcia umowy (21b[25x36].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:26 Usunięto załącznik: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - wniosek (21c[25x37].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:27 Usunięto załącznik: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15-11-2014) (minimis[25x40].xls) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:28 Usunięto załącznik: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - Wykaz otrzymanej pomocy de minimis (Wykaz-minimis[25x41].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:29 Usunięto załącznik: Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "wyprawka szkolna" - karta usług (22a[25x38].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:29 Usunięto załącznik: Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "wyprawka szkolna" - wniosek (22b[25x39].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:30 Usunięto załącznik: Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_DO_PRZEDSZKOLA[25x40].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:30 Usunięto załącznik: Zasady udzielania pozwoleń na zbiórkę publiczną (zbiorki_publiczne[25x41].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:31 Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu czasowego (zgloszenie-pobytu-czasowego[25x42].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:32 Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego (zgloszenie-pobytu-stalego[25x43].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:32 Usunięto załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (zgloszenie-wyjazdu[25x44].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:33 Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (zgloszenie-wymeldowania-p-czasowego[25x45].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:34:34 Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (zgloszenie-wymeldowania-p-staly[25x46].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:35:26 Dodano załącznik: oswiadczenie_o_sprzedazy_alkoholu (oswiadczenie_o_sprzedazy_alkoholu[25x1].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:36:08 Dodano załącznik: wniosek_mlodociani (wniosek_mlodociani[25x2].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:36:50 Dodano załącznik: wniosek_na_dofinansowanie_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika_zalacznik_pomoc_de_minimis (wniosek_na_dofinansowanie_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika_zalacznik_pomoc_de_minimis[25x3].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:37:39 Dodano załącznik: wniosek_o_stypendium_szkolne (wniosek_o_stypendium_szkolne[25x4].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:38:31 Dodano załącznik: wniosek_o_wpis_do_ceidg (wniosek_o_wpis_do_ceidg[25x5].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:39:18 Dodano załącznik: wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego (wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego[25x6].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:39:56 Dodano załącznik: wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych (wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych[25x7].docx) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:40:47 Dodano załącznik: wniosek_o_wymeldowanie_w_trybie_administracyjnym (wniosek_o_wymeldowanie_w_trybie_administracyjnym[25x8].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:41:30 Dodano załącznik: wniosek_poswiadczenie_zameldowania (wniosek_poswiadczenie_zameldowania[25x9].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:43:09 Dodano załącznik: wymeldowanie_czasowe (wymeldowanie_czasowe[25x10].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:43:52 Dodano załącznik: zalacznik_do_ceidg_-_informacja_o_rachunkach_bankowych (zalacznik_do_ceidg_-_informacja_o_rachunkach_bankowych[25x11].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:44:37 Dodano załącznik: zalacznik_do_ceidg_-_mw_-_dodatkowe_miejsce_wykonywania_dzialalnosci_gospodarczej (zalacznik_do_ceidg_-_mw_-_dodatkowe_miejsce_wykonywania_dzialalnosci_gospodarczej[25x12].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:45:37 Dodano załącznik: zalacznik_do_ceidg_-_pn_-_udzielone_pelnomocnictwa (zalacznik_do_ceidg_-_pn_-_udzielone_pelnomocnictwa[25x13].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:46:21 Dodano załącznik: zalacznik_do_ceidg_-_popr (zalacznik_do_ceidg_-_popr[25x14].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:47:10 Dodano załącznik: zalacznik_do_ceidg_-_rd_-_wykonywana_dzialalnosc_gospodarcza (zalacznik_do_ceidg_-_rd_-_wykonywana_dzialalnosc_gospodarcza[25x15].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:51:34 Dodano załącznik: zalacznik_do_ceidg_-_sc_-_udzial_w_spolkach_cywilnych (zalacznik_do_ceidg_-_sc_-_udzial_w_spolkach_cywilnych[25x16].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:52:15 Dodano załącznik: zameldowanie_czasowe (zameldowanie_czasowe[25x17].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:53:02 Dodano załącznik: zameldowanie_stale (zameldowanie_stale[25x18].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:53:50 Dodano załącznik: zgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stalego_2018_0 (zgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stalego_2018_0[25x19].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:54:41 Dodano załącznik: zgloszenie_zawarcia_umowy_z_mlodocianym (zgloszenie_zawarcia_umowy_z_mlodocianym[25x20].doc) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:55:42 Dodano załącznik: zgoszenie_wyjazdu_poza_granice_rp_2018 (zgoszenie_wyjazdu_poza_granice_rp_2018[25x21].pdf) Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-10 13:57:23 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa