Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wydział Budżetu i Finansów

naczelnik wydziału: Barbara Wesołowska - Skarbnik Miasta i Gminy  Wschowa

telefon: 65 540 86 26 e-mail: 

pracownicy:

Barbara Wesołowska - Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa, telefon: 65 540 86 26, e-mail:
Andrzej Korzan (główny księgowy), telefon: 65 540 86 51, e-mail: andrzej.korzan@wschowa.pl
Katarzyna Frąckowiak (zastępca głównego księgowego), telefon: 65 540 86 67, e-mail: katarzyna.frackowiak@wschowa.pl
Katarzyna Leśniewicz-Dąbrowska (planowanie budżetowe), telefon: 65 540 86 52, e-mail: katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl
Wioletta Świderska (księgowość), telefon: 65 540 86 55, e-mail: wioletta.swiderska@wschowa.pl
Małgorzata Kuczkowiak, telefon: 65 540 86 68, e-mail: malgorzata.kuczkowiak@wschowa.pl
Magdalena Krawczyk, telefon: 65 540 86 53, e-mail: magdalena.krawczyk@wschowa.pl
Violetta Lisiak, telefon: 65 540 86 54, e-mail: violetta.lisiak@wschowa.pl
Elżbieta Ławrynowicz (kasa), telefon: 65 540 86 45, e-mail: elzbieta.lawrynowicz@wschowa.pl

Beata Szymańska

Agnieszka Strząbała (pomoc administracyjna)
Monika Kleinschmidt (pomoc administracyjna)

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,

2) przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdań finansowych Gminy do przedłożenia regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz organowi stanowiącemu Gminy – do rozpatrzenia i zatwierdzenia – w celu podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

3) przygotowywanie projektu budżetu Gminy (opracowanie materiałów planistycznych) wraz z uzasadnieniem,

4)przygotowywanie projektów aktów zmieniających budżet,

5) prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Gminy,

6) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu, wydzielonych funduszy, wydatków niewygasających i innych wydzielonych środków finansowych w tym z budżetu Unii Europejskiej,

7) opracowywanie planów dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,

8) koordynowanie prac nad przygotowywaniem planów finansowych gminnych jednostek budżetowych,

9) zawiadamianie samorządowych jednostek organizacyjnych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu Gminy,

10) uruchamianie środków pieniężnych dla jednostek budżetowych przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych,

11)przekazywanie dotacji z budżetu dla instytucji kultury oraz innych dotacji określonych w budżecie Gminy,

12) rozliczanie jednostek budżetowych w zakresie wykonanych dochodów i wydatków na podstawie okresowych sprawozdań złożonych przez te jednostki,

13) przyjmowanie i sprawdzanie, pod względem formalnym, rachunkowym i zgodności z uchwałą budżetową, sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy jednostek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie),

14) przyjmowanie i weryfikacja formalna:

-sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ;jednostek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, Instytucji Kultury,

-sprawozdania finansowego Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

15) przyjmowanie od instytucji kultury i weryfikacja formalna:

- informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,

-sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych tych instytucji,

16) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania zbiorczej sprawozdawczości z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy,

17) sporządzanie sprawozdań:

-finansowych Urzędu Miasta i Gminy, Budżetu Gminy,

-łącznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych,

-budżetowych (Rb) Urzędu Miasta i Gminy oraz budżetu Gminy,

18) konsolidacja sprawozdań finansowych wszystkich jednostek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Instytucji Kultury, Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. oraz budżetu Gminy Wschowa,

19) bieżąca analiza i prognozowanie dochodów i wydatków budżetu Gminy,

20) opracowywanie Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Objaśnień do tego Projektu,

21) przygotowywanie projektów zmian Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF),

22) terminowe przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdań finansowych, budżetowych i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących budżetu i WPF – w formie dokumentu i pliku bazy danych,

23) występowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o opinie w sprawach budżetu Gminy,

24) prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego, wyposażenia i środków trwałych,

25) rozliczanie inwentaryzacji,

26) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

27) prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów, emisją obligacji i innych wieloletnich zobowiązań Gminy,

28) rozliczanie i prowadzenie ewidencji zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek,

29) rozliczanie i prowadzenie ewidencji obligacji wyemitowanych przez Gminę oraz zobowiązań z tego tytułu,

30) obsługa długu w kwotach i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań,

31) bieżąca współpraca z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy, w tym zakresie: podpisywanych umów, aneksów do umów, kart wzorów podpisów, upoważnień, zakładanych lokat i rachunków, korzystania z banku internetowego,

32) terminowa obsługa wszelkich płatności wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

33)wystawianie faktur VAT w związku z zawartymi umowami cywilno-prawnymi,

34) prowadzenie spraw płacowych, w tym sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu, pracowników interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,

35) wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

36) wypłata diet Sołtysom, Radnym oraz świadczeń członkom OSP,

37) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz wpłat na PFRON,

38) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Gminy w zakresie konstruowania wieloletnich planów inwestycyjnych,

39) ustalenie i dochodzenie należności wynikającej z prawidłowego obliczenia w zakresie właściwości wydziału,

40) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu BF.Data publikacji: 2003-08-14 15:01:58 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 12:02:09 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-05 14:53:40 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-05 14:54:40 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-13 10:11:42 Aktualizacja adresów poczty elektronicznej Mariusz Ławrynowicz
2012-01-05 09:54:25 Aktualizacja numerów telefonu Mariusz Ławrynowicz
2012-02-27 10:01:38 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-02-27 10:02:36 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-03-30 10:26:50 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-03-30 10:27:59 justowanie tekstu Sylwia Prętka-Szulc
2012-03-30 10:29:04 justowanie tekstu Sylwia Prętka-Szulc
2012-03-30 10:30:18 justowanie tekstu Sylwia Prętka-Szulc
2012-03-30 10:33:32 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-05-16 13:16:42 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-05-16 13:20:43 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-11-08 11:25:49 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-11-08 11:26:44 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-07-01 12:45:53 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2014-10-16 14:05:41 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 14:44:08 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2016-08-31 13:42:50 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-09-02 10:16:49 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-10-26 13:15:58 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2018-04-11 09:36:39 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2018-06-04 09:30:01 aktualizacja treści Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-03 08:13:24 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2019-01-23 11:02:28 ktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2019-02-05 08:57:11 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa