Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Pion Ochrony

Pion Ochrony

 

Pion Ochrony stanowi wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, którą kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Do jej zadań należy:


1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci informatycznych ,w których są wytwarzane,
przetwarzane , przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
4) okresowa kontrola ewidencji , materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) nadzór nad Kancelarią Tajną,
8) realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Poczty Specjalnej oraz Konwoju
9) monitorowanie systemu antywłamaniowego,

Ponadto Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych powierza się:
1) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw
obronnych określonych odrębnymi przepisami,
2) załatwianie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
3) współdziałanie z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w sprawach obronnych i wojskowych,
4) współdziałania z organami Kontroli Państwa w zakresie ochrony informacji i współpracy z NATO,
5) prowadzenie spraw reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,
6) aktualizacja dokumentacji dotyczącej podwyższonej gotowości obronnej, w tym stałego dyżuru Burmistrza,
7) zapewnienie funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego Burmistrza,
8) sporządzanie planów operacyjno - ratowniczych na wypadek klęsk Ŝywiołowych,zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny,
9) koordynowanie działań w zakresie niewybuchów i niewypałów,
10) przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne i zdarzeń nadzwyczajnych,
11) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego,
12) koordynacja realizacji zadań obronnych między wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy.
13) prowadzenie spraw BHP
14) prowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony ,
15) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz obsługa programów- rejestr wyborców i platforma wyborcza,


2.Do zadań Kancelarii Tajnej należy:
1) prowadzenie Kancelarii Tajnej,
2) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,
3) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulami "poufne" i "zastrzeżone", osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
4) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
5) właściwe oznaczanie i rejestrowania dokumentów Kancelarii Tajnej,
6) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom Urzędu,
7) prowadzenie bazy danych infrastruktury logistycznej OC- „ARCUS”,
8) prowadzenie spraw związanych z "Akcją kurierską".
9) sprawowanie funkcji koordynatora przesyłania danych na potrzeby GUS.

Przy znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu DNData publikacji: 2003-08-25 10:00:40 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 11:52:12 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-06 12:12:46 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-13 09:57:10 Aktualizacja adresów poczty elektronicznej Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:00:34 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa