Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy:

pracownicy:

 

 

Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury :

1. Prowadzi sprawy związane z rolnictwem w szczególności dotyczące:

1) ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:

a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

b) rolniczego wykorzystania gruntów,

c) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych innych gruntów,

2) łowiectwa,

3) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

4) nasiennictwa,

5) współdziałania z grupami producenckimi,

6) wydawania opinii i zaświadczeń o pracy w gospodarstwach rolnych,

7) sprawowania nadzoru nad upowszechnianiem postępu biologicznego w rolnictwie,

8) współpracy z jednostkami obsługującymi rolnictwo,

9) zobowiązania do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią,

10) wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi,

11) podawania do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej informacji o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania,

12) współdziałania ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt,

13) prowadzenie rejestru ras psów szczególnie niebezpiecznych.

 

2. Sprawy związane z ochroną środowiska w szczególności dotyczące:

1) ochrony i kształtowania środowiska w tym:

a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

b) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,

c) ochrony środowiska przed odpadami,

d) ochrony przed hałasem,

e) ochrony powierzchni ziemi,

f) ochrony kopalin,

g) ochrony zwierząt i roślin,

h) utrzymanie porządku i czystości,

i) wydawanie decyzji środowiskowych ,

2) gospodarki wodnej,

3) ochrony powietrza atmosferycznego.

 

3. Sprawy związane z infrastrukturą komunalną, w szczególności dotyczące:

1) tworzenia terenów zielonych,

2) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,

3) wyposażaniem gruntów w infrastrukturę,

4) pracowniczych ogrodów działkowych,

5) targów i targowisk,

6) nadzoru nad sprawami związanymi z eksploatacją wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków oraz utrzymania wysypiska, porządku i czystości na terenie Gminy.

7) wyznaczanie miejsc grzebalnictwa padłych zwierząt.

 

4. Zespół prowadzi także sprawy związane z:

1) współpraca z Zespołem ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej w pozyskiwaniu środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych w swoim zakresie rzeczowym,

2)konstruowaniem wieloletnich planów inwestycyjnych,

3)regularne przekazywanie informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu,

4) wykonywaniem innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

 

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.RO.


Wycinka drzew i krzewów - karta usług
Rozmiar: 583.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:56:49
Ilość pobrań: 819
Wycinka drzew i krzewów - wniosek
Rozmiar: 74.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:57:10
Ilość pobrań: 853
Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - karta usług
Rozmiar: 578.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:57:34
Ilość pobrań: 745
Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - wniosek
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:57:53
Ilość pobrań: 751
Umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Wschowa wykorzystywanych na cele rolnicze - karta usług
Rozmiar: 580.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:58:23
Ilość pobrań: 749
Umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Wschowa wykorzystywanych na cele rolnicze - wniosek
Rozmiar: 24.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:58:44
Ilość pobrań: 765
Wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - karta usług
Rozmiar: 580.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:59:11
Ilość pobrań: 765
Wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wniosek
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:59:23
Ilość pobrań: 750
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną - karta usług
Rozmiar: 580.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 14:59:51
Ilość pobrań: 478
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - karta usług
Rozmiar: 588.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 15:00:40
Ilość pobrań: 792
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wniosek
Rozmiar: 56.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 15:01:01
Ilość pobrań: 779

Data publikacji: 2003-08-25 09:54:06 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 12:14:05 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-08-02 12:15:26 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-08-18 14:56:49 Dodano załącznik: Wycinka drzew i krzewów - karta usług (1a[29x1].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:57:10 Dodano załącznik: Wycinka drzew i krzewów - wniosek (1b[29x2].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:57:34 Dodano załącznik: Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - karta usług (2a[29x3].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:57:54 Dodano załącznik: Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - wniosek (2b[29x4].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:58:23 Dodano załącznik: Umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Wschowa wykorzystywanych na cele rolnicze - karta usług (3a[29x5].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:58:44 Dodano załącznik: Umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Wschowa wykorzystywanych na cele rolnicze - wniosek (3b[29x6].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:59:11 Dodano załącznik: Wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - karta usług (4a[29x7].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:59:23 Dodano załącznik: Wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wniosek (4b[29x8].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 14:59:51 Dodano załącznik: Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną - karta usług (5a[29x9].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:00:40 Dodano załącznik: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - karta usług (6a[29x10].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:01:02 Dodano załącznik: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wniosek (6b[29x11].doc) Marcin Malanowski
2011-09-05 16:29:44 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-13 10:27:16 Aktualizacja adresów poczty elektronicznej Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:06:23 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:16:03 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 15:08:09 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-09-02 12:50:32 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-09-02 12:56:00 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2016-04-25 15:51:11 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2017-04-21 08:43:03 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2017-06-02 11:03:05 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa