Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminy:

 

pracownicy:
 Marzanna Gałecka - główny specjalista
telefon: 65 540 86 47  e-mail: [email protected]

 

Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości:

Prowadzi sprawy z zakresu z gospodarki komunalnej i lokalowej, w szczególności dotyczące:

1) nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy, w zakresie powierzonego im majątku gminnego,

2) przygotowywania propozycji wysokości opłat czynszowych w zasobach stanowiących własność Gminy,

3) najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych,

4) nadzoru nad sprawami związanymi z ustanowieniem zarządów wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy we wspólnotach oraz kosztami zarządu budynkami mieszkalnymi stanowiącymi zasób Gminy,

5) nadzoru nad sprawami związanymi z remontami gminnych budynków,

6) dochodzenie należności cywilno - prawnych wynikających z zawartych umów, wydanych decyzji, umarzania i odraczania terminów płatności,

7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zabytki w Gminie,

8) naliczanie opłat za udostępnianie nieruchomości innych niż drogi publiczne, dla umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej,

9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem świadczenia rzeczowego w zamian za możliwość spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy,

2. Ponadto Zespół prowadzi także sprawy w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w szczególności związane z:

1) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

2) ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3) organizowaniem przetargów na zbywanie i najem nieruchomości komunalnych,

4) komunalizacją gruntów i prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego,

5) tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,

6) prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

7) współpraca z Zespołem ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej w pozyskiwaniu środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych w swoim zakresie rzeczowym,

8) ustalenie i dochodzenie należności wynikającej z prawidłowego obliczenia w zakresie właściwości Zespołu,

9) prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru zabytków,

10) ewidencją nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,

11) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

12) ujawnianie prawa własności nieruchomości gminnych w księgach wieczystych,

13) regularne przekazywanie informacji w zakresie windykacji wg właściwości Zespołu,

13) Wykonywaniem innych zadań, wynikających z odrębnych przepisów zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

 

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.GIN.


Wycena, wykup lokalu mieszkalnego - karta usług
Rozmiar: 580.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 15:06:53
Ilość pobrań: 768
Wycena, wykup lokalu mieszkalnego - wniosek
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 15:07:14
Ilość pobrań: 831
Sprzedaż nieruchomości gruntowej - wniosek
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 15:15:12
Ilość pobrań: 695
Użyczenie nieruchomości - karta usług
Rozmiar: 576.50 KB
Data publikacji: 2011-08-18 15:15:56
Ilość pobrań: 736
Oddawanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy - karta usług
Rozmiar: 585.00 KB
Data publikacji: 2011-08-18 15:17:19
Ilość pobrań: 454
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - karta usług
Rozmiar: 573.50 KB
Data publikacji: 2012-04-11 07:37:29
Ilość pobrań: 439
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Rozmiar: 38.00 KB
Data publikacji: 2012-04-11 07:38:12
Ilość pobrań: 487
Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2012-04-11 07:39:20
Ilość pobrań: 491
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - karta usług
Rozmiar: 589.00 KB
Data publikacji: 2012-04-11 07:43:27
Ilość pobrań: 605
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Rozmiar: 36.50 KB
Data publikacji: 2012-04-11 07:40:40
Ilość pobrań: 465
Wniosek o nadanie numeru porządkowego
Rozmiar: 192.50 KB
Data publikacji: 2012-04-11 07:42:22
Ilość pobrań: 444
Nadanie numeru porządkowego - karta usług
Rozmiar: 581.00 KB
Data publikacji: 2012-04-11 07:44:45
Ilość pobrań: 473
Dzierżawa gruntu na ogródek przydomowy
Rozmiar: 222.00 KB
Data publikacji: 2015-02-16 12:08:49
Ilość pobrań: 271
Najem gruntu na handel okazjonalny
Rozmiar: 222.50 KB
Data publikacji: 2015-02-16 12:10:04
Ilość pobrań: 270
Najem gruntu przy cmentarzach
Rozmiar: 222.50 KB
Data publikacji: 2015-02-16 12:10:49
Ilość pobrań: 261
Najem gruntu terenu zabudowanego - ponowny
Rozmiar: 223.50 KB
Data publikacji: 2015-02-16 12:11:48
Ilość pobrań: 250
Najem gruntu terenu zabudowanego
Rozmiar: 223.50 KB
Data publikacji: 2015-02-16 12:12:48
Ilość pobrań: 263
Najem gruntu
Rozmiar: 223.50 KB
Data publikacji: 2015-02-16 12:13:33
Ilość pobrań: 255
Upoważnienie do odebrania umowy
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 2015-02-16 12:14:19
Ilość pobrań: 258
Wniosek o aneksowanie umowy w związku ze zmiana stanu cywilnego i zmianą nazwiska
Rozmiar: 221.00 KB
Data publikacji: 2015-02-16 12:15:22
Ilość pobrań: 263
Wniosek o najem pod reklamę
Rozmiar: 222.50 KB
Data publikacji: 2015-02-16 12:15:59
Ilość pobrań: 291
Odpracowanie czynszu - wniosek
Rozmiar: 16.57 KB
Data publikacji: 2015-05-22 10:08:46
Ilość pobrań: 394

Data publikacji: 2010-04-29 11:14:23 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 12:07:19 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-08-18 15:06:13 Dodano załącznik: Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości - karta usług (1a[36x1].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:06:25 Dodano załącznik: Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości - wniosek (1b[36x2].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:06:53 Dodano załącznik: Wycena, wykup lokalu mieszkalnego - karta usług (2a[36x3].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:07:14 Dodano załącznik: Wycena, wykup lokalu mieszkalnego - wniosek (2b[36x4].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:07:41 Dodano załącznik: Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - karta usług (3a[36x5].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:08:03 Dodano załącznik: Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wniosek (3b[36x6].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:10:03 Dodano załącznik: Udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wniosek (4b[36x7].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:10:55 Dodano załącznik: Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - karta usług (5a[36x8].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:11:11 Dodano załącznik: Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - wniosek (5b[36x9].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:11:49 Dodano załącznik: Wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - wniosek (6b[36x10].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:12:19 Dodano załącznik: Rozgraniczenie nieruchomości - karta usług (7a[36x11].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:12:33 Dodano załącznik: Rozgraniczenie nieruchomości - wniosek (7b[36x12].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:14:10 Dodano załącznik: Zawieranie umów dzierżaw nierolniczych nieruchomości gminnych - karta usług (9a[36x13].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:14:25 Dodano załącznik: Zawieranie umów dzierżaw nierolniczych nieruchomości gminnych - wniosek (9b[36x14].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:14:48 Dodano załącznik: Dzierżawa - handel przy cmentarzu - wniosek (10b[36x15].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:15:12 Dodano załącznik: Sprzedaż nieruchomości gruntowej - wniosek (11b[36x16].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:15:32 Dodano załącznik: Wydzierżawienie terenu zabudowanego na ogródkach przydomowych - wniosek (12b[36x17].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:15:56 Dodano załącznik: Użyczenie nieruchomości - karta usług (13a[36x18].doc) Marcin Malanowski
2011-08-18 15:17:19 Dodano załącznik: Oddawanie nieruchomości gminnych w trwały zarzą jednostkom organizacyjnym gminy - karta usług (14a[36x19].doc) Marcin Malanowski
2011-09-05 15:10:20 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-09-15 12:56:15 Aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-10-13 10:15:41 Aktualizacja adresów poczty elektronicznej Mariusz Ławrynowicz
2012-02-27 10:04:33 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-04-11 07:35:30 Usunięto załącznik: Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości - karta usług (1a[36x1].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:35:30 Usunięto załącznik: Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości - wniosek (1b[36x2].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:35:30 Usunięto załącznik: Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - karta usług (3a[36x5].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:35:30 Usunięto załącznik: Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wniosek (3b[36x6].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:35:30 Usunięto załącznik: Rozgraniczenie nieruchomości - karta usług (7a[36x11].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:35:30 Usunięto załącznik: Rozgraniczenie nieruchomości - wniosek (7b[36x12].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:36:33 Usunięto załącznik: Udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wniosek (4b[36x7].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:36:33 Usunięto załącznik: Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - karta usług (5a[36x8].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:36:33 Usunięto załącznik: Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - wniosek (5b[36x9].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:37:29 Dodano załącznik: Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - karta usług (kart_usl_bonif_od_oplaty_rocz[36x11].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:38:12 Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (wniosek_o_bonifikate_50proc[36x12].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:39:20 Dodano załącznik: Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wnosek_o_udz[36x13].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:40:40 Dodano załącznik: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wniosek_o_przekształcenie_pr[36x14].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:42:22 Dodano załącznik: Wniosek o nadanie numeru porządkowego (wniosek_o_nadanie_numeru_porządkowego_wg_rozporządzenia[36x15].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:43:27 Dodano załącznik: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - karta usług (karta_usł_przekształ_uz_w_pr_włas[36x16].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:44:45 Dodano załącznik: Nadanie numeru porządkowego - karta usług (karta_usług__nr_porz[36x17].doc) Marzanna Gałecka
2012-04-11 07:45:09 Zmiana załączników - wniosków i kart usług Marzanna Gałecka
2012-11-08 11:29:07 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-04-02 12:41:49 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2013-11-14 16:33:11 Usunięto załącznik: Wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - wniosek (6b[36x10].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-14 16:33:11 Usunięto załącznik: Zawieranie umów dzierżaw nierolniczych nieruchomości gminnych - karta usług (9a[36x13].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-14 16:33:11 Usunięto załącznik: Zawieranie umów dzierżaw nierolniczych nieruchomości gminnych - wniosek (9b[36x14].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-14 16:33:11 Usunięto załącznik: Dzierżawa - handel przy cmentarzu - wniosek (10b[36x15].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-14 16:33:11 Usunięto załącznik: Wydzierżawienie terenu zabudowanego na ogródkach przydomowych - wniosek (12b[36x17].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-14 16:34:18 Dodano załącznik: Wniosek o wydzierżawienie gruntu (handel przy cmentarzu) (wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu_(handel_przy_cmentarzu)[36x13].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-14 16:35:05 Dodano załącznik: wydzierżawienie gruntu pod garażem budynkiem (pomieszczeniem) gospodarczym (pierwsza umowa) - wniosek (wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu_pod_garażem_budynkiem_(pomieszczeniem)_gospodarczym_(pierwsza_umowa)[36x14].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-14 16:35:44 Dodano załącznik: wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na ogród przydomowy - wniosek (wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu_z_przeznaczeniem_na_ogr Mariusz Ławrynowicz
2013-11-14 16:36:18 Dodano załącznik: Wydzierżawienie gruntu zabudowanego garażem budynkiem (pomieszczeniem) gospodarczym (kolejna umowa) - wniosek (Wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu_zabudowanego_garażem_budynkiem_(pomieszczeniem)_gospodarczym_(kolejna_umowa)[36x16].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-14 16:36:53 Dodano załącznik: Wydzierżawienie gruntu zabudowanego na ogrodach przydomowych - wniosek (Wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu_zabudowanego_na_ogrodach_przydomowych[36x17].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-14 16:37:26 Dodano załącznik: wydzierżawienie gruntu - wniosek (wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu[36x18].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-18 21:33:40 Dodano załącznik: Wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na ogród przydomowy - wniosek. (ogrodekprzydomowy-wniosek[36x19].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-18 21:33:53 Usunięto załącznik: wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na ogród przydomowy - wniosek (wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu_z_przeznaczeniem_na_ogr.doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-07-07 14:38:00 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2015-02-16 12:06:14 Usunięto załącznik: Wniosek o wydzierżawienie gruntu (handel przy cmentarzu) (wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu_(handel_przy_cmentarzu)[36x13].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:06:14 Usunięto załącznik: wydzierżawienie gruntu pod garażem budynkiem (pomieszczeniem) gospodarczym (pierwsza umowa) - wniosek (wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu_pod_garażem_budynkiem_(pomieszczeniem)_gospodarczym_(pierwsza_umowa)[36x14].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:06:14 Usunięto załącznik: Wydzierżawienie gruntu zabudowanego garażem budynkiem (pomieszczeniem) gospodarczym (kolejna umowa) - wniosek (Wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu_zabudowanego_garażem_budynkiem_(pomieszczeniem)_gospodarczym_(kolejna_umowa)[36x16].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:06:14 Usunięto załącznik: Wydzierżawienie gruntu zabudowanego na ogrodach przydomowych - wniosek (Wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu_zabudowanego_na_ogrodach_przydomowych[36x17].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:06:14 Usunięto załącznik: Wydzierżawienie gruntu - wniosek (wniosek_o_wydzierżawienie_gruntu[36x18].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:06:14 Usunięto załącznik: Wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na ogród przydomowy - wniosek. (ogrodekprzydomowy-wniosek[36x19].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:08:49 Dodano załącznik: Dzierżawa gruntu na ogródek przydomowy (ogrodek_przygomowy[36x13].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:10:04 Dodano załącznik: Najem gruntu na handel okazjonalny (h_okazjonalny[36x14].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:10:49 Dodano załącznik: Najem gruntu przy cmentarzach (grunt_cmentarzach[36x15].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:11:48 Dodano załącznik: Najem gruntu terenu zabudowanego - ponowny (terenu_zabudowany-ponowny[36x16].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:12:48 Dodano załącznik: Najem gruntu terenu zabudowanego (gruntu_terenu_zabudowanego[36x17].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:13:33 Dodano załącznik: Najem gruntu (najem_gruntu[36x18].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:14:19 Dodano załącznik: Upoważnienie do odebrania umowy (upoważnienie_u[36x19].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:15:22 Dodano załącznik: Wniosek o aneksowanie umowy w związku ze zmiana stanu cywilnego i zmianą nazwiska (aneksowanie__zmiana_nazwiska[36x20].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-16 12:15:59 Dodano załącznik: Wniosek o najem pod reklamę (najem_reklama[36x21].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:05:28 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:15:08 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:18:14 Aktualizacja nazwy Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 14:59:12 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-05-22 10:08:46 Dodano załącznik: Odpracowanie czynszu - wniosek (Wniosek-odpracowanie_czynszu[36x22].docx) Mariusz Ławrynowicz
2015-07-23 11:07:27 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-09-02 12:51:25 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-09-02 12:55:05 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2016-04-25 15:53:50 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2016-07-19 13:58:57 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-08-12 09:12:02 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-04-11 08:26:33 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa